سرگرمی

چهارشنبه 10 مهر 1398


 
الف: کپی مدارک هویتی شخصی متقاضی 
ب: مدارکی دال بر فعالیت شخص متقاضی از قبیل جواز کسب، جواز تأسیس، کارت بازرگانی، پروانه بهره برداری، جواز فعالیت از یکی از سازمانها، نهادها، وزارتخانه ها، اتحادیه ها و سایر مراجع دولتی.
ثبت شرکت بیست :مدارک لازم جهت ثبت نام و علائم تجاری چیست؟
چه اشخاصی می توانند نام و نشان تجاری (لوگو) خود را به ثبت برسانند؟
 
هرشخص اعم از حقیقی یا حقوقی (شرکت یا فرد) مدارکی دال بر تولید – توزیع – بسته بندی- خرید و فروش و یا واردات و صادرات کالا) و یا مدارکی جهت فعالیت در زمینه خدماتی خواص داشته باشد می تواند در همان زمینه تقاضای ثبت نام و لوگوی خود را بدهد.

 • نظرات() 
 • سه شنبه 9 مهر 1398

   


    
  سهامداران شرکت با توجه به مقررات قانونی تجارت می توانند شرکت را منحل نمایند و برای اینکار بایدصورتجلسه ای تحت عنوان مجمع عمومی فوق العاده تنظیم نموده وبه ثبت شرکتها تحویل نمایند لذا لازم است که از تاریخ تنظیم صورتجلسه انحلال حداکثر ظرف مدت 5 روز جلسه مزبور را به ثبت شرکتها تحویل نمایند.
   
  مدارک لازم برای انحلال:
   
  1- صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده. 
   
  2- لیست صاحبان سهام حاضر در جلسه که به امضای آنها رسیده باشد
   
  تذکر:
   
  1- چنانچه مدیرتصفیه خارج ازشرکت باشدبایستی مشخصات کامل وی که عبارت است ازنام ،نام خانوادگی،شماره ملی،شماره شناسنامه،محل صدورشناسنامه،تاریخ تولد،آدرس کامل وکد پستی در صورتجلسه قید شود و فتوکپی مصدق کارت ملی وشناسنامه ضمیمه باشد.
   
  2- چون مدیرتصفیه پس ازانحلال شرکت جانشین هیئت مدیره می باشدلذا دفاتر و اسناد دارایی شرکت باید تحویل مدیر تصفیه شده باشد چون برای تصفیه حسابهای شرکت وجود دفاتر و اسناد دارایی شرکت لازم و ضروری است. 
   
  3- مدت تصدی مدیرتصفیه حداکثردوسال میباشدچه درصورتجلسه قیدشده باشدوچه درصورتجلسه مدت نیامده باشدچنانچه مدیرتصفیه بخواهداموال شرکت رابفروشدو یا اقدامی بنماید پاسخ به استعلام دفترخانه و سایر مراجع در مدت این دو سال امکان پذیر است در صورتی که دو سال گذشته باشد بایستی پاسخ دفترخانه داده شود لیکن درآن ذکرشودمدت مدیر تصفیه خاتمه یافته وتاکنون به انتخاب مدیرتصفیه جدید یا تمدید مدیر تصفیه اقدامی صورت نگرفته است. 
   

 • نظرات() 
 • پلمپ

  دوشنبه 8 مهر 1398

   
   
  هر تاجر باستثنای كسبه جزء مكلف است دفاتر ذیل كه شامل 1- دفتر روزنامه. 2- دفتر كل. 3- دفتر دارائی پلمپ نماید. 
   
  دفتر روزنامه دفتر است كه اجر همه روزه مطالبات و دیون و داد و ستد تجارتی خود و بطور كلی جمیع واردات و صادرات تجارتی به هر اسم و رسمی كه باشد در آن دفتر ثبت نماید. 
   
  دفتر كل دفتری است كه تاجر باید كلیه معاملات را لااقل هفته ای یكمرتبه از دفتر روزنامه استخراج و انواع مختلفه آن را تشخیص و جدا كرده و هر نوعی را در صفحه مخصوص در آن دفتر بطور خلاصه ثبت كند. 
   
  دفتر دارائی دفتری است كه تاجر باید هر سال صورت جامعی از كلیه دارائی منقول و غیر منقول و دیون و مطالبات سال گذشته را به ریز ترتیب داده ودر دفتر ثبت و امضاء نماید: 
   
  هر شركتی یا مؤسسه ای یا شركت تعاونی اعم از تعاونی مصرف یا مسكن باشد در ادارات ثبت به ثبت می رسد مكلف است اقدام به گرفتن دفتر پلمپ شده نماید.(طبق ماده 6 قانون دفاتر تجارتی) 
   
  كلیه بانكها برای عملیات سالیانه خود دفتر روزنامه و كل و دارایی در یافت می كنند باید به ترتیب تاریخ در صفحات كلیه صادرات و واردات نوشته شود. تراشیدن و حك كردن و همچنین جای سفید گذاشتن و یا بین سطور نوشتن ممنوع است و باید تمام آن دفاتر پس از ختم هر سالی لااقل تا 10 سال نگهداری می شود. 
   
  بر طبق ماده 13 قانون دفاتر تجارتی ارباب رجوعی كه جهت پلمپ دفاتر قانونی خود به ادارات ثبت مراجعه می كند، باید اول ورقه اظهار نامه پلمپ دفتر تجارتی كه در قسمت فروش اوراق بهادار هست با ذكر این كه تعداد دفاتر چند جلد هست تهیه كند. ورقه اظهار نامه را باید مدیر شركت یا مؤسسه یا بازرگان شخصاً تكمیل و ممهور به مهر شركت با قید شماره ثبت شركت یا مؤسسه در ورقه منعكس شود مگر شركت یا مؤسسه كه هنوز مهر تهیه نكرده است این است كه همه شركتها بمجرد به ثبت رساندن شركت یا مؤسسه خویش اقدام به پلمپ دفاتر می كند ولی شماره ثبت حتماً باید در ورقه ظاهار نامه پلمپ دفتر حتماً منعكس شود و همچنین باید كلیه مشخصات مدیر عامل شركت یا بازرگان و آدرس شركت یا محل تجارت بازرگان در ورقه نوشته شود. اگر مراجعه كننده نماینده یا بازرگان باشد باید در پائین ورقه مشخصات كامل وی ذكر شود و كارت شناسائی هم همراه داشته باشد . 
   
  مراجعه كننده كه دفتر را تهیه و قیطان كشی كرده و اوراق مربوط كه همان اظهارنامه پلمپ دفاتر تجارتی است تكمیل نموده و به اداره ثبت شركتها و مؤسسات غیر تجارتی قسمت پلمپ دفاترتجارتی مراجعه می كند. الف- دفاتر را به متصدی مر بوطه تحویل می دهد كه این دفاتر باید دارای نمره ترتیبی و قیطان كشیده باشد. 
   
  ب- متصدی مر بوطه اظهار نامه پلمپ دفاتر را كه تكمیل شده و به امضاء و مهر شركت ممهور گردیده از آورنده تحویل و تعداد صفحات دفتر روزنامه و كل دارائی را در آن می نویسد و اگر تعداد دفاتر زیادتر از كل و 1 روزنامه باشد حتماً با حرف درشت در بالای ورقه اظهار نامه نوشته می شود شماره آخرین صفحه هر دفتر بطور مثال 100 جلد دفتر روزنامه 199 صفحه و یكصد جلد دفتر كل 200 صفحه دوبل و یا اگر تمام صفحات شماره گذاری نشده باشد بدین طریق نوشته می شود یكصد جلد دفتر روزنامه دوبل 3 نیم برگی و بعد دفتر را ارباب رجوع به قسمت حسابدا ری برده كه آنجا از روی نوشته ای كه در بالای ورقه است و تعداد دفاتر و صفحات دفاتر منعكس شده حسابدار فیش را می نویسد و به آورنده می دهد كه بانك ملی ( نزدیكترین شعبه) بپردازد و فیش مر بوطه را تحویل حسابدار بدهد و اظهار نامه پلمپ دفتر كه مهر حسابداری را با قید تاریخ و پول پرداخت شده در آن نوشته شده به متقاضی می دهد دو نسخه فیش بانكی هم یك نسخه نزد حسابدار نگهداری می شود و نسخه دیگر به مراجعه كننده تحویل می شود. حال ارباب رجوع دفاترش كامل بوده و اظهار نامه پلمپ دفاتر تجارتی را تكمیل كرده و حق الثبت آن را پرداخته به متصدی مر بوطه برای پلمپ دفاترش مراجعه می كند. متصدی مكلف است صفحات دفتر را شمرده در صفحه اول و آخر هر دفتر مجموع عدد صفحات آ؛ن را با ذكر نام صاحب دفتر در دو طرف قیطان با مهر سربی كه سازمان اسناد و املاك برای این مقصود تهیه كرده و یك طرف سرب شكن اسم اداره ثبت حك شده منگنه كند (بر طبق ماده 12 قانون تجارتی) و باید توجه شود قیطان دفتر به اندازه كافی دوام داشته باشد كه باعث ناراحتی بعدی مراجعه كننده نشود. آخرین مرحله اقدام برای امضاء دفاتر نزد مسئول پلمپ دفاتر آورده می شود . شخص مسئول موظف است دقت زیادی در اینكه اولاً ورقه اظهار نامه صحیح تكمیل شده باشد، تمام دفاتر با خط خوانا (اسم- شماره دفتر- تاریخ روز) نوشته شده باشد. از همه مهمتر دفاتر می باید سفید باشد و وقتیكه از همه لحاظ كنترل نمود با قید تاریخ كه هم با حروف و هم با اعداد باشد امضاء كند.

 • نظرات() 
 • ایزو

  دوشنبه 8 مهر 1398

   
   


  

  سازمان بین‌المللی استانداردسازی (به انگلیسی: The International Organization for Standardization) (به فرانسوی: Organisation internationale de normalisation) که معمولاً به نام ایزو (به انگلیسی: ISO) شناخته می‌شود، مؤسسه بین‌المللی تعیین استاندارد متشکل از نمایندگان موسسات استانداردسازی ملی است. این سازمان غیردولتی در سطح وسیع به وضع استانداردهای کلی و جزئی برای هماهنگ کردن استانداردهای متفاوت جهانی می‌پردازد. در عمل ایزو به صورت یک کنسرسیوم با ارتباطات قوی با دولت‌ها فعالیت می‌کند. این مؤسسه انواع استانداردهای تجاری و صنعتی جهانی را تعیین می‌نماید. مرکز ایزو در ژنو سویس قرار دارد.[۱] ایزو کار رسمی خود را از تاریخ  و سوم فوریه ۱۹۴۷ آغاز کرده است. این سازمان به ترویج جهانی استانداردهای اقتصادی و صنعتی می‌پردازد تا مبادلات صنایع و فنون مختلف را در یک راستا هماهنگ کند.
   
  سازمان بین‌المللی استانداردسازی، باآنکه یک سازمان غیردولتی است، به‌دلیل این که استانداردهای این مؤسسه تبدیل به قوانین می‌گردد از بیشتر سازمان‌های غیردولتی قدرتمندتر است. امروزه نزدیک به ۱۵۷ کشور در این سازمان به عضویت درآمده‌اند که ایران نیز یکی از آنهاست.
   
  حدود ۳۰۰ استاندارد ایزو بصورت رایگان/عمومی در دسترس هستند که در زیر آمده‌اند.
   
  ایزو ۷ مربوط به جوشکاری و قلاویز لوله‌ها در فشار و موانع عبور هوا
  ایزو ۹ مربوط به اطلاعات و اسناد - ترجمه کاراکترهای Cyrillic (این کاراکترها به زبان‌های روسی و بلغاری وابسته‌اند)به Roman ، Slavic و Non-Slavic کاراکتر
  ایزو ۱۶ مربوط به صوت شناسی
  ایزو ۳۱ مربوط به استاندارهای کمی و مقداری
  ایزو ۱-۶۸ مربوط به استاندارهای متریک پیچ و قلاویز
  ایزو ۲۱۶ مربوط به اندازه‌های استاندارد کاغذ همانند کاغدارهای بلندی صدا براساس منحنی Fletcher
  ایزو ۲۲۶:۲۰۰۳ مربوط به استاندارهای بلندی صدا براساس همگنی شدت صدا
  ایزو ۱-۲۲۸ مربوط به استاندارهای جوشکاری و مفصل بندی لوله‌ها بر اساس طراحی، تحمل فشار و ابعاد
  ایزو ۲۳۳:۱۹۸۴ مربوط به اطلاعات و اسناد - ترجمه کاراکترهای عربی به رومن(Roman)
  ایزو ۲ ۲۳۳:۱۹۹۳ مربوط به اطلاعات و اسناد - ترجمه کاراکترهای عربی به رومن
  ایزو ۲۵۹:۱۹۸۴ مربوط به اطلاعات و اسناد - ترجمه کاراکترهای عبری به رومن
  ایزو ۲-۲۵۹:۱۹۹۴ مربوط به اطلاعات و اسناد - ترجمه کاراکترهای عبری به رومن
  ایزو ۲۶۲ مربوط به استاندارهای اندازه‌ای و متریک پیچ و مهره
  ایزو ۵۰۰ مربوط به استاندارهای تراکتورها
  ایزو ۶۳۹ مربوط به کدهای دو یا سه حرفی زبان‌های جهان
  ایزو ۱-۶۳۹ مربوط به کدهای دو یا سه حرفی زبان‌های جهان قسمت دوم
  ایزو ۲-۶۳۹ مربوط به کدهای دو یا سه حرفی زبان‌های جهان قسمت سوم
  ایزو ۳-۶۳۹ مربوط به کدهای دو یا سه حرفی زبان‌های جهان - برای پوشش همه جانبهٔ زبان‌های جهان
  ایزو ۶۴۶ مربوط به جهانی سازی دادهای متغیر در ASCII با ۷ بیت
  ایزو ۶۵۷ مربوط به ورق‌های گرم فولادی
  ایزو ۶۶۸ مربوط به تصریح استاندارهای کانتینرهای کشتی رانی
  ایزو ۶۹۰ مربوط به شیوهٔ ارجاء به فهرست و منابع (مربوط به منابع و مآخذ)
  ایزو ۷۳۲ مربوط به عکاسی - فیلم‌های نوع ۱۲۰ و ۲۲۰
  ایزو ۸۳۸ مربوط به استاندارهای منگنه زدن و صافی ورق‌های کاغذی
  ایزو ۸۴۳:۱۹۹۷ مربوط به اطلاعات و اسناد - ترجمه کاراکترهای یونانی به رومن
  ایزو ۹۹۹ مربوط به راهنمای فهرست بندی، سازماندهی و نمایش مندرجات

 • نظرات() 
 • یکشنبه 7 مهر 1398

   

  ثبت شرکت هلدینگ: امروزه شرکت های سرمایه گذاری نقش بسیار مهمی در امور اقتصادی کشورها بازی می کنند. سرمایه گذاران نیز تمایل به سرمایه گذاری در همه زمینه ها دارند، بنابراین با گسترش دامنه فعالیت ها و با نگرش حرفه ای، می توان این فعالیت ها را در قالب شرکت های متعدد تفکیک کرد.  شرکت سهامی که دارای شرکت های زیرمجموعه باشد به طوری که کنترل شرکت های زیر مجموعه به شکل مستقیم توسط مدیران و هیات مدیره شرکت اصلی انجام شود را شرکت هلدینگ می گوییم. شرکت هلدینگ یا شرکت مادر سهام چند شرکت را دارد بنابر این، شرکت مادر در تمام شرکت های مورد نظر یک عضو در هیات مدیره ی آنها دارد که می تواند به عنوان یک فرد رسمی در شرکت به تصمیم گیری بپردازد و حق رای داشته باشد. همچنین یک شرکت هلدینگ می تواند با خرید بخش عمده ای از سهام یک شرکت دیگر، حق رای در آن شرکت بدست بیاورد که در این حالت به شرکت دوم، شرکت وابسته یا فرعی می گوییم. شرکت های فرعی به عنوان یک شرکت مجزا ادامه فعالیت می دهد اما کنترل شرکت فرعی تحت نظر شرکت هلدینگ می باشد. نام های دیگر شرکت هلدینگ، شرکت کنترل کننده، دارنده یا مالک می باشد. در ادامه در باره نحوه و مدارک لازم برای ثبت شرکت هلدینگ توضیح خواهیم داد.

  ثبت شرکت هلدینگ
  ثبت شرکت هلدینگ

  نحوه ثبت شرکت هلدینگ
  در صورتی که مایل باشید قبل از نام شرکت عبارت “هلدینگ” قرار گیرد، باید قبل از ثبت شرکت، در اداره ثبت شرکت ها، از سازمان بورس و اوراق بهادار مجوز بگیرید. می دانیم شرکت های سهامی عام یا خاص فقط قادر به گرفتن مجوز از سازمان بورس و اوراق بهادار می باشند. برای گرفتن مجوز ثبت شرکت هولدینگ کافیست مدیرعامل یا اعضای هیات مدیره درخواست خود را به سازمان بورس و اوراق بهادار ارائه دهند. سپس سازمان با بررسی هایی که انجام می دهد و اگر موافق بود، نامه ای مبنی بر تایید ثبت شرکت ارسال می نماید.

  حداقل سرمایه بثبت شرکت هلدینگ
  حداقل سرمایه برای ثبت شرکت هلدینگ سهامی خاص ۵۰ میلیارد ریال  و برای ثبت شرکت هلدینگ سهامی عام ۱۰۰ میلیارد ریال می باشد.

  زمینه فعالیت شرکت هلدینگ
  زمینه فعالیت شرکت های هلدینگ می تواند خدماتی، بازرگانی یا صنعتی باشد. ثبت شرکت مادر تخصصی یا هلدینگ بیشتر نقش ستادی دارد یعنی به کنترل و اداره سرمایه گذاری ها و سیاستگذاری برای شرکت هایی که در زیر مجموعه اش دارد می پردازد. در حقیقت هدف از سرمایه گذاری افزایش سود و بالابردن ارزش سرمایه است. طبق تعریف سازمان بورس، شرکت های سرمایه گذاری که به واسطه سرمایه خود اقدام به خرید سهام شرکت های دیگر کرده اند و با سود حاصل از این کار ادامه فعالیت می دهند، شرکت هلدینگ نامیده می شوند.

  مدارک لازم ثبت شرکت هلدینگ
  آگهی تاسیس شرکت مادر
  نامه نمایندگی صادر شده از شرکت مادر برای ثبت شرکت هلدینگ
  کپی برابر اصل کارت ملی و شناسنامه سایر سهامداران حقیقی یا حقوقی شرکت مادر
  کپی برابر اصل کارت ملی و شناسنامه اعضای هیات مدیره شرکت هلدینگ
  گواهی عدم سوء پیشینه برای نماینده شرکت مادر و بقیه اعضای هیات مدیره و بازرسین شرکت
  سوالات متداول:

  من قصد دارم یک شرکت هلدینگ تاسیس کنم. آیا می شه شرکت رو به صورت مسئولیت محدود ثبت کنم؟ به خاطر تعداد شرکا کمتر.
  جواب: خیر. همیشه شرکت هولدینگ از نوع سهامی می باشد.
  با سرمایه یک ملیارد تومن می شه یک شرکت هلدینگ ثبت کرد؟
  خیر. حداقل سرمایه برای شرکت های هلدینگ سهامی خاص ۵۰ میلیارد ریال  و برای شرکت های هلدینگ سهامی عام ۱۰۰ میلیارد ریال می باشد.
   

 • نظرات() 
 • یکشنبه 7 مهر 1398


   

  ثبت شرکت بازرگانی به شکل شرکت سهامی خاص و مسئولیت محدود
  شرکتی که موضوع آن، بازرگانی ثبت شود؛ شرکت بازرگانی تلقی می گردد. موضوع بازرگانی شامل انجام انوع خرید، فروش، توزیع، واردات و صادرات تمامی کالاهای مجاز بازرگانی و همچنین اعطای نمایندگی، شرکت در تمامی نمایشگاه ها و همایش های داخلی و خارجی می باشد. نخستین گام در زمینه ثبت شرکت بازرگانی انتخاب نوع شرکت است. دو نوع شرکت ثبت شرکت مسئولیت محدود و ثبت شرکتشرکت سهامی خاص برای این کار مناسب می باشد.


  برای ثبت شرکت بازرگانی به شکل شرکت سهامی خاص باید شرایط زیر برقرار باشد:
  حداقل باید دارای ۳ نفر عضو و ۲ نفر بازرس باشد که بازرسین نباید از اعضا باشند.
  سرمایه شرکت بازرگانی حداقل باید معادل ۱۰۰ هزار تومان باشد.
  حداقل می بایست ۳۵% سرمایه شرکت نقدا پرداخت شود.
  مدت زمان ثبت شرکت بازرگانی تقریبا معادل ۲۰ روز کاری می باشد.
  مدیر عامل شرکت باید حداقل مدرک تحصیلی دیپلم داشته باشد.
  سن مدیر عامل نیز نباید کمتر از ۲۳ سال باشد.( این دو مورد به خاطر اخذ کارت بازرگانی می باشد)
  مدارک مورد نیاز برای ثبت شرکت بازرگانی سهامی خاص:
  کپی مدارک هویتی شامل کارت ملی و شناسنامه اعضا
  اصل گواهی عدم سوء پیشینه
  اقدام به تهیه مدارک شرکتی شامل اساسنامه، اظهارنامه ثبت شرکت و صورتجلسه مجمع عمومی نمایید.
  امضای اقرار نامه
  ارائه مجوز در صورتی که موضوع نیاز به مجوز داشته باشد؛ که می توان یک وکالتنامه به وکیل داد برای اخذ مجوز.
  پس از اینکه مدارک بالا را جمع آوری نمودید می توانید حضوراً به وکیل ثبت شرکت تحویل داده یا از طریق پست اقدام نمایید.

  مراحل اداری ثبت شرکت بازرگانی سهامی خاص توسط  ثبت:
  تکمیل کلیه مدارک توسط موکل و تحویل آن به کارشناس و پس از تایید، تحویل مدارک به وکیل
  تعیین نام اولیه شرکت
  تایید نهایی نام بعد از ۴ روز کاری و اگر رد نام شد می توان در مرحله تایید نهایی ایرادهای اعلام شده را رفع نمود و با هماهنگی موکل، تایید نام اصلاح شده در همان روز گرفت که از طریق ارسال اینترنتی یک نسخه اطلاعات به کارشناس این امر میسر می باشد.
  دریافت پرونده تایید شده از اداره ثبت شرکتها وارسال پرونده به همراه برگه نام به موکل برای افتتاح حساب بانکی به نام شرکت.
  تحویل فیش بانکی و نامه پلمپ شده بانک توسط وکیل و ارجاع آن به دفتر.
  ارجاع مدارک بانکی دریافت شده از موکل به اداره ثبت شرکت ها . اگر موضوع شرکت بازرگانی به گونه ای باشد که نیاز به مجوز داشته باشد، مجوز نیز به همراه مدارک بانکی باید ارسال گردد.
  تایید موضوع توسط اداره ثبت شرکت ها
  انجام دفتر نویسی بعد از ۷ روز از شروع پروسه ثبت
  اخذ شماره ثبت و آگهی تاسیس ۳ الی ۵ روز بعد از دفتر نویسی
  دریافت روزنامه رسمی از پست بعد از ۱۵ روز از آگهی تاسیس
  برای ثبت شرکت بازرگانی با مسئولیت محدود باید شرایط زیر را داشته باشید:
  حداقل ۲ نفر عضو
  حداقل ۱۰۰ هزارتومان به عنوان سرمایه اولیه
  پرداخت یا تعهد پرداخت کل سرمایه
  پروسه زمانی معادل یک ماه کاری می باشد.
  مدارک لازم ثبت شرکت بازرگانی مسئولیت محدود:
  کپی مدارک هویتی اعضا که شامل شناسنامه و کارت ملی می باشد.
  اصل گواهی عدم سوء پیشینه
  امضای اقرانامه
  مجوز در صورت مجوزی بودن موضوع
  مراحل ثبت شرکت بازرگانی مسئولیت محدود توسط  ثبت:
  تکمیل کلیه مدارک و تحویل آن با کارشناس
  تعیین نام، موضوع، میزان سرمایه، اعضای هیئت مدیره، سمت و میزان سهم الشرکه
  ثبت اولیه و درخواست ثبت توسط کارشناس
  تکمیل پرونده و تکمیل مراحل ثبت شرکت
  واریز حق الثبت و تعیین نام
  ارجاع به کارشناس
  اعلام تایید یا اخطار توسط کارشناس اداره ثبت شرکت ها که در صورت عدم تایید باید ایرات اعلام شده برطرف گردد و مجددا به کارشناس اداره ثبت شرکت ها ارجاع شود.
  ارسال مدارک شرکتی شامل شرکت نامه، اساسنامه، صورتجلسه و تقاضانامه برای موکل جهت امضا
  انجام واریزی حق الدرج
  پس از ثبت شرکت بازرگانی بلافاصله باید برای اخذ کارت بازرگانی اقدام نمود. برای این کار باید ابتدا دفاتر مالیاتی پلمپ گردد. سپس اظهار نامه تجارتخانه که شامل آدرس شرکت می باشد باید به سازمان ثبت شرکت ها ارسال گردد. بعد از آن در سامانه اتاق بازرگانی، اطلاعات شرکت و مدیر عامل و اظهارنامه ثبت شرکت ثبت خواهد شد که بعد از این مرحله باید نسبت به اخذ کد اقتصادی اقدام کرد.
  مدیر عامل شرکت باید یک دوره ۱۷ ساعته که در اتاق بازرگانی برگزار می شود بگذراند تا پس از آن کارت بازرگانی الکترونیکی صادر شود. اعتبار کارت بازرگانی یک ساله می باشد و هر سال باید آن را تمدید کرد.

  سوالات متداول:
  من یک شرکت مهندسی دارم که براش رتبه از سازمان مدیریت گرفتم. آیا می تونم از عنوان “شرکت فنی بازرگانی” برای نام شرکتم استفاده کنم؟
  پاسخ: بله. شما می توانید هر عنوانی که طبق قانون تجارت مجاز می باشد برای شرکت خود انتخاب نمایید.
  من  نیستم. با توجه به اینکه برای ثبت شرکتم از طریق سامانه ثبت شرکتها اقدام کردم، آیا نیازبه مراجعه حضوری هم هست؟
  پاسخ: بله. برای امضای دفاتر حتما نیاز به مراجعه حضوری می باشد.
  می خواستم شرکت بازرگانی ثبت کنم ولی سن ام الان ۲۲ هست. آیا مشکلی در ثبت شرکتم برام پیش میاد؟
  پاسخ: خیر. برای ثبت شرکت مشکلی نیست ولی برای گرفتن کارت بازرگانی حتما باید بالای ۲۳ سال سن داشته باشید.
   

 • نظرات() 
 • شنبه 6 مهر 1398


   
  ماده 119: درآمد نقدی و یا غیرنقدی که شخص حقیقی یا حقوقی به صورت بلاعوض و یا از طریق معاملات محاباتی و یا به عنوان جایزه یا هر عنوان دیگر از این قبیل تحصیل مینماید مشمول مالیات اتفاقی به نرخ مقرر در ماده (131) این قانون خواهد بود.

  ماده 120: درآمد مشمول مالیات موضوع این فصل عبارت است از صددرصد (100%) درآمد حاصله و در صورتی که غیرنقدی باشد، به بهای روز تحقق درآمد طبق مقررات این قانون تقویم میشود مگر در مورد املاکی که در اجرای مفاد ماده (64) این قانون برای آنها ارزش معاملاتی تعیین شده است که در این صورت ارزش معاملاتی مأخذ محاسبه مالیات قرار خواهد گرفت.

  تبصره – در مورد صلح معوض و هبه معوض به استثنای مواردی که مشمول ماده 63 این قانون میباشد درآمد مشمول مالیات موضوع این فصل عبارت خواهد بود از مابه التفاوت ارزش عوضین که براساس مقررات این ماده تعیین میشود نسبت به طرف معاملهای که از آن منتفع شده است.

  ماده 121: صلح با شرط خیار فسخ و هبه با حق رجوع از نظر مالیاتی قطعی تلقی میگردد ولی در صورتی که ظرف شش ماه از تاریخ وقوع عقد معامله فسخ یا اقاله یا رجوع شود، وجوهی که به عنوان مالیات موضوع این فصل وصول شده است قابل استرداد میباشد. در این صورت اگر در فاصلة بین وقوع عقد و فسخ یا اقاله یا رجوع منتقل الیه از منافع آن استفاده کرده باشد نسبت به آن منفعت مشمول مالیات این فصل خواهد بود.

  ماده 122: در مورد صلح مالی که منافع آن مادام العمر یا برای مدت معین به مصالح یا شخص ثالث اختصاص داده میشود بهای مال به مأخذ جمع ارزش عین و منفعت در تاریخ تعلق منافع، مأخذ مالیات متصالح در تاریخ مزبور خواهد بود.

  تبصره – در صورتی که قبل از تاریخ تعلق منفعت انتقالاتی صورت گیرد قیمت مذکور در سند مأخذ مالیات انتقال دهنده قرار خواهد گرفت که طبق مقررات این فصل مشمول مالیات خواهد بود لیکن مأخذ مالیات آخرین انتقال گیرنده عین که منافع مال نیز به او تعلق بگیرد عبارت خواهد بود از ما به التفاوت بهای مال به شرح حکم فوق و مبلغی که طبق سند پرداخته است.

  ماده 123: در صورتی که منافع مالی بطور دائم یا موقت بلاعوض به کسی واگذار شود انتقال گیرنده مکلف است مالیات منافع هر سال را در سال بعد پرداخت نماید.
  ماده 124: حذف شده است.

  ماده 125: انتقالاتی که طبق مقررات فصل مالیات برارث مشمول مالیات میباشد مشمول مالیات این بخش نخواهد بود.

  ماده 126: صاحبان درآمد موضوع این فصل مکلفند در هر سال اظهارنامه مالیاتی خود را در مورد منافع موضوع ماده (123) این قانون تا آخر اردیبهشت ماه سال بعد و در سایر موارد تا پایان ماه بعد از تاریخ تحصیل درآمد یا تعلق منافع به اداره امور مالیاتی مربوط تسلیم و مالیات متعلق را بپردازند. در صورتی که معامله در دفاتر اسناد رسمی انجام و مالیات وصول شده باشد تکلیف تسلیم اظهارنامه ساقط میشود.

  ماده 127 – موارد زیر مشمول مالیات اتفاقی نخواهد بود:
  الف) کمکهای نقدی و غیرنقدی بلاعوض سازمانهای خیریه یا عامالمنفعه یا وزارتخانهها یا مؤسسات دولتی و شرکتهای دولتی یا شهرداری‌ها یا نهادهای انقلاب اسلامی به اشخاص حقیقی غیر از مواردی که مشمول مالیات فصل حقوق است.
  ب) وجوه یا کمکهای مالی اهدایی به خسارت دیدگان جنگ، زلزله، سیل، آتش سوزی و یا حوادث غیر مترقبه دیگر.
  ج) جوایزی که دولت برای تشویق صادرات و تولید و خرید محصولات کشاورزی پرداخت می-نماید.
  تبصره – ضوابط اجرایی بندهای (الف) و (ب) طبق آیین نامهای خواهد بود که از طرف وزارت امور اقتصادی و دارایی و وزارت کشور تهیه خواهد شد.

  ماده 128: درآمد مشمول مالیات اشخاص حقوقی ناشی از درآمدهای اتفاقی از طریق رسیدگی به دفاتر تشخیص خواهد شد و مالیاتهایی که طبق مقررات این فصل در منبع پرداخت میگردد به عنوان پیش پرداخت مالیات آنها منظور خواهد شد.

  فصل هفتم: مالیات بر جمع درآمد ناشی از منابع مختلف

  ماده 129: حذف شده است.
  ماده 130: بدهیهای گذشته موضوع مواد (3) تا (16) و تبصره (3) ماده (59)، ماده (129) قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 3/12/1366 و اصلاحیههای بعدی آن قابل مطالبه و وصول نخواهد بود.
  تبصره – وزارت امور اقتصادی و دارایی میتواند بدهی مالیاتهایی که سال تحصیل درآمد مربوط یا تعلق آنها حسب مورد قبل از سال 1368 باشد را تا سقف یک میلیون (1.000.000) ریال برای هر مؤدی در نقاطی که مقتضی بداند کلاً یا جزئاً مورد بخشودگی قرار دهد.
  ماده 131 :نرخ مالیات بر درآمد اشخاص حقیقی به استثنای مواردی که طبق مقررات این قانون دارای نرخ جداگانهای میباشد به شرح زیر است:
  ۱- تا میزان پانصد میلیون (500000000) ریال درآمد مشمول مالیات سالانه به نرخ پانزده درصد
  ۲- نسبت به مازاد پانصد میلیون (500.000.000) تا میزان یک میلیارد (1000000000) ریال درآمد مشمول مالیات سالانه به نرخ بیست درصد
  ۳- نسبت به مازاد یک میلیارد (1000000000)ریال درآمد مشمول مالیات سالانه به نرخ بیست و پنج درصد
  تبصره - به ازای هر ده درصد (10%) افزایش درآمد ابرازی مشمول مالیات اشخاص موضوع این ماده نسبت به درآند ابرازی مشمول مالیات سال گذشته آنها، یک واحد درصد و حداکثر تا پنج واحد درصد از نرخهای مذکور کاسته میشود. شرط برخورداری از این تخفیف تسویه بدهی مالیاتی سال قبل و تسلیم اظهارنامه مالیاتی مربوطه در مهلت اعلام شده از سوی سازمان امور مالیاتی است.

 • نظرات() 
 • شنبه 6 مهر 1398

   
   

   

  ماده 132: درآمد ابرازی ناشی فعالیتهای تولیدی و معدنی اشخاص حقوقی غیر دولتی واحدهای تولیدی یا معدنی بخشهای تعاونی و خصوصی که تاریخ اجرای این ماده طرف وزارتخانه های ذیربط برای آنها پروانه بهره برداری صادر یا قرارداد استخراج و فروش منعقد میشود، و همچنین درآمدهای خدماتی بیمارستانها، هتلها و مراکز اقامتی گردشگری اشخاص یاد شده که تاریخ مذکور طرف مراجع قانونی ذیربط برای آنها پروانه بهره برداری یا مجوز صادر میشود، تاریخ شروع بهره برداری یا استخراج یا فعالیت مدت پنج سال و مناطق کمتر توسعه یافته مدت ده سال با نرخ صفر مشمول مالیات میباشد.
  الف - منظور مالیات با نرخ صفر روشی است که مؤدیان مشمول آن مکلف تسلیم اظهارنامه، دفاتر قانونی، اسناد و مدارک حسابداری حسب مورد، برای درآمدهای خود ترتیب مقرر این قانون و مواعد مشخص شده سازمان امور مالیاتی کشور میباشند و سازمان مذکور نیز مکلف بررسی اظهارنامه و تعیین درآمد مشمول مالیات مؤدیان براساس مستندات، مدارک و اظهارنامه مذکور است و پس تعیین درآمد مشمول مالیات مؤدیان، مالیات آنها با نرخ صفر محاسبه میشود.
  ب - مالیات با نرخ صفر برای واحدهای تولیدی و خدماتی و سایر مراکز موضوع این ماده که دارای بیش پنجاه نفر نیروی کار شاغل باشند چنانچه دوره معافیت، هر سال نسبت سال قبل نیروی کار شاغل خود را حداقل پنجاه درصد (50%) افزایش دهند، ازای هر سال افزایش کارکنان یک سال اضافه میشود. تعداد نیروی کار شاغل و همچنین افزایش اشتغال نیروی کار هر واحد با تأیید وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و ارائه اسناد و مدارک مربوط فهرست بیمه تأمین اجتماعی کارکنان محقق میشود. صورت کاهش نیروی کار حداقل افزایش مذکور سال بعد که مشوق مالیاتی این بند استفاده کرده باشند، مالیات متعلق سال کاهش، مطالبه و وصول میشود. افرادی که بازنشسته، بازخرید و مستعفی میشوند کاهش محسوب نمیگردند.
  پ- دوره برخورداری محاسبه مالیات با نرخ صفر برای واحدهای اقتصادی مذکور این ماده واقع شهرکهای صنعتی یا مناطق ویژه اقتصادی مدت دو سال و صورت استقرار شهرکهای صنعتی یا مناطق ویژه اقتصادی مناطق کمتر توسعه یافته، مدت سه سال افزایش مییابد.
  ت - شرط برخورداری هرگونه معافیت مالیاتی برای اشخاص حقیقی و حقوقی فعال مناطق آزاد و سایر مناطق کشور تسلیم اظهارنامه مالیاتی موقع مقرر قانونی است. اظهارنامه مالیاتی اشخاص حقوقی شامل ترازنامه و حساب سود و زیان طبق نمونهای است که توسط سازمان امور مالیاتی تهیه میشود.
  ث - منظور تشویق و افزایش سرمایه گذاریهای اقتصادی واحدهای موضوع این ماده علاوه بر دوره حمایت طریق مالیات با نرخ صفر حسب مورد، سرمایه گذاری مناطق کمتر توسعه یافته و سایر مناطق شرح زیر مورد حمایت قرار میگیرد:

  ۱- مناطق کمتر توسعه یافته:
  مالیات سالهای بعد دوره محاسبه مالیات و با نرخ صفر مذکور صدر این ماده تا زمانی که جمع درآمد مشمول مالیات واحد دو برابر سرمایه ثبت و پرداخت شده برسد، با نرخ صفر محاسبه میشود و بعد آن، مالیات متعلقه با نرخهای مقرر ماده (105) این قانون و تبصرههای آن محاسبه و دریافت میشود.

  ۲- سایر مناطق:
  پنجاه درصد (50%) مالیات سالهای بعد دوره محاسبه مالیات مذکور صدر این ماده با نرخ صفر و پنجاه درصد (50%) باقی مانده با نرخهای مقرر ماده (105) قانون مالیاتهای مستقیم و تبصرههای آن محاسبه و دریافت میشود. این حکم تا زمانی که جمع درآمد مشمول مالیات واحد، معادل سرمایه ثبت و پرداخت شده شود، ادامه مییابد و بعد آن، صددرصد (100%) مالیات متعلقه با نرخهای مقرر ماده (105) این قانون و تبصرههای آن محاسبه و دریافت میشود. درآمد حمل و نقل اشخاص حقوقی غیر دولتی، مشوق مالیاتی جزءهای (1) و (2) این بند برخوردار میباشند. اشخاص حقوقی غیردولتی موضوع این ماده که قبل این اصلاحیه تأسیس شدهاند، صورت سرمایه گذاری مجدد مشوق این ماده میتوانند استفاده کنند.
  هر گونه سرمایه گذاری که با مجوز مراجع قانونی ذیربط منظور تأسیس، توسعه، بازسازی و نوسازی واحدهای مذکور برای ایجاد داراییهای ثابت استثنای زمین هزینه میشود، مشمول حکم این بند است.

  ج - استثنای زمین مذکور انتهای بند (ت)، مورد سرمایه گذاری اشخاص حقوقی غیر دولتی واحدهای حمل و نقل، بیمارستانها، هتلها و مراکز اقامتی گردشگری صرفاً میزان تعیین شده مجوزهای قانونی صادر شده مراجع ذی صلاح، جاری نمیباشد.
  چ - صورت کاهش میزان سرمایه ثبت و پرداخت شده اشخاص مذکور که مشوق مالیاتی این ماده برای افزایش سرمایه استفاده کرده باشند، مالیات متعلق و جریمههای آن مطالبه و وصول میشود.
  ح - صورتی که سرمایه گذاری انجام شده موضوع این ماده با مشارکت سرمایه گذاران خارجی با مجوز سازمان سرمایه گذاری و کمکهای اقتصادی و فنی ایران انجام شده باشد ازای هر پنج درصد (5%) مشارکت سرمایه گذاری خارجی میزان ده درصد (10%) مشوق این ماده نسبت سرمایه ثبت و پرداخت شده و حداکثر تا پنجاه درصد (50%) اضافه میشود.
  خ - شرکتهای خارجی که با استفاده ظرفیتهای واحدهای تولیدی داخلی ایران نسبت تولید محصولات با نشان معتبر اقدام کنند صورتی که حداقل بیست درصد (20%) محصولات تولیدی را صادر نمایند تاریخ انعقاد قرارداد همکاری با واحد تولید ایرانی دوره محاسبه مالیات با نرخ صفر واحد تولیدی مذکور مشمول حکم این ماده بوده و صورت اتمام دوره مذکور، پنجاه درصد (50%) تخفیف نرخ مالیاتی نسبت درآمد ابرازی حاصل فروش محصولات تولیدی مدت مذکور این ماده برخوردار میباشند.
  د - نرخ صفر مالیاتی و مشوقهای موضوع این ماده شامل درآمد واحدهای تولیدی و معدنی مستقر شعاع یکصد و بیست کیلومتری مرکز استان تهران و پنجاه کیلومتری مرکز استان اصفهان و سی کیلومتری مراکز سایر استانها و شهرهای دارای بیش سیصد هزار نفر جمعیت بر اساس آخرین سرشماری نفوس و مسکن نمیشود.
  واحدهای تولیدی فناوری اطلاعات با تأیید وزارتخانههای ذیربط و معاونت علمی و فناوری رئیس جمهور هر حال امتیاز این ماده برخوردار میباشند. همچنین مالیات واحدهای تولیدی و معدنی مستقر کلیه مناطق ویژه اقتصادی و شهرکهای صنعتی استثنای مناطق ویژه اقتصادی و شهرکهای مستقر شعاع یکصد و بیست کیلومتری مرکز استان تهران با نرخ صفر محاسبه میشود و مشوقهای مالیاتی موضوع این ماده برخوردار میباشند. خصوص مناطق ویژه اقتصادی و شهرکهای صنعتی یا واحدهای تولیدی که محدوده دو یا چند استان یا شهر قرار میگیرند، ملاک تعیین محدوده موجب آیین نامهای است که حداکثر سه ماه پس تصویب این قانون با پیشنهاد مشترک وزارتخانههای صنعت، معدن و تجارت و امور اقتصادی و دارایی و سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و سازمان حفاظت محیط زیست تهیه و تصویب هیأت وزیران میرسد.
  ذ - فهرست مناطق کمتر توسعه یافته شامل استان، شهرستان، بخش و دهستان سه ماهه اول هر برنامه پنج ساله، توسط سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور با همکاری وزارت امور اقتصادی و دارایی با لحاظ شاخصهای نرخ بیکاری و سرمایه گذاری تولید تهیه می-شود و تصویب هیأت وزیران میرسد و تا ابلاغ فهرست جدید، فهرست برنامه قبلی معتبر میباشد. تاریخ شروع فعالیت با تأیید مراجع قانونی ذیربط، مناط اعتبار برای احتساب مشوقهای مناطق کمتر توسعه یافته است.
  ر - کلیه تأسیسات ایرانگردی و جهانگردی که قبل اجرای این ماده پروانه بهره برداری مراجع قانونی ذیربط اخذ کرده باشند تا مدت شش سال پس تاریخ لازم الاجراء شدن این ماده پرداخت پنجاه درصد (50%) مالیات بر درآمد ابرازی معاف میباشند. حکم این بند نسبت درآمد حاصل اعزام گردشگر خارج کشور مجری نیست.
  ز - صد درصد (100%) درآمد ابرازی دفاتر گردشگری و زیارتی دارای مجوز مراجع قانونی ذیربط که محل جذب گردشگران خارجی یا اعزام زائر عربستان، عراق و سوریه تحصیل شده باشد با نرخ صفر مالیاتی مشمول مالیات میباشد.
  ژ - مالیات با نرخ صفر موضوع این قانون صرفاً شامل درآمد ابرازی جز درآمدهای کتمان شده میباشد. این حکم مورد کلیه احکام مالیاتی با نرخ صفر منظور این قانون و سایر قوانین مجری است.
  س - معادل هزینههای تحقیقاتی و پژوهشی اشخاص حقوقی خصوصی و تعاونی واحدهای تولیدی و صنعتی دارای پروانه بهره برداری وزارتخانههای ذیربط که قالب قرارداد منعقده با دانشگاهها یا مراکز پژوهشی و آموزش عالی دارای مجوز قطعی وزارتخانههای علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی که چهارچوب نقشه جامع علمی کشور انجام میشود، مشروط بر اینکه گزارش پیشرفت سالانه آن تصویب شورای پژوهشی دانشگاهها و یا مراکز تحقیقاتی مربوطه برسد و ناخالص درآمد ابرازی حاصل فعالیتهای تولیدی و معدنی آنها کمتر پنج میلیارد (5000000000) ریال نباشد، حداکثر میزان ده درصد (10%) مالیات ابرازی سال انجام هزینه مذکور بخشوده میشود. معادل مبلغ منظور شده حساب مالیات اشخاص مذکور، عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی پذیرفته نخواهد شد. دستورالعمل اجرائى این بند با پیشنهاد سازمان امور مالیاتی کشور تصویب وزارت امور اقتصادی و دارایی، صنعت، معدن و تجارت، علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی میرسد.
  تبصره 1 - کلیه معافیتهای مالیاتی و محاسبه با نرخ صفر مالیاتی مازاد بر قوانین موجود مذکور این ماده ابتدای سال 1395 اجراء میشود.
  تبصره 2 - آیین نامه اجرائى موضوع این ماده و بندهای آن حداکثر ظرف مدت شش ماه پس ابلاغ قانون توسط وزارتخانههای امور اقتصادی و دارایی و صنعت، معدن و تجارت با همکاری سازمان امور مالیاتی کشور تهیه میشود و تصویب هیأت وزیران میرسد.

  ماده 133: صد درصد (100%) درآمد صندوق حمایت توسعه بخش کشاورزی، شرکت-های تعاونی روستائی، عشایری، کشاورزی، صیادان، کارگری، کارمندی، دانشجویان و دانش آموزان و اتحادیههای آنها مالیات معاف است.
  تبصره – دولت مکلف است معادل مالیات بر درآمد متعلق آن قسمت سود ابرازی سازمان مرکزی تعاون روستائی ایران را که با تصویب مجمع عمومی برای سرمایه گذاری شرکتهای تعاونی روستایی اختصاص داده میشود، پس وصول و واریز آن حساب درآمد عمومی کشور، محل اعتبار ردیف خاصی که همین منظور قانون بودجه کل کشور پیش بینی می شود وجه سازمان مذکور مسترد نماید.

  ماده 134: درآمد حاصل تعلیم و تربیت مدارس غیرانتفاعی اعم ابتدائی، راهنمایی، متوسطه، فنی و حرفهای، آموزشگاههای فنی و حرفهای آزاد داری مجوز سازمان آموزش فنی و حرفهای کشور، دانشگاهها و مراکز آموزش عالی غیر انتفاعی و مهدهای کودک مناطق کمتر توسعه یافته و روستاها و درآمد مؤسسات نگهداری معلولین ذهنی و حرکتی بابت نگهداری اشخاص مذکور که حسب مورد دارای پروانه فعالیت مراجع ذیربط هستند، همچنین درآمد باشگاهها و مؤسسات ورزشی دارای مجوز وزارت ورزش و جوانان حاصل فعالیت های منحصراً ورزشی پرداخت مالیات معاف است. آیین نامه اجرائی این ماده پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.

  ماده 135: حذف شده است.
  ماده 136: وجوه پرداختی بابت انواع بیمه های عمر و زندگی طرف مؤسسات بیمه که موجب قراردادهای منعقده بیمه عاید ذینفع میشود پرداخت مالیات معاف است.

  ماده 137: هزینه های درمانی پرداختی هر مؤدی بابت معالجه خود و یا همسر و اولاد و پدر و مادر و برادر و خواهر تحت تکفل یک سال مالیاتی شرط این که اگر دریافت کننده مؤسسه درمانی یا پزشک مقیم ایران باشد دریافت وجه را گواهی نماید و چنانچه تأیید وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی علت فقدان امکانات لازم، معالجه خارج ایران صورت گرفته است پرداخت هزینه مزبور گواهی مقامات رسمی دولت جمهوری اسلامی ایران کشور محل معالجه یا وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی رسیده باشد، همچنین حق بیمه پرداختی هر شخص حقیقی مؤسسات بیمه ایرانی بابت انواع بیمههای عمر و زندگی و بیمههای درمانی درآمد مشمول مالیات مؤدی کسر خواهد شد. مورد معلولان و بیماران خاص و صعب العلاج علاوه بر هزینههای مذکور هزینه مراقبت و توانبخشی آنان نیز قابل کسر درآمد مشمول مالیات معلول یا بیمار یا شخصی که تکفل او را عهده دار است میباشد.
  ماده 138: حذف شده است.

  ماده 138 مکرر: اشخاصی که آورده نقدی برای تأمین مالى پروژه - طرح و سرمایه گردش بنگاههای تولیدی را قالب عقود مشارکتی فراهم نمایند، معادل حداقل سود مورد انتظار عقود مشارکتی مصوب شورای پول و اعتبار پرداخت مالیات بر درآمد معاف میشوند و برای پرداخت کننده سود، معادل سود پرداختی مذکور عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی تلقی میشود.
  تبصره 1 - استفاده کننده معافیت موضوع این ماده تا دو سال نمیتواند آورده نقدی را بنگاه تولیدی خارج کند. صورت کاهش آورده نقدی، میزان ارزش روز معافیت استفاده شده، مالیات سال خروج آورده نقدی، اضافه میشود.
  تبصره 2 - تشخیص تحقق کارگیری آورده نقدی برای تأمین مالی پروژه - طرح یا سرمایه گردش یا اداره امور مالیاتی حوزه مربوط است.

  ماده 139: الف) موقوفات، نذورات، پذیره، کمکها و هدایای دریافتی نقدی و غیر نقدی آستان قدس رضوی (ع)، آستان حضرت عبدالعظیم حسنی (ع)، آستانه حضرت معصومه (س)، آستان حضرت احمد ابن موسی (ع) (شاه چراغ)، آستان مقدس امام خمینی (ره)، مساجد، حسینیهها، تکایا و سایر بقاع متبرکه پرداخت مالیات معاف است. تشخیص سایر بقاع عهده سازمان اوقاف و امور خیریه میباشد.
  ب) کمکها و هدایای دریافتی نقدی و غیر نقدی جمعیت هلال احمر جمهوری اسلامی ایران پرداخت مالیات معاف است.
  ج) کمکها و هدایای دریافتی نقدی و غیر نقدی صندوقهای پس انداز بازنشستگی و سازمان بیمه خدمات درمانی و سازمان تأمین اجتماعی و صندوق اجتماعی روستائیان و عشایر و همچنین حق بیمه و حق بازنشستگی سهم کارکنان وکارفرما و جریمههای دریافتی مربوط توسط آنها پرداخت مالیات معاف است.
  د) کمکها و هدایای دریافتی نقدی و غیر نقدی مدارس علوم اسلامی پرداخت مالیات معاف است. تشخیص مدارس علوم اسلامی با شورای مدیریت حوزه علمیه قم میباشد.
  ﻫ) کمکها و هدایای دریافتی نقدی و غیر نقدی نهادهای انقلاب اسلامی پرداخت مالیات معاف است تشخیص نهادهای انقلاب اسلامی با هیأت وزیران میباشد.
  و) آن قسمت درآمد صندوق عمران موقوفات کشور که مصرف عمران موقوفات برسد پرداخت مالیات معاف است.
  ز) درآمد اشخاص محل وجوه بریه ولی فقیه، خمس و زکات پزداخت مالیات معاف است.
  ح) آن قسمت درآمد موقوفات عام که طبق موازین شرعی مصرف اموری قبیل تبلیغات اسلامی، تحقیقات فرهنگی، علمی، دینی، فنی، اختراعات، اکتشافات، تعلیم و تربیت، بهداشت و درمان، بنا و تعمیر و نگهداری مساجد و مصلاها و حوزههای علمیه و مدارس علوم اسلامی و مدارس و دانشگاههای دولتی، مراسم تعزیه و اطعام، تعمیر آثار باستانی، امور عمرانی و آبادانی، هزینه یا وام تحصیلی دانش آموزان و دانشجویان، کمک مستضعفان و آسیب دیدگان حوادث ناشی سیل، زلزله، آتش سوزی، جنگ و حوادث غیرمترقبه دیگر برسد، مشروط بر اینکه درآمد و هزینههای مزبور تأیید سازمان اوقاف و امور خیریه رسیده باشد، و همچنین ساخت، تعمیر و نگهداری مراکز نگهداری کودکان و نوجوانان بیسرپرست و بد سرپرست گروههای سنی و جنسی مختلف، مراکز نگهداری و مراقبت سالمندان، کارگاههای حرفه آموزی و اشتغال مصدومان ضایعه نخاعی، معلولان جسمی و حرکتی، زنان سرپرست خانوار و دختران خود سرپرست، مراکز آموزش، توانبخشی و حرفه آموزی معلولان ذهنی و کودکان نابینا، کم بینا، کم شنوا و ناشنوا و سایر مراکز و اماکنی که بتوانند خدمت مدد جویان سازمانهای حمایتی بهزیستی کشور قرار گیرند، پرداخت مالیات معاف است.
  تبصره - مفاصا حساب‌هایی که توسط شعب تحقیقی موضوع ماده 14 قانون تشکیلات و اختیارات سازمان حج و اوقاف و امور خیریه مصوب 2/10/1386 صادر شده یا میشود اگر مهلت مقرر مربوط تسلیم اظهارنامه سازمان امور مالیاتی کشور ارائه شود، برای برخورداری هر گونه معافیت مالیاتی مقرر این قانون یا سایر قوانین، منزله اظهارنامه مالیاتی مؤدی تلقی میشود. همچنین مورد سالهای قبل ابلاغ این قانون، صورتی که مفاصا حساب مربوط تا پایان سال 1394 سازمان امور مالیاتی ارائه شود، منزله اظهارنامه مالیاتی خواهد بود.
  ط) کمکها و هـدایای دریافتی نقدی و غیر نقدی مؤسسات خیریه و عام المنفعه که ثبت رسیدهاند، مشروط بر این که موجب اساسنامه آنها صرف امور مذکور بند (ح) این ماده شود و سازمان امور مالیاتی کشور بردرآمد و هزینه های آها نظارت کند، پرداخت مالیات معاف است.
  تبصره - کمکهای نقدی و غیر نقدی که هر سال مالی مصرف نرسیده باشد بدون تعلق مالیات سال مالی بعد منتقل میگردد.
  ی) کمکها و هدایای دریافتی نقدی و غیر نقدی و همچنین حق عضویت اعضای مجامع حرفه-ای، احزاب و انجمنها و تشکلهای غیر دولتی که دارای مجوز مراجع ذیربط باشند و وجوهی که موجب قانون و مقررات مربوط درآمد یا حق الزحمه اعضا آنها کسر و حساب مجامع مزبور واریز میشود، پرداخت مالیات معاف است.
  ک) موقوفات و کمکها و هدایای دریافتی نقدی و غیر نقدی انجمنها و هیأتهای مذهبی مربوط اقلیتهای دینی مذکور قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مشروط بر اینکه رسمیت آنها تصویب وزارت کشور برسد، پرداخت مالیات معاف است.
  ل) فعالیتهای انتشاراتی و مطبوعاتی، و قرآنی (دارای مجوز مزرات فرهنگ و ارشاد اسلامی و دستگاههای ذیربط)، فرهنگی و هنری که موجب مجوز وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی انجام میشوند، پرداخت مالیات معاف است.
  تبصره 1– وجوهی که فعالیتهای غیر انتفاعی منظور پیشبرد اهداف و وظایف اشخاص موضوع این ماده راه برگزاری دورههای آموزشی، سمینارها، نشر کتاب و نشریههای دورهای و... چارچوب اساسنامه آنها تحصیل میشود و سازمان امور مالیاتی کشور بر درآمد و هزینه آنها نظارت می کند، پرداخت مالیات معاف است.
  تبصره 2– حکم تبصره (2) ماده (2) این قانون درمورد درآمد مشمول مالیات اشخاص موضوع این ماده جاری میباشد.
  تبصره 3– آئین نامه اجرائی موضوع این ماده وسیله سازمان امور مالیاتی کشور تهیه و با پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.
  تبصره 4– مفاد این ماده مواردی که طرف حضرت امام خمینی (ره) یا مقام معظم رهبری دارای مجوز میباشند بر اساس نظر مقام معظم رهبری انجام میگیرد.
  تبصره 5- درآمدها و عایدی حاصل موقوفات و کمکها و هدایای دریافتی نقدی و غیر نقدی اشخاص موضوع بندهای (ط) و (ک) پرداخت مالیات معاف میباشد. این حکم شامل درآمد شرکتهای زیر مجموعه اشخاص مذکور نخواهد بود.
  ماده 140: حذف شده است.

  ماده 141: صددرصد (100%) درآمد حاصل صادرات خدمات و کالاهای غیر نفتی و محصولات بخش کشاورزی و بیست درصد (20%) درآمد حاصل صادرات مواد خام مشمول مالیات با نرخ صفر میگردد. فهرست مواد خام و کالاهای نفتی پیشنهاد مشترک وزارتخانههای امور اقتصادی و دارایی، صنعت، معدن و تجارت و نفت و اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تصویب هیأت وزیران میرسد.
  تبصره 1 - درآمد حاصل صادرات کالاهای مختلف که صورت عبوری (ترانزیت) ایران وارد می شوند و بدون تغییر ماهیت یا با انجام کاری بر روی آن صادر میشوند مشمول مالیات با نرخ صفر میگردد.
  تبصره 2- مفاد این ماده پس اتمام دوره اجرای قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران مصوب 15/10/1389 لازمالاجرا میشود.

  ماده 142: درآمد کارگاههای فرش دستباف و صنایع دستی و شرکتهای تعاونی و اتحادیههای تولیدی مربوطه پرداخت مالیات معاف است.

  ماده 143: معادل ده درصد (10%) مالیات بر درآمد حاصل فروش کالاهایی که بورسهای کالایی پذیرفته شده و فروش میرسد و ده درصد (10%) مالیات بر درآمد شرکت‌هایی که سهام آنها برای معامله بازار خارج بورس داخلی یا خارجی پذیرفته میشود، سال پذیرش تا سالی که فهرست شرکتهای پذیرفته شده این بورسها یا بازارها حذف نشدهاند با تأیید سازمان بخشوده میشود. شرکت‌هایی که سهام آنها برای معامله بورسهای داخلی یا خارجی یا بازارهای خارج بورس داخلی یا خارجی پذیرفته شود صورتی که پایان دوره مالی تایید سازمان حداقل بیست درصد (20%) سهام شناور آزاد داشته باشند معادل دو برابر معافیتهای فوق بخشودگی مالیاتی برخوردار میشوند.
  تبصره 1- هر نقل و انتقال سهام و سهم الشرکه و حق تقدم سهام و سهم الشرکه شرکا سایر شرکتها مالیات مقطوعی میزان چهار درصد (4%) ارزش اسمی آنها وصول می-شود. این بابت وجه دیگری عنوان مالیات بردرآمد نقل و انتقال فوق مطالبه نخواهد شد. انتقال دهندگان سهام و سهم الشرکه و حق تقدم سهام مکلفند قبل انتقال، مالیات متعلق را حساب سازمان امور مالیاتی کشور واریز کنند. اداره ثبت یا دفاتر اسناد رسمی مکلفند موقع ثبت تغییرات یا تنظیم سند انتقال حسب مورد گواهی پرداخت مالیات متعلق را اخذ و ضمیمه پرونده مربوط ثبت یا انتقال کنند.
  تبصره 2– درشرکتهای سهامی پذیرفته شده بورس اندوخته صرف سهام مشمول مالیات مقطوع نرخ نیم درصد (5/0%) خواهد بود و این درآمد مالیات دیگری تعلق نمیگیرد. شرکتها مکلفند تا پایان ماه بعد تاریخ ثبت افزایش سرمایه آن را حساب سازمان امور مالیاتی کشور واریز کنند.

  ماده 143 مکرر: هر نقل و انتقال سهام و حق تقدم سهام شرکتها اعم ایرانی و خارجی بورسها یا بازارهای خارج بورس دارای مجوز، مالیات مقطوعی میزان نیم درصد (5/0%) ارزش فروش سهام و حق تقدم سهام وصول خواهد شد و این بابت وجه دیگری عنوان مالیات بر درآمد نقل و انتقال سهام و حق تقدم سهام و مالیات بر ارزش افزوده خرید و فروش مطالبه نخواهد شد. کارگزاران بورسها و بازارهای خارج بورس مکلفند مالیات یاد شده را هنگام هر انتقال لز انتقال دهنده وصول و حساب تعیین شده طرف سازمان امور مالیاتی کشور واریز نمایند و ظرف ده روز تاریخ انتقال، رسید آن را همراه فهرستی حاوی تعداد و مبلغ فروش سهام و حق تقدم مورد انتقال اداره امور مالیاتی محل ارسال کنند.
  تبصره 1- تمامی درآمدهای صندوق سرمایه گذاری چارچوب این قانون و تمامی درآمدهای حاصل سرمایه گذاری اوراق بهادار موضوع بند (24) ماده (1) قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران مصوب 1384و درآمدهای حاصل نقل و انتقال این اوراق یا درآمدهای حاصل صدور و ابطال آنها پرداخت مالیات بر درآمد و مالیات بر ارزش افزوده موضوع قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 2/3/1387 معاف میباشد و بابت نقل و انتقال آنها و صدور و ابطال اوراق بهادار یاد شده مالیاتی مطالبه نخواهد شد.
  تبصره 2- سود و کارمزد پرداختی یا تخصیصی اوراق بهادار موضوع تبصره (1) این ماده استثناء سود سهام و سهم الشرکه شرکتها و سود گواهیهای سرمایه گذاری صندوقها، مشروط ثبت اوراق بهادار یاد شده نزد سازمان جزء هزینههای قابل قبول برای تشخیص درآمد مشمول مالیات ناشر این اوراق بهادار محسوب میشود.
  تبصره 3- صورتیکه هر شخص حقیقی یا حقوقی مقیم ایران که سهامدار شرکت پذیرفته شده بورس یا بازار خارج بورس، سهام یا حق تقدم خود را بورسها یا بازرهای خارج بورس خارجی بفروشد، این بابت هیچ گونه مالیاتی ایران دریافت نخواهد شد.
  تبصره 4- صندوق سرمایه گذاری مجاز هیچگونه فعالیت اقتصادی دیگری خارج مجوزهای صادره سوی سازمان نمیباشد.
  تبصره 5 - نقل و انتقال اوراق بهادار بازار گردانی بازار گردانان دارای مجوز سازمان بورس و اوراق بهادار بورس و فرابورس پرداخت مالیات مقطوع نیم درصد (5/0%) این ماده، معاف است.

  ماده 144: جهیزیه منقول و مهریه اعم منقول و غیر منقول و جوایز علمی و بورسهای تحصیلی و همچنین درآمدی که بابت حق اختراع یا حق اکتشاف عاید مخترعین و مکتشفین میگردد طور کلی و نیز درآمد ناشی فعالیتهای پژوهشی و تحقیقاتی مراکزی که دارای پروانه تحقیق وزارتخانههای ذیصلاح میباشند، مدت ده سال تاریخ اجرای این اصلاحیه طبق ضوابط مقرر آیین نامهای که پیشنهاد وزارتخانههای علوم، تحقیقات و فنآوری، بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و امور اقتصادی و دارایی تصویب هیأت وزیران خواهد رسید، پرداخت مالیات معاف میباشند.

  ماده 145: سود دریافتی هر عنوان موارد زیر پرداخت مالیات معاف است:
  ۱- سود متعلق سپردههای مربوط کسور بازنشستگی و پس انداز کارمندان و کارگران نزد بانکهای ایرانی حدود مقررات استخدامی مربوطه.
  ۲- سود یا جوایز متعلق حسابهای پس انداز وسپردههای مختلف نزد بانکهای ایرانی یا مؤسسات اعتباری غیر بانکی مجاز. این معافیت شامل سپردههایی که بانکها یا مؤسسات اعتباری غیر بانکی مجاز نزد هم میگذارند نخواهد بود.
  ۳- جوایز متعلق اوراق قرضه دولتی و اسناد خزانه.
  ۴- سود پرداختی بانکهای ایرانی بانکهای خارج ایران بابت اضافه برداشت (اوردرافت) و سپرده ثابت شرط معامله متقابل.
  ۵- سود و جوایز متعلق اوراق مشارکت.
  تبصره – درمواردی که درقانون مالیاتهای مستقیم بانکها اشاره میشود امتیازات، تسهیلات، ترجیحات و تکالیف ذکر شده شامل مؤسسات اعتباری غیر بانکی که موجب قانون یا با مجوز بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تأسیس شدهاند یا میشوند و صندوق ضمانت سرمایه گذاری صنایع کوچک، صندوق حمایت تحقیقات و توسعه صنایع الکترونیک، صنایع دریایی و بیمه سرمایه گذاری فعالیتهای معدنی و صندوق حمایت توسعه سرمایه گذاری بخش کشاورزی نیز خواهد شد.

  ماده 146: کلیه معافیتهای مدت دار که موجب قوانین مالیاتی و مقررات قبلی مقرر شده است با رعایت مقررات مربوط تا انقضای مدت قوت خود باقی است.
  تبصره – مالیات سود متعلق قبوض اقساطی اصلاحات ارضی کماکان بخشوده خواهد بود.

  ماده 146 مکرر: معافیت های مذکور مواد (133)، (134)، (139) استثنای بندهای (الف)، (ب) و (ز) آن، (142)، (143) و تبصره (1) ذیل ماده (143 مکرر) عنوان مالیات نرخ صفر منظور میشود.
  تبصره 1- ارائه اظهارنامه مالیاتی، دفاتر و یا اسناد و مدارک موضوع ماده (95) این قانون موعد مقرر ترتیبی که سازمان امدر مالیاتی کشور اعلام مینماید جز مورد بند (ح) ماده 139 این قانون که مطابق ماده (85) قانون الحاق برخی مواد قانون تنظیم بخشی مقررات مالی دولت (2) مصوب 4/12/1393 عمل میشود شرط برخورداری نرخ صفر و هر گونه معافیت یا مشوق مالیاتی مندرج این قانون و سایر قوانین میباشد و صورت عدم ارائه اظهارنامه، دفاتر و یا اسناد و مدارک مذکور، مؤدی مطابق احکام و ضوابط این قانون مشمول مالیات، جریمه و مجازات مقرر این قانون می شود. حکم این تبصره خصوص مشمولان مواد (144) و (145) و بندهای (الف)، (ب) و (ز) ماده (139) این قانون جاری نمیباشد. اجرای حکم این تبصره خصوص اشخاص حقیقی مشمول ماده (81) این قانون صورت تدریجی و متناسب با ایجاد ظرفیتهای اجرائى، اداری و حسب اعلام سازمان امور مالیاتی کشور خواهد بود.
  تبصره 2- معادل اعتبار مالیاتی محاسبه شده نرخ صفر موضوع این ماده محل اعتبار جمعی - خرجی که همه ساله بودجه سنواتی پیش بینی میشود حساب اشخاص مذکور منظور میشود. اعتبارات موضوع این تبصره تخصیص یافته تلقی میشود و صورتی که اعتبارات مورد نیاز یک سال مالی بیشتر مبلغ مصوب قانون بودجه کل کشور همان سال باشد مبلغ اعتبار جمعی - خرجی یاد شده و متقابلاً منابع مربوط، با پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی، تصویب هیأت وزیران و تصویب مجلس شورای اسلامی قابل افزایش است.

 • نظرات() 
 • پنجشنبه 4 مهر 1398


   
   
   
  نظر به برخی ابهامات موجود در فصل مالیات بر درآمد املاک که گویا سبب اعمال رویه‌های مختلفی نسبت به پرونده‌های مالیاتی گردیده و به منظور ایجاد هماهنگی بین تمامی واحدهای تابعه و کاهش اختلافات بین مؤدیان محترم و سازمان متبوع نکات زیر را یادآوری و مقرر میدارد ماموران و مراجع مالیاتی در رسیدگیهای خود حسب مورد مطابق مفاد این بخشنامه عمل نمایند:

  ۱- راجع به ماده 53 و تبصره آن
  الف) در مورد اجاره املاک مورد وقف و حبس:
  در این خصوص بدواً لازم است ماموران مالیاتی نسبت به مفاهیم وقف و حبس آشنائی کامل داشته باشند. طبق ماده 40 قانون مدنی حق انتفاع عبارت از حقی است که به موجب آن شخص میتواند از مالی که عین آن ملک دیگری است یا مالک خاصی ندارد، استفاده کند. حق انتفاع به معنی خاص را حبس نیز می‌گویند. بعبارت دیگر وقتی حق انتفاع مال متعلق به شخصی و عین مال متعلق به شخصی یا نهادی دیگر است، گفته می‌شود که آن مال مورد حبس است. خصوصیت حق انتفاع مجانی بودن آن است، به همین دلیل چون بهره بردار به صورت مجانی از مال بهره‌مند گردد، حسب مورد مشمول مالیات بر درآمد اتفاقی شناخته می‌شود. حسب استنباط از احکام فصل دوم از باب دوم قانون مدنی حق انتفاع با در نظر گرفتن مفهوم حبس، بر پنج قسم است که شامل حبس مطلق، حبس موید، عمری، رقبی و سکنی می‌باشد. برابر ماده 44 قانون مدنی، در صورتی که مالک برای حق انتفاع مدنی تعیین نکرده باشد، حبس مطلق (تا فوت مالک) خواهد بود. حبس موید مانند وقف است که تا عین باقی است، منافع آن متعلق به منتفع خواهد بود. طبق ماده 55 قانون مدنی، وقت عبارت است از “‌حبس عین مال و تسبیل منافع آن”. طبق ماده 41 قانون مدنی “‌عمری حق انتفاعی است که به موجب عقدی از طرف مالک برای شخص به مدت عمر خود با عمر منتفع و یا عمر شخص ثالثی برقرار شده باشد”. طبق ماده 42 قانون مدنی “‌رقبی حق انتفاعی است که از طرف مالک برای مدت معینی برقرار می‌گردد”. طبق ماده 43 قانون مدنی “‌اگر حق انتفاع عبارت از سکونت در مسکن باشد، سکنی یا حق سکنی نامیده می‌شود و یا حق ممکن است به طریق عمری یا به طریق رقبی برقرار شود”. ضمن توصیه به یکایک ماموران و مسئولین امور مالیاتی به مطالعه دقیق مواد 29 تا 108 قانون مدنی برای آشنائی بیشتر با حقوق مربوط به املاک، موارد ذیل را متذکر می‌گردد.
  الف-1. منظور از اجاره دست اول املاک مورد وقف مذکور در متن ماده 53 قانون مالیاتهای مستقیم عبارت از آن است که ملک مورد وقف توسط متولی یا مسئول قانونی موقوفه به اجاره گذاشته شود که در این صورت اگر موضوع وقف خاص باشد، مال‌ الاجاره عیناً برابر صدر ماده 53 مشمول مالیات خواهد بود و در صورتیکه موضوع وقف عام بوده و ضمناً از مصادیق بندهای “‌الف” و “‌ح” ماده 139 قانون مالیاتهای مستقیم نباشد نیز به همان طریق مشمول مالیات شناخته خواهد شد.
  الف- 2. منظور از اجاره دست اول املاک مورد حبس مذکور در متن ماده 53 آن است که ملک وسیله صاحب حق (حق انتفاع) به اجاره واگذار شود، در این گونه موارد عین ملک متعلق به دیگری است و در نتیجه هزینه استهلاک ظاهراً به مالک عین تحمیل می‌شود. معهذا به دلیل حکم صریح مندرج در ماده 53، در اجاره دست اول املاک مورد حبس نیز میبایستی در احتساب درآمد مشمول مالیات معادل بیست و پنج درصد مال‌الاجاره از کل مال‌الاجاره مزبور کسر گردد.
  الف-3. چنانچه مالکیت اعیان مستحدثه در ملک مورد وقف یا حبس متعلق به مستاجر بوده و اعیان مذکور وسیله او به اجاره واگذار گردد، مستاجر مزبور نیز برابر صدر ماده 53 مشمول مالیات خواهد بود. با این تفاوت که در احتساب درآمد مشمول مالیات، مال ‌الاجاره پرداختی بابت عرصه وفق تبصره 7 ماده 53 از مال ‌الاجاره دریافتی کسر خواهد شد.
  الف-4. توجه شود که منظور از حکم ماده 53 در خصوص اجاره دست اول املاک مورد وقف یا حبس آن نیست که اجاره دست دوم این گونه املاک مشمول مالیات نبوده یا مشمول قاعده خاصی می‌باشد، بلکه اگر مستاجرین آن املاک نیز عین مستاجره را به دیگری واگذار و مبلغی بیش از مال‌الاجاره دریافت نمایند مابه‌التفاوت برابر قسمت اخیر ماده 53 مشمول مالیات خواهد بود.
  الف-5. در موارد حبس (وقف یا انواع دیگر واگذاری حق انتفاع) چنانچه موقوف علیهم یا دیگر صاحبان حق انتفاع خود مستقیماً از ملک استفاده نمایند، نسبت به ارزش سالانه منافع ملک حسب مورد طبق مواد 123 و 126 قانون مالیاتهای مستقیم مستقیم مشمول تسلیم اظهارنامه و پرداخت مالیات خواهند بود، اما در مواردی که مالک با انتقال عین، منافع ملک را به صورت عمری یا رقبی برای خود حفظ می‌نماید، اگر از ملک شخصاً بهره‌ برداری کند، چون در حقیقت نفع خاصی از سوی دیگران عاید او نشده، مشمول پرداخت مالیات نمی‌باشد.

  ب) در مورد املاکی که از طرف غیر مالک به اجاره واگذار می‌شود:
  طبق نص صریح قسمت اخیر ماده 53 هرگاه موجر مالک نباشد، درآمد مشمول مالیات وی عبارتست از مابه‌التفاوت اجاره دریافتی و پرداختی بابت ملک مورد اجاره، بنابر این باید توجه داشت که در این قبیل موارد تقویم مال‌الاجاره توسط ماموران یا ملاک قرار دادن ارزش اجاری تقویمی توسط کمیسیون تقویم املاک منتفی است و ادارات امور مالیاتی مکلفند مبالغ واقعی دریافتی و پرداختی را براساس تحقیقات لازم (در صورت عدم ارائه اسناد رسمی) مشخص نمایند.

  ج) در مورد خانه‌های سازمانی متعلق به اشخاص حقوقی:
  طبق قسمت اخیر متن ماده 53، حکم این ماده در مورد خانه‌های سازمانی متعلق به اشخاص حقوقی در صورتی که مالیات آنها طبق دفاتر قانونی تشخیص شود جاری نخواهد بود. حکم یاد شده در اصل مشعر بر این است که در احتساب درآمدها و هزینه‌های مربوط به خانه‌های سازمانی، در صورت قبول دفاتر، اقلام مندرج در دفاتر باید ملاک عمل قرار گیرد و در این صورت استهلاک ملک نیز حسب مورد براساس جدول موضوع ماده 151 قانون مالیاتهای مستقیم منظور خواهد شد.

  د) در مورد تبصره 2 ماده 53:
  طبق این تبصره املاکی که مجاناً در اختیار سازمانها و موسسات موضوع ماده 2 این قانون قرار میگیرد غیر اجاری تلقی می‌شود. حکم تبصره مورد بحث این توهم را ایجاد نموده است که واگذاری املاک به طور مجانی به سایرین اجاری تلقی خواهد شد. در این باره یادآور می‌شود که در وهله اول باید اصل را بر آن قرار داد که کسی ملک خود را مجاناً در اختیار غیر نمی‌گذارد و با این ترتیب بایستی در بادی امر آن را اجاری تلقی و در مقام مطالبه مالیات بر آمد، اما با وجود این اگر در موارد استثنائی حسب اقرار طرفین (صاحب ملک و شخص منتفع) و یا براساس اطلاعات و مدارک متقن معلوم گردید که واگذاری به صورت مجانی بوده، در آن صورت موضوع از حیطه مالیات بر درآمد املاک خارج و بعنوان واگذاری حق انتفاع مشمول فصل مالیات بر درآمد اتفاقی (ماده 123) بوده و مالیات بابت منفعت ملک به ساکن ملک (به لحاظ استفاده مجانی) تعلق خواهد گرفت.

  هـ) در مورد مالیات تکلیفی موضوع تبصره 9 ماده 53:
  مستاجرین موضوع این تبصره مکلفند موقع پرداخت مال‌الاجاره هر مدت از سال، مالیات متعلق را در صورتیکه موجر شخص حقیقی باشد، بر مبنای مال‌الاجاره سالانه پس از کسر 25% آن به نرخ ماده 131 محاسبه و با تسهیم مالیات سالانه، مالیات نسبت به مدت مزبور را تعیین و به عنوان مالیات علی‌الحساب از مال‌الاجاره پرداختی کسر و ظرف ده روز به اداره امور مالیاتی محل وقوع ملک پرداخت و رسید آن را به موجر تسلیم نمایند و اگر موجر نیز شخص حقوقی باشد، مستاجر مربوط بایستی در هر بار 4/3 مال‌الاجاره پرداختی را محاسبه و بیست و پنج درصد (نرخ موضوع ماده 105) آن را به عنوان مالیات علی‌الحساب شخص حقوقی (موجر) از پرداختی به موجر کسر و پس از پرداخت به حساب مالیاتی اداره امور مالیاتی محل وقوع ملک ظرف ده روز رسید آن را به موجر تسلیم کند.

  و) در مورد تبصره 10 ماده 53:
  این تبصره متضمن دو نکته مبهم می‌باشد، یکی راجع به موعد پرداخت مالیات نقل و انتقال قطعی و دیگری چگونگی اقدام در مورد خریدارانی است که مجدداً به لحاظ فقدان سند رسمی ملک را با تنظیم مبایعه نامه عادی منتقل می‌نمایند. در خصوص موعد پرداخت مالیات توسط شرکت سازنده مسکن، چنانچه با توجه به محل وقوع ملک و عرف محل، معامله املاک به صورت عادی در آن محل رایج باشد، شرکت مکلف است وفق ماده 80 قانون مالیاتهای مستقیم ظرف سی روز با تسلیم اظهارنامه مالیات متعلق را بپردازد (تبصره ماده 110 رافع این تکلیف خاص نمی‌باشد) و اگر مسکن مورد انتقال واجد وصف فوق نباشد، بایستی هماهنگ با قواعد کلی ماده 187 که مشعر بر ضرورت پرداخت مالیات قبل از انتقال می‌باشد، عمل نمود، با این ترتیب که مالیات باید در روز تنظیم قرارداد و یا روز بعد و اگر روزهای مزبور مصادف با تعطیلات رسمی باشد، در اولین روز اداری بعد از ایام تعطیل پرداخت گردد. بدیهی است با عنایت به شرط مصرح در تبصره 10 مورد بحث، عدم پرداخت مالیات متعلق در مواعد مذکور و یا کسر پرداخت و یا حسب مورد عدم تسلیم اظهارنامه در مواعد مذکور موجب تعلق جرائم مقرر در فصل تشویقات و جرائم مالیاتی خواهد بود. درباره خریداران این گونه واحدهای مسکونی نیز که مبادرت به انتقال ملک با سند عادی به دیگری می‌نمایند، مادام که سند رسمی بابت هر واحد تنظیم نشده باشد، بهمان ترتیب فوق‌الذکر و با همان شرایط رفتار خواهد شد. ضمناً چنانچه این خریداران ملک را به اجاره واگذار کنند، مطالبه مالیات بر درآمد اجاره از آنها نیز تابع مقررات مربوط به مالکین ملک خواهد بود.

  ز) در مورد تبصره 11 ماده 53:
  به موجب رای شماره 615 هیات عمومی دیوان عدالت اداری، موضوع بخشنامه شماره هـ/88/746 مورخ 15/1/1390 این بند بخشنامه خلاف قانون و خارج از حدود و اختیارات بوده و ابطال شده است

 • نظرات() 
 • پنجشنبه 4 مهر 1398


  آیین نامه اجرایی موضوع ماده 33 ق.م.م
  شماره: 112106/ت/111/هـ تاریخ: 24/6/1368
  ماده 1: ماموران کنسولی ایران در خارج از کشور موظفند ظرف سه ماه از تاریخ اطلاع از فوت اتباع ایران که در حوزه ماموریت آنها فوت شدهاند حتی الامکان اطلاعات مشروحه ذیل را با رعایت سلسله مراتب مکاتباتی ازطریق وزارت امورخارجه به وزارت اموراقتصادی و دارائی ارسال نمایند.
  ۱- مشخصات متوفی شامل: نام- نام خانوادگی- شماره شناسنامه و محل صدور- شماره گذرنامه- تاریخ فوت- نشانی محل اقامت در حوزه ماموریت کنسولی- شغل متوفی در کشور محل فوت در زمان حیات و نشانی محل فوت.
  ۲- مشخصات وراث شامل نام- نام خانوادگی- شماره شناسنامه و محل صدور- نسبت آنها با متوفی و نشانی محل اقامت آنها در کشور خارج.
  ۳- فهرست اموال مشمول مالیات بر ارث متوفی واقع در کشور محل فوت موضوع ماده 19 قانون مالیاتهای مستقیم که در صورت امکان باید از طریق استعلام از مراجع ذیربط حوزه ماموریت مشخص شود و تعیین و ارزش آنها برحسب اوضاع و احوال اقتصادی محل وقوع اموال در تاریخ حین الفوت.
  ۴- مبلغ مالیات بر ارثی که از طرف وارث بابت اموال متوفی به کشور محل ماموریت کنسولی پرداخت شده یا باید پرداخت شود در صورت حصول اطلاع از طریق مقامات رسمی محل.
  ماده 2: ماموران کنسولی موظفند مراتب لزوم انجام تکلیف مقرر در ماده 26 قانون مالیاتهای مستقیم را کتباً به اشخاص مقرر در بند 2 ماده 1 این آیین نامه ابلاغ و فرم اظهارنامه مالیات برارث را در اختیارآنها قرار دهند و در صورتی که وراث به تسلیم اظهارنامه به دفتر کنسولی اقدام نمایند پس از ثبت رسید آن را به ورثه تسلیم و اظهارنامه را به شرح ماده یک این آیین نامه ارسال نمایند.
  ماده 3: وزارت اموراقتصادی و دارائی فرم اظهارنامه مالیات بر ارث را از طریق وزارت امور خارجه در اختیار ماموران کنسولی قرار خواهد داد.
  ماده 4: تخلف از مقررات این آیین نامه موجب تعقیب مامورین ذیربط طبق مقررات مربوط بوده و مفاد این ماده مانع اجرای مقررات خاص وزارت امور خارجه در مورد رسیدگی تخلفات مامورین خود نمیباشد.

  تعیین سازمان بورس اوراق بهادار به عنوان مرجع تعیین ارزش سهام متوفی به منظور احتساب در ماترک
  شماره: 20468/200/ص تاریخ: 16/11/139
  به استناد رأی شماره 4785/4/30 مورخ 28/3/1369 هیأت عمومی شورای عالی مالیاتی (پیوست)، مرجع تعیین ارزش سهام متوفی در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار به منظور احتساب در ماترک متوفی، “‌سازمان بورس اوراق بهادار” تعیین گردیده است. از طرفی شرکت سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه طی نامه شماره 10- 750/15 مورخ 11/9/1392 پشنهاد نموده امور مربوط به اخذ اطلاعات در خصوص سهام متوفی از شرکت مذکور استعلام شود، لذا مقرر می‌دارد: ادارات امور مالیاتی جهت ارزیابی سهام متوفی در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار اطلاعات مورد نظر را صرفاً از شرکت سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه استعلام نمایند.
  رئیس کل سازمان امور مالیاتی

  رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص 
  شماره: 93/504 (دادنامه 1969) تاریخ: 18/12/1393
  مطابق ماده 45 قانون مالیاتهای مستقیم (اصلاحی 27/11/1380) از اوراق برات، فته طلب (سفته) و نظایر آنها نسبت به مبلغ آنها معادل سه در هزار حق تمبر اخذ میشود و به موجب بندهاب 5 و 8 ماده 47 اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم از قراردادهای منعقده بین بانکها و مشتریان که در آن طرفین تعهدات و مسئولیتهایی را به عهده میگیرند و تقاضای گشایش اعتباری اسنادی در داخل کشور یا برای کشورهای خارج که مورد موافقت بانک قرار میگیرد، معادل ده هزار ریال حق تمبر دریافت میشود. نظر به این که طبق اصل 51 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران هیچ نوع مالیاتی وضع نمیشود مگر به موجب قانون و با توجه به این که حواله ارزی تنها یک دستور و وسیله پرداخت نوعی خدمات مالی در سیستم پولی و بانکی کشور است و در واقع بانک بر اساس انجام خدمت برای مشتری با اخذ مبلغی به عنوان کارمزد نسبت به جا به جایی پول مشتری از یک حساب به حساب شخص دیگری اقدام مینماید و حواله ارزی هیچ کدام از خصوصیات و ویژگیهای برات، سفته اعم از سند تجاری بودن، دارایی و اوراق بهادار نمیباشد تا نظیر برات و سفته تلقی شود، بنابراین بخشنامه شماره 23838/200/ص – 27/12/1392 و نامه شماره 24292/200 – 28/12/1392 رئیس کل سازمان امور مالیاتی و نامه شماره 55990/210 – 9/6/1388 معاون فنی و حقوقی سازمان امور مالیاتی و نامه شماره 1254/51/148 – 1/3/1392 مدیر کل امور مالیاتی شمیرانات که حوالههای ارزی را نظیر برات و فته طلب (سفته) تلقی و مشمول اخذ سه در هزار حق تمبر اعلام کرده است، خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات مراجع وضع آنها تشخیص داده میشود و به استناد بند1 ماده 12 و مواد 13 و 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392، از تاریخ تصویب ابطال می-شوند.

  هیئت عمومی دیوان عدالت اداری
  عدم شمول مالیات به حواله‌های ارزی
  شماره: 14981/ت 50866هـ تاریخ: 10/2/1394
  هیأت وزیران در جلسه 6/2/1394 به پیشنهاد شماره 66416/772/200 مورخ 24/4/1393 وزارت امور اقتصادی و دارایی و به استناد اصل یکصد و سی و چهارم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب کرد: حواله‌های ارزی که در دوره تحریم وسیله پرداخت نقدی در مبادلات تجاری با خارج از کشور محسوب می‌شود از مصادیق ذکرشده در مواد (45) و (47) قانون مالیات‌های مستقیم نبوده و مشمول مالیات مقرر در این مواد نمی‌باشد.

  لزوم رعایت تبصره ۱۱ ماده ۴۶ (مجوزهای تاسیس)
  شماره: 13306 تاریخ: 18/3/1382
  نظر به اینکه “‌اعلامیه تاسیس” که در جزء ‌(الف) بند “‌17” تصویب نامه شماره 49454/ت 23269 مورخ 6/11/1379جایگزین “‌مجوز تاسیس” گردیده بود براساس ایراد قانونی ریاست محترم مجلس و طی جزء (1) بند “‌الف” تصویب نامه شماره 49786/ت 27759هـ مورخ 4/10/1381 حذف گردیده است، در نتیجه هم اکنون به موجب ایراد ریاست مجلس و مصوبه اصلاحی مزبور باید جواز تاسیس صادر شود. لذا رعایت بند “‌ 11” تبصره ذیل ماده (46) قانون اصلاح قانون مالیاتهای مستقیم (ماده 14اصلاحی) مصوب سال 1380 در خصوص مجوزهای تاسیس که مطابق بند “‌ 23” ماده (4) قانون تشکیل وزارت صنایع و معادن توسط وزارت صنایع و معادن صادر می‌شود، الزامی است.
  سعید تقدیسیان - قائم مقام معاونت حقوقی و امور مجلس رئیس جمهور

  عدم تعلق حق تمبر موضوع ماده (۴۸) ق.م.م در شرکت های فعال در مناطق آزاد تجاری
  نظر به سوالات و ابهامات مطرح شده در ارتباط با حق تمبر موضوع ماده 48 قانون مالیاتهای مستقیم (حق تمبر سهام و سهم الشرکه در موارد ثبت و افزایش سرمایه) در مناطق آزاد تجاری، بدینوسیله مقرر می دارد: با عنایت به مقررات ماده 13 قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری صنعتی جمهوری اسلامی ایران مصوب 7/6/1372 و اصلاحات بعدی آن، اشخاص حقیقی و حقوقی که در منطقه به انواع فعالیت های اقتصادی اشتغال دارند، نسبت به هرنوع فعالیت اقتصادی در منطقه آزاد از تاریخ بهره برداری مندرج در مجوز به مدت بیست سال از پرداخت مالیات بردرآمد و دارایی موضوع قانون مالیاتهای مستقیم معاف خواهند بود، لذا با عنایت به مراتب فوق، حق تمبر موضوع ماده 48 قانون مالیاتهای مستقیم بابت شرکت‌هایی که در منطقه آزاد به ثبت رسیده و دارای مجوز فعالیت اقتصادی در آن منطقه بوده و در منطقه مذکور نیز فعالیت دارند، مشمول حکم ماده 13 قانون یاد شده میباشند. بدیهی است در صورت عدم تسلیم اظهارنامه مالیاتی مربوط به سال مالی ثبت یا افزایش سرمایه، در اجرای حکم تبصره (2) ماده 119 قانون برنامه پنجم توسعه مشمول معافیت نبوده و حق تمبر و جرائم مقرر با رعایت مقررات وصول خواهد شد.

  معافیت شرکتهای پذیرفته شده در بورس از پرداخت حق تمبر
  به موجب ماده 27 قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب 1/2/1394 مجلس شورای اسلامی، شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار یا بازار خارج از بورس موضوع قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران که از محل آورده نقدی‌یا مطالبات حال شده سهامداران افزایش سرمایه می‌دهند، از پرداخت حق تمبر موضوع ماده 48 قانون مالیات‌های مستقیم و تبصره‌ آن معاف می‌باشند.

  اجرای ماده 50 ق.م.م (حق تمبر)
  شماره: 2902 تاریخ: 1/2/1381
  بنا به تفویض اختیارات حاصل از نامه شماره 2902 مورخ 1/2/1381 وزیر محترم امور اقتصادی و دارایی و در اجرای قسمت اخیر ماده 50 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفند ماه 1366 با آخرین اصلاحات مصوب 27/11/1380 مجلس شورای اسلامی و به منظور سهولت در جریان امور مقرر میدارد:

  ۱- اداره کل مالیاتهای غیر مستقیم در تهران و ادارات کل امور اقتصادی و دارایی استانها مادامی که تمبرهای مالیاتی معادل ارزش تعیین شده در فصل حق تمبر قانون مالیاتهای مستقیم انتشار نیافته و در دسترس متقاضیان قرار نگرفته است به جای الصاق و ابطال تمبر به دریافت حق تمبر در قبال صدور قبض مالیات اکتفا نمایند.

  ۲- ادارات امور مالیاتی ذیربط مکلفند ضمن اعلام شماره حسابهای مالیاتی، قبوض مالیاتی را با اخذ رسید در اختیار مراجع مربوط فصل مزبور قرار داده تا هر یک از آنان پس از واریز حق تمبر متعلق توسط متقاضی اوراق، اسناد و مدارک مشروحه در فصل یاد شده را با درج شماره و تاریخ و مبلغ حق تمبر پرداختی ممهور به مهر “‌حق تمبر پرداخت شده است” نموده و در پایان هر ماه فهرست مشخصات اوراق، اسناد و مدارک صادره یا تجدید شده را منضم به یک نسخه از قبوض مالیاتی پرداختی به ادارات مالیاتی ذیربط تسلیم نمایند.
  بدیهی است رسیدگی به اسناد و مدارک موضوع فصل مذکور (حق تمبر) به عهده ادارات مالیاتی ذیربط بوده و در صورت احراز ما به التفاوت حق تمبر ناشی از عدم اجرای صحیح قانون وفق ماده 51 قانون مالیاتهای مستقیم اقدام خواهند نمود.

 • نظرات() 
 • چهارشنبه 3 مهر 1398

   امورات مالی شركت مسئولیت محدود - منع صدور سهام و وضعیت حساب‌های شركت
   

  مسئله 1: منع صدور سهام

  همان طور گه گفتیم، شرکت با مسئولیت محدود شرکتی است که دارای خصایص شرکتهای اشخاص و شرکتهای سرمایه است. این خصایص قانون گذار را واداشته است که برای حفظ حالت خانوادگی شرکت با مسئولیتی محدود و اهمیتی که شخصیت شرکای آن نسبت به شرکای شرکت سهامی دارد، این شرکت را از صدور سهام ممنوع کند.
  قسمت اول ماده 102 قانون تجارت مقرر می کند: «سهم الشرکه شرکا نمی تواند به شکل اوراق تجارتی قابل انتقال اعم از با اسم یا بی اسم و غیره در آید ». البته این ماده، کاربرد محدودی دارد و فقط سهم کوچکی از هدف قانون گذار را بر آورده می کند که گفتیم این بوده است که شرکت با مسئولیت محدود خصیصه ای خانوادگی داشته باشد. در واقع، اولاً، ممنوعیت مندرج در ماده، مربوط به عدم انتشار سهام است؛ سرمایه اش را تقسیم به سنهام مساوی با نام یا بی نامی کند که قابل نقل و انتقال اند. در فرانسه، قانون گذار نه تنها صدور سهام با نام و بی نام قابل انتقال را برای شرکت با مسئولیت محدود ممنوع کرده، بلکه صدور هر گونه اوراق قرضه به حساب شرکت یا به حساب دیگری را، بدون مراجعه به عموم(پذیره نویسی)، نپذیرفته است. هدف قانون گذار فرانسه از وضع این ممنوعیت، جلوگیری از رواج هر گونه بورس بازی در مورد این شرکتها بوده است. ثانیاً قانون گذار ایران برای صدور و انتشار سهام در شرکتهای با مسئولیت محدود مجازات کیفری مقرر نکرده است.

  نتیجه وضعیت فعلی قانون گذاری در ایران این است که عدم رعایت مفاد ماده 102 قانون تجارت توسط مؤسسان یا مدیران شرکت فقط موجب مسئولیت مدنی آنهاست. البته ضمانت اجرای دیگر این اقدام این است که صدور سهام بر خلاف ماده اخیر، باطل تلقی خواهد شد و در این باره، فرق نمی کند که صدور سهام به منظور انتشار و انتقال به عموم باشد؛ یا در مقیاسی محدودتر و برای تعداد محدودی از افراد. با وجود این، صدور سهام با نام و بی نام، موجب بطلان خود شرکت نخواهد بود.

  مسئله 2: وضعیت حساب‌های شركت

  الف) تنظیم حساب های شرکت

  قانون تجارت در بیان مقررات راجع به تنظیم حساب های شرکت با مسئولیت محدود به اختصار گراییده و جز به طور ضمنی، در مورد 170(راجع به مطالبه بیلان و صورت دارایی)، ماده 168(راجع به اختیارات هیئت نظار) و نیز بند «ج» ماده 115 (راجع به تقسیم منافع موهوم) از این مسئله سخنی به میان نیاورده است.
  از مجموع مواد مزبور می توان استنباط کرد که شرکت با مسئولیت محدود همه ساله باید یک صورت دارایی و یک بیلان تنظیم کند که موافق با عرف، واقعی و منطبق با وضع شرکت در زمان تنظیم باشد. مع ذلک، عدم تنظیم صورت دارایی به خودی خود موجب مسئولیت کیفری مدیر نخواهد بود. در واقع، قانون گذار در بند «ج» ماده 115 قانون تجارت فقط مدیرانی را کلاهبردار تلقی کرده است که با نبودن صورت دارایی یا به استناد صورت دارایی مجعول، منافع موهومی را بین شرکا تقسیم کرده اند. البته صرف جعل صورت دارایی، قابل مجازات است، ولی مجازات آن تابع قواعد عام حقوق جزاست. هرگاه مدیران متعدد باشند، مسئولیت آنان، با توجه به عدم وجود نص در این باره، تابع قواعد عام است و بنابراین، آنها را نمی توان مسئول تضامنی تلقی کرد. از لحاظ کیفری نیز فقط مدیری مسئول است که منافع موهوم را با نبودن صورت دارایی و یا به استناد صورت دارایی مجعول تقسیم کرده است.

  ب) تصویب حسابها

  دربارۀ تصویب حسابها توسط شرکا نیز قانون تجارت نصی ندارد. مع ذلک از آنجا که مدیر همچون وکیل است، براساس قواعد وکالت باید حسابهای شرکت را به نظر شرکا برسانند. مدیر باید این کار را حداقل سالی یک بار انجام دهد، مگر آنکه اساسنامه قید دیگری داشته باشد. این نکته را می توان از مفاد ماده 109 قانون تجارت استنتاج کرد که به موجب آن، هیئت نظار باید مجمع عمومی شرکا را لااقل سالی یک بار دعوت کند. اگر چه ماده 109 مزبور راجع به شرکتهای با مسئولیت محدودی است که دارای بیش از دوازده نفر عضوند، این قاعده را که مدیر باید حداقل سالی یک بار حسابهای شرکت را به نظر شرکا برساند از راه قیاص می توان در مورد شرکتهایی که هیئت نظار ندارند نیز اعمال کرد. با وجود این، مصلحت این است که حین تشکیل شرکت این نکته در شرکتنامه یا اساسنامه قید شود.

  تصویب حسابها توسط شرکا به آنها جنبه قطعی می دهد و جز در صورتی که بعداً بطلان آن ها به طریق قانونی ثابت شود، دارای اعتبار خواهند بود. قانون گذار معین نمی کند که اگر شرکا از تصویب حساب های ارائه شده توسط مدیر خودداری کنند چه باید کرد؛ اما به نظر می رسد که یکی از طرفین (شرکا یا مدیر) می تواند با مراجعه به دادگاه صدور حکم قطعیت حسابها را تقاضا کنند. اگر شرکا حسابهای ارائه شده را اصلاح کنند و مدیر با آن موافق نباشد نیز به همین ترتیب عمل می شود.

  البته باید اذعان کرد که قانون گذار در مورد تنظیم و تصویب حسابها، نسبت به مدیر سختگیری بیشتری کرده است؛ چه در حالی که برای تقسیم منافع موهوم توسط مدیر، مجازات کلاهبرداری مقرر شده(بند «ج» ماده 115 ق.ت) برای شرکایی که چنین امری را تصویب کرده اند، مجازاتی معین نکرده است. البته به نظر می رسد هر گاه شرکا با علم به جعلی بودن صورت دارایی، منفعت موهوم را دریافت کرده باشند، باید شریک جرم مدیر تلقی شوند و به همان مجازاتی که برای مدیر معین شده است، محکوم گردند.

 • نظرات() 
 • چهارشنبه 3 مهر 1398


    
  علت‌های عام انحلال شرکت با مسئولیت محدود

  شرکت با مسئولیت محدود، مانند شرکتهای دیگر، در این موارد منحل می شود:

  در صورتی که شرکت مقصودی را که برای آن تشکیل شده بود انجام داده یا انجام دادن آن غیر ممکن شده باشد(بند «الف» 114 ناظر به ماده 93 ق.ت)؛
  وقتی که شرکت برای مدت معینی تشکیل و مدت منقضی شده باشند(بند «الف» ماده 114 ق.ت)؛
  در صورت تصمیم همۀ شرکا (اقاله)؛
  در صورت انتفای تعدد شرکا، یعنی در صورتی که به هر دلیلی، بیش از یک شریک در شرکت باقی نماند؛
  در صورت ورشکستگی شرکت(بند «الف» ماده 114 ق.ت).
  در این فرضها، نکته خاصی در مورد شرکت با مسئولیت محدود وجود ندار و بنابراین به بیان صرف موارد مزبور اکتفا می کنیم.
  علت‌های خاص انحلال شرکت با مسئولیت محدود

  موارد خاص انحلال شرکت با مسئولیت محدود در بندهای «ب»، «ج» و «د» ماده 114 قانون تجارت مندرج است. این موارد عبارت اند از:

  1-در صورت تصمیم عده ای از شرکا که سهم الشرکه آنها بیش از نصف سرمایه شرکت باشد(بند «ب»). این اکثریت سرمایه ای است و بنابراین حتی اگر دو نفر از شرکا دارای بیش از 50 درصد سرمایه باشند، شرکت قابل انحلال است ولو اینکه تعداد شرکای دیگر بسیار زیاد باشد و راضی به انحلال نباشند. همان طور که دکتر ستوده تهرانی نظر داده است این راه حل قابل انتقاد است و ممکن است موجب سوء استفاده شرکایی شود که بیشتر سرمایه را در اختیار دارند و می توانند با تهدید به انحلال شرکت، نیات خود در شرکت را به شرکای دیگر تحمیل کنند.

  2-در صورتی که به واسطه ضررهای وارد به شرکت، نصف سرمایه شرکت از بین رفته، یکی از شرکا تقاضای انحلال بکند و دادگاه نیز دلایل او را موجه ببیند و سایرشرکا حاضرنباشند سهمی را که در صورت انحلال به او تعلق می گیرد پرداخته، او را از شرکت خارج کنند. در مورد این قاعده که در بند «ج» ماده 114 قانون تجارت ذکر شده، ذکر چند نکته ضروری است:

  اول اینکه انحلال شرکت موکول به این است که از دادگاه تقاضا شده باشد؛

  دوم اینکه درخواست از دادگاه فقط در صورت بروز ضرری است که منجر به از میان رفتن نصف سرمایه شرکت شده است و هرگاه چنین وضعیتی وجود نداشته باشد، تقاضای انحلال شرکت را نمی توان مطرح کرد، حتی اگر دلایل موجه دیگری وجود داشته باشد. به عبارت دیگر، دلایل موجه انحلال شرکت ـ توسط شریکی که آن را تقاضا می کند ـ در صورتی قابل استماع است که شرکت در وضعیت ضرر بیش از نصف سرمایه باشد و الا هر دلیلی، هر چند هم موجه، مجوز صدور حکم انحلال شرکت توسط دادگاه نخواهد بود؛

  سوم اینکه حکم انحلال شرکت در صورتی توسط دادگاه صادر می شود که سایر شرکا حاضر نباشند سهم الشرکه شریک متقاضی انحلال در شرکت را پرداخت کنند. این نکته به این معناست که صرف وجود ضرر برای شرکت مجوز صدور حکم انحلال آن نیست، بلکه شریک متقاضی باید ثابت کند که رفع ضرر شخصی او بدون انحلال میسر نیست. بنابراین، هرگاه شرکا بتوانند سهم او را بپردازند، دلیلی برای انحلال شرکت وجود ندارد.

  3.فوت یکی از شرکا، در صورتی که به موجب اساسنامه، فوت موجب انحلال باشد. بند «د» ماده 114 قانون تجارت که این قاعده را بیان می کند در واقع به نوعی بر شباهات شرکت با مسئولیت محدود با شرکتهای اشخاص(تضامنی، نسبی و مختلط غیر سهامی) تأکید می کند. مع ذلک برای شرکا این تکلیف را قائل می شود که اگر بخواهند خصیصه شخصی بودن شرکت با مسئولیت محدود را حفظ کنند، باید این نکته را در اساسنامه بگنجانند. بنابراین، هرگاه در اساس نامه شرکت قید صریح مخالف نباشد، فوت یکی از شرکا موجب انحلال شرکت نمی شود.

  اما آیا می توان در اساس نامه قید کرد که در صورت ورشکستگی یا اعسار یا ممنوع المعامله شدن یکی از شرکا، شرکت منحل می شود؟ قانون تجارت این نکته را پیش بینی نکرده است؛ اما از تأکید این قانون بر انحلال شرکت به سبب فوت چنین بر می آید که قانون گذار چنین مواردی را از مواردی نمی داند که بتوان شرکت را به سبب آنها منحل کرد. موارد انحلال شرکت جنبه حصری و امری دارد. بنابراین، طرفین نمی توانند در اساسنامه یا شرکتنامه چنین توافقاتی را مطرح کنند. برعکس، موارد ورشکستگی، اعسار یا ممنوع المعامله بودن شریک، از مواردی است که می تواند مجوز صدور حکم انحلال شرکت، به موجب بند «ج» ماده 114 باشد؛ یعنی از مواردی که انحلال شرکت به سبب آنها موجه تلقی می شود.

  تصفیه شرکت با مسئولیت محدود

  تصفیه شرکت با مسئولیت محدود تابع همان مقرراتی است که در مورد شرکتهای اشخاص بیان شد، جز در سه نکته در زیر بیان می کنیم:

  در شرکت با مسئولیت محدود امر تصفیه بر عهده مدیران شرکت است، مگر آنکه اساسنامه شرکت ترتیب دیگری مقرر داشته باشد(مادۀ 213 ق.ت).
  متصدی تصفیه وقتی حق صلح و تعیین داور دارد که اساسنامه یا مجمع عمومی این حق را به او داده باشد(مادۀ 214 ق.ت).
  تقسیم دارایی شرکت بین شرکا خواه در زمان تصفیه و خواه بعد از ختم آن وقتی ممکن است که قبلاً سه مرتبه در مجله رسمی و یکی از جراید، اعلان شده باشد و یک سال از تاریخ انتشار اولین آگهی در روزنامه گذشته باشد(ماده 245 ق.ت). تخلف از قاعده اخیر متصدیان تصفیه را مسئول خسارت طلبکارانی قرار خواهد داد که به طلب خود نرسیده اند(ماده 216 ق.ت).
  با توجه به شباهت های زیاد شرکت با مسئولیت محدود و شرکتهای سهامی، به ویژه از نظر مسئولیت شرکا، پیش بینی مقرراتی نظیر آنچه دربارۀ تصفیه شرکتهای نوع اخیر در لایحه قانونی 1347 آمده است ضروری به نظر می رسد. راه حل مطلوب تر این است که با در نظر گرفتن ویژگی های هر شرکت مقررات مشترکی برای انواع شرکتها وضع شود. این مقررات را می توان در چند ماده پیش بینی کرد.

  مصوبه خرداد 1310

  قانون ثبت شرکتها (مصوب خرداد 1310 با اصلاحات بعدی )

  ماده 1-هر شرکتی که در ایران تشکیل و مرکز اصلی آن در ایران باشد شرکت ایرانی محسوب است .

  ماده 2-کلیه شرکتهای ایرانی مذکور در قانون تجارت (سهامی ، ضمانتی، مختلط ،تعاونی که در تاریخ اجرای این قانون موجود و مطابق مقررات قانون تجارت راجع به ثبت و تطبیق تشکیلات خود با قانون مزبور عمل نکرده اند باید تا آخر شهریور ماه 1310 تشکیلات خود را با مقررات قانون تجارت تطبیق نموده و مطابق قانون مزبور تقاضای ثبت کنند والا به تقاضای مدعی العمومی بدایت محلی که ثبت باید در آنجا به عمل آید ، محکمه مدیران آن ها رابه یکصد الی هزار تومان جزای نقدی محکوم خواهد کرد و در صورت که مدت فوق برای تطبیق تشکیلات با قانون تجارت و تقاضای ثبت کافی نباشد رئیس محکمه ابتدایی محل به تقاضای شرکت تا سه ماه مهلت اضافی خواهد داد .

  ماده 3-از تاریخ اجرای این قانون هر شرکت خارجی برای این که بتواند به وسیله شعبه یا نماینده به امور تجارتی یا صنعتی یا مالی در ایران مبادرت نماید باید در مملکت اصلی خود شرکت قانونی شناخته شده و در اداره ثبت اسناد تهران به ثبت رسیده باشد .

  ماده 4-هر شرکت خارجی که در تاریخ اجرای این قانون در ایران به وسیله شعبه یا نماینده مشغول به امور تجارتی یا صنعتی یا مالی است .باید در ظرف چهار ماه از تاریخ مزبور تقاضای ثبت نماید . در صورتی که این مدت برای تهیه و تسلیم اوراق لازمه به اداره ثبت کافی نباشد ، رئیس محکمه ابتدایی تهران به تقاضای نماینده شرکت تا شش ماه مهلت اضافی خواهد داد.

  ماده 5- اشخاصی که به عنوان نماینده یا مدیریت شعبه شرکتهای خارحی در ایران اقدام به امور تجارتی یا صنعتی یا مالی کرده و قبل از انقضای موعد مقرر تقاضای ثبت نکنند به تقاضای مدعی العموم بدایت و به حکم محکمه ابتدایی تهران محکوم به جزای نقدی از پنجاه تومان با هزار تومان خواهند شد و به علاوه محکمه برای هر روز تاخیر پس از صدور حکم ، متخلف را به تادیه پنج تا پنجاه تومان محکوم خواهد کرد و هر گاه حکم فوق قطعی شده و تا سه ماه پس از تاریخ ابلاغ آن تخلف ادامه یابد از عملیات نماینده یا مدیر شعبه شرکت متخلف جلوگیری خواهد نمود .

   

 • نظرات() 
 • سه شنبه 2 مهر 1398


   
  اصطلاح معدن در مورد مکان هایی بکار برده می شود که فلز یا سنگ هایی با ارزش اقتصادی در آنجا انباشته شده باشد که به دو صورت پدیدار می شوند: معادن سطحی  و معادن زیر زمینی .

  فعالیتهایی که در معادن جهت استخراج فلزات یا سنگهای ارزشمند از زمین انجام می شود را معدن کاری می نامند. مهندسی معدن اولین رشته تخصصی تحصیلی در این زمینه می باشد که شامل علوم و فنونی است که از مرحله اکتشاف یک ماده معدنی (که اصطلاحاً به آن کانسار گفته می شود) شروع شده و تا مراحل فرآوری آن محصول ادامه دارد. مهندسی معدن یکی از مشاغل سخت جهان می باشد که رتبه 10 را به خود اختصاص داده است.

  فعالیتهای معدنی یا مهندسی معدن شامل مراحلی می شود که به شرح زیر انجام می شود:

  پی جویی
  اکتشاف اولیه
  اکتشاف تفضیلی
  اکتشاف و استخراج
  فرآوری
  بازسازی
  بدیهی است که فعالیتهای معدنی تحت نظارت و مجوز وزارت صنایع و معادن انجام می شود. این سازمان با توجه به اصول و قواعد از پیش تعیین شده ای، اجازه فعالیت در زمینه اکتشاف و استخراج را به افراد واجد شرایط می دهد.

  اما اشخاصی که قصد انجام فعالیتهای معدنی را داشته باشند مسلماً نیازمند ثبت یک شرکت با موضوعیت معدن می باشند. ثبت شرکت با موضوع معدنی در قالب های ثبتی مختلفی قابل انجام می باشد. اما بنا بر آمار، شرکت های معدنی به صورت سهامی خاص ثبت می شوند که به این منظور بایستی مدارک و اطلاعات زیر را تهیه و ارائه نمایند:

  سه نفر به عنوان سهامدار
  انتخاب اعضای هیئت مدیره از بین سهامداران
  دو نفر به عنوان بازرس
  تصویر برابر با اصل کارت ملی و شناسنامه تمامی افراد
  اصل گواهی عدم سوء پیشینه مدیرعامل، اعضای هیئت مدیره و بازرسین
  اصل گواهی پرداخت حداقل 35 درصد از سرمایه اولیه شرکت به همراه فیش واریزی
  نامه نمایندگی و روزنامه تاسیس و تغییرات شخصیت حقوقی در شرکت در صورت حضور.
  دو نسخه اظهارنامه با امضاء موسسین
  دو نسخه اساسنامه با امضاء سهامداران
  دو نسخه صورتجلسه مجمع عمومی موسسین
  دو نسخه صورتجلسه هیئت مدیره
  اصل مجوز از سازمان مربوطه
  همچنین متقاضیان ثبت شرکت معدنی به صورت  شرکت با مسئولیت محدود می بایست مدارک مورد نیاز زیر را فراهم کنند:

  حضور حداقل 2 شریک
  انتخاب اعضای هیئت مدیره
  تصویر برابر با اصل مدارک شناسایی تمام افراد
  اصل گواهی عدم سوء پیشینه مدیرعامل و اعضای هیئت مدیره
  نامه نمایندگی و روزنامه تاسیس و تغییرات در صورتیکه که شخصیت حقوقی در بین شرکا باشد.
  دو نسخه تقاضانامه به امضای شرکا
  دو نسخه اساسنامه به امضای شرکا
  دو نسخه شرکتنامه
  دو نسخه صورتجلسه مجمع عمومی موسسین
  ارائه اصل مجوز ار مراجع ذیصلاح
  با تعیین و تایید یکی از نام های پیشنهادی که پس از بررسی ها کارشناسی واحد تعیین نام اداره ثبت شرکتها از طریق سامانه آنلاین این اداره به متقاضی اطلاع داده خواهد شد، موسسین بایستی با در دست داشتن مدارک و اسناد مربوطه از جمله اساسنامه نسبت به اخذ مجوز مربوطه اقدام نمایند. سپس با ارائه اسناد فوق و اصل مجوز به اداره ثبت شرکتها مراحل ثبت نهایی شرکت در شرف تاسیس را پیش برده تا در نهایت ثبت شرکت معدنی از طریق صدور آگهی ثبتی به اطلاع متقاضی و سپس با چاپ در روزنامه به اطلاع عموم افراد برسد.

  با توجه به حساسیت بالای شرکت های معدنی و مراحل ثبت آنها، توصیه می شود چنانچه قصد ثبت شرکت با موضوع معدنی را دارید قبل از هرگونه اقدامی، با مشاوران موسسه ثبتی  تماس حاصل نمایید تا از جزئیات این امر آگاهی لازم را پیدا کنید. مشاوران و کارشناسان ثبت شرکت  همواره آماده پاسخگویی به سوالات شما عزیزان می باشند.

  ثبت نظرات

 • نظرات() 
 • سه شنبه 2 مهر 1398

   
  واژه IT در لغت به معنی فناوری اطلاعات می باشد و مطابق با تعریف رسمی که از این واژه توسط محافل مربوطه ارائه شده است؛ فناوری اطلاعات به مطالعه، طراحی، توسعه، پیاده سازی، پشتیبانی یا مدیریت سیستم های اطلاعاتی مبتنی بر رایانه، خصوصاً برنامه های نرم افزاری و سخت افزاری رایانه می باشد.

  کاربردهای مختلف محصولات فناوری اطلاعات و پیشرفت زندگی باعث شده تا کمتر نقطه ای از زندگی روزانه بشر با این مقوله درگیر نباشد و تقریباً تمام افراد با زمینه های مختلف این علم درگیر و در تماس می باشند به عنوان مثال نرم افزارها و سخت افزارهای کامپیوتری از جمله ابزارهای حوزه فناوری اطلاعات می باشند که در جامعه کنونی نقش گسترده و پر رنگی را دارند.

  با نگاهی به لیست شرکت های تاسیس شده شاهد آمار بالایی از ثبت شرکتهایی با موضوع نرم افزار و سخت افزار کامپیوتری می باشیم؛ هرچند که حوزه فناوری اطلاعات بسیار گسترده تر از مباحث نرم افزار و سخت افزار می باشد لذا شرکتهای متعددی در این زمینه با موضوعات فعالیت مختلف می تواند ثبت شود.

  با توجه به توضیخات فوق، اشخاص حقوقی که قصد فعالیت در زمینه فناوری اطلاعات را داشته باشند و یا افرادی که قصد ثبت شرکت در زمینه فوق را داشته باشند بایستی ابتدا نسبت به تعیین موضوع فعالیت اصلی خود اقدام نمایند. چرا که فعالیت در برخی از زمینه های حوزه فناوری اطلاعات نیازمند اخذ مجوز از سازمان مربوطه که وزارت ارتباطات می باشد هستند. از طرف دیگر ثبت اشخاص حقوقی در زمینه های دیگری که ازطرف اداره ثبت شرکتها اعلام گردیده است نیازی به اخذ مجوز حین مراحل ثبت ندارد.

  از جمله موضوعاتی که می توانند بدون دریافت مجوز در قالب اشخاص حقوقی ثبت شوند می توان به موارد زیر اشاره کرد:

  تولید و ارائه رایانه، تولید و ارائه دستگاههای جانبی، تولید و پشتیبانی نرم افزارهای سفارش مشتری، ارائه و پشتیبانی بسته های نرم افزاری و CD اطلاعاتی تولید داخل، خدمات شبکه اطلاع رسانی.
  مشاوره و نظارت بر اجرای طرح های انفورماتیکی ، شبکه داده ها (ارائه و اجرا و پشتیبانی)
  موضوعات مربوط به تجارت الکترونیک
  طراحی و توسعه بازیهای رایانه ای و سرگرمی
  خدمات اینترنت ، توزیع اینترنت، خدمات انتقال داده ها، خدمات انتقال داده از طریق ماهواره
  خدمات مخابراتی همراه بین المللی ماهواره ای
   لذا هر فردی می تواند جهت تصدی به هر یک از فعالیتهای فوق اقدام به ثبت شرکت نماید.  انواع شرکتهایی که در این زمینه قابل ثبت می باشند شامل تمام 7 نوع اشخاص حقوقی می باشند. اما سه نوع شرکت با مسئولیت محدود، شرکت سهامی خاص و شرکت سهامی عام بیشترین آمار در این زمینه را دارند.

  ثبت شرکت با مسئولیت محدود از ساده ترین اشکال ثبت شرکت می باشد که با حضور 2 نفر و ارائه مدارک شناسایی و گواهی عدم سوء پیشینه قابل ثبت می باشد. حداقل سرمایه در این شرکت با مسئولیت محدود یک میلیون ریال می باشد.

  ثبت شرکت سهامی خاص بیشتر به منظور شرکت در مزایدات و مناقصات و انعقاد قرارداد با ارگانهای دولتی تاسیس می شوند و چون شرایط ثبت دشوارتری نسبت به ثبت شرکت با مسئولیت محدود دارد لذا از اعتبار بالاتری برخوردار است. حضور حداقل 3 نفر به عنوان سهامدار که اعضای هیئت مدیره را نیز برای مدت 2 سال تشکیل می دهند؛ 2 بازرس که نباید نسبت خویشاوندی به اعضای هیئت مدیره داشته باشند برای مدت یکسال، افتتاح حساب نزد یکی از بانکها و واریز حداقل 35 درصد از سرمایه شرکت در آن حساب و ارائه مدارک  بانکی از جمله مشخصات و ویژگی های شرکت های سهامی خاص می باشد که برای ثبت در اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری لازم و ضروری است. حداقل سرمایه در شرکت های سهامی خاص یک میلیون ریال بوده که بایستی توسط موسسین تأمین گردد.

  نوع دیگری از شرکتهای سهامی، شرکت سهامی عام نام دارد که سرمایه این گونه از شرکتهای بخشی از طریق موسسین و بخشی دیگر از طریق فروش سهام شرکت به مردم تامین میگردد و دلیل نامگذاری این نوع از شرکتها، طریقه تامین سرمایه آنها می باشد.حداقل سرمایه شرکت های سهامی عام پنج میلیون ریال می باشد.

  افرادی که قصد تاسیس و ثبت شرکت سهامی عام را داشته باشند بایستی لااقل 20 درصد از سرمایه شرکت را خودشان تامین نمایند و حداقل 35 درصد از آن را در حسابی به نام شرکت واریز کنند. و پس از آن یا تنظیم اظهارنامه ای همراه با طرح اساسنامه و طرح اعلامیه پذیره نویسی سهام ، به اداره ثبت شرکتهای و موسسات غیرتجاری ارسال گردد.

  اظهارنامه شرکت سهامی عام شامل اطلاعات ثبتی شرکت از قبیل نام و آدرس مرکز اصلی، موضوع شرکت ، مبلغ سرمایه  و سایر نکات لازم می باشد . همچنین طرح اساسنامه بایستی شامل مواردی مانند نام و آدرس شرکت، موضع فعالیت و میزان سرمایه، تعداد و نوع سهام و کلیه مواردی که در طول فعالیت شرکت لازم است؛ باشد.

  با ارائه اظهارنامه و اساسنامه و اعلام پذیره نویسی، با تایید اداره ثبت شرکتها مهلت معینی برای پذیره نویسی اعلام میگردد که توسط جراید کثیرالانتشار به اطلاع عموم افراد میرسد. علاقمندان می توانند در مهلت مقرر با مراجعه با بانک معرفی شده نسبت به پرداخت مبلغ مورد نظر وخرید ورقه تعهد سهام اقدام نمایند و در ادامه فرآیند های ثبت از طریق سامانه ثبت شرکتها به انجام خواهد رسید.

  هدف اصلی از ثبت شرکت های سهامی عام ، انجام پروژه های بزرگ و ملی می باشد و از طرف دیگر اینگونه از شرکتها عموماً می توانند سهام خود را در بورس عرضه نمایند به همین جهت افرادی که مقاصد فوق را از ثبت شرکت داشته باشند می توانند اقدام به ثبت شرکت سهامی عام نمایند.

  از طرف دیگر موضوعاتی نظیر نشر دیجیتال و رسانه های برخط و یا طراحی وب سایت و برنامه نویسی های تخصصی نیازمند اخذ مجوز از سازمان های مربوطه در موردهای معین می باشد . به عنوان مثال نشر دیجیتال از موارد تحت نظارت وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی می باشد.

   

 • نظرات() 
 • دوشنبه 1 مهر 1398

   
  برند یک دارایی ارزشمند در کسب و کار محسوب می شود و اگر بتواند به توفیقات هدف گذاری شده خود در شرکت دست یابد ارزش آن به مراتب بیشتر هم خواهد شد. از این جهت نه تنها در ایران بلکه در همه کشورهای جهان برند به عنوان یک دارایی شناخته و مشمول قوانین ثبتی می شود.

  در هر کشور نهادی وظیفه ثبت و حمایت از برندها و یا علامت های تجاری را بر عهده دارد. در ایران این وظیفه به اداره مالکیت معنوی واگذار شده است.

  البته برند شرایط ثبت بین المللی را هم دارد. به این صورت که مطابق استانداردهای تعیین شده در پروتکل و توافقنامه ای به نام مادرید علامت تجاری تعریف شده بر اساس این استانداردها ابتدا در ایران باید به ثبت برسد و سپس با انجام تشریفات قانونی و ارائه مدارک ثبت داخلی برند مانند اظهار نامه و گواهینامه ثبت برند ، علامت تجاری بصورت بین المللی ثبت می شود.

  اما متقاضیان ثبت برند در ایران باید مراحل زیر را برای ثبت برند خود در ایران انجام دهند:

  1-ارائه طرح منحصر به فرد برند

  اولین اقدام برای ثبت برند قاعدتا داشتن طرحی برای ثبت می باشد. اداره مالکیت معنوی برند را ثبت می کند اما به شما برند و یا علامت تجاری اماده برای ثبت نمی دهد .

  در قانون تجاری ایران همه نوع برندی قابلیت ثبت ندارد. برند های قابل ثبت باید حداقل هایی را داشته باشند و از مواردی پرهیز نموده باشند. این موارد به صراحت در قوانین دیده شده و سلیقه ای نیست. مثلا برند باید کاملا قابلیت ایجاد تمایز را داشته باشد، دارای اصالت باشد، بدون استفاده از حروف لاتین، حروف و کلمات تعریفی، کلمات و نشان های خارج عرف و مغایر فرهنگ ایرانی اسلامی باشد.

   همچنین علامت تجاری نباید کپی، الگو گرفته، با استفاده از نمادهای کشوری و ملی و بین المللی و ... باشد و ده ها فاکتور قانونی دیگر که در ثبت برند یا علامت تجاری باید مد نظر باشد. بهتر است قبل از هرگونه اقدامی برند خود را با نظر یک کارشناس حقوقی در موسسه حقوقی  طراحی و استعلام کنید.

  2-تهیه اظهار نامه ثبت برند

  اظهارنامه اولین سند  و مهم ترین انها برای ثبت برند است. اظهار نامه برگه ای حقوقی است که اطلاعت برند و مالک ان را با تمامی موارد حقوقی مورد نیاز شرح می دهد . این سند حساسیت بالایی دارد و حتما باید با نظر مشاور حقوقی تهیه شود

  3- ثبت نام در سایت اداره مالکت صنعتی

  به منظور رفاه حال متقاضیان ثبت برند شرایطی توسط اداره مالکیت معنوی فراهم شده تا متقاضیان بتوانند قبل از تشکیل پرونده با ثبت اطلاعاتی شرایط ثبت برند خود را بررسی کنند. برای این منظور باید متقاضی، نماینده قانونی او و یا وکیل حقوقی او با ورود به سایت اداره مالکیت صنعتی و درقسمت مالکیت معنوی اطاعات متقاضی، حقیقی یا حقوقی بودن ، اظهار نامه و سایر مدارک مورد نیاز دیگر بسته به حقیقی یا حقوقی بودن بارگذاری و تقاضا با دریافت کد رهگیری ارسال شود.

  4- بررسی تقاضا

  این مرحله را باید کارشناسان اداره مالکیت معنوی انجام دهند وکاری از دست شما تا اتمام این مرحله ساخته نیست. این کارشناسان با انجام استعلام هایی و بررسی شرایط طرح شما و همچنین بررسی موارد قانونی برند نتیجه درخواست شما را اعلام می کنند. در این مرحله اگر برند و یا مستندات مشکلی داشته باشد با دادن زمانی به متقاضی درخواست اصلاح می شود. معمولا این زمان یک ماهه است. ولی در شریطی هم ممکن است کلا طرح به دلایلی رد شود که در این حالت دیگر امکان پیگیری موضوع ثبت برند نیست.

  5- تکمیل پرونده

  اگر درخواست قبول شود باید متقاضی خود و یا وکیلش برای تشکیل پرونده بصورت حضوری در محل اداره مالکیت معنوی حضور پیدا کنند. در این محله اصل مدارک به همراه چند نسخه کپی باید ارائه شود. هزینه های ثبت برند پرداخت می شود و برند نهایی می شود.

  6- آگهی کردن برند

  پس از ثبت برند یا علامت تجاری برند باید با هزینه متقاضی در روزنامه رسمی دادگستری و یک روزنامه کثیرالانتشار اگهی شود تا احیانا اگر مدعی و شاکی وجود دارد مشخص شود.

  افرادی که ادعای مالکیت طرح برند را دارند و انهایی که معتقدند طرح برند شما از برند انها الگو برداری شده و یا به برند انها اسیب می زند می توانند در این مرحله با طرح شکایتی جلوی ثبت نهایی برند را بگیرند.

  7- صدور پروانه ثبت برند

  پس از فرصت یک ماهه از اگهی برند اداره مالکیت معنوی گواهینامه ثبت برند را به مدت 10 سال برای متقاضی و به نام او صادر خواهد کرد

  8- اگهی دوم برند

  پس از صدور گواهینامه برند یکبار دیگر موضوع ثبت برند اگهی خواهد شد.

  این تمامی مراحل ثبت برند در ایران است. البته باید خاطر نشان کرد که برند قابل خرید و فروش و انتقال به دیگران هم هست و حتی می توان به مدت مشخصی ان را اجاره داد. شرایط این موارد هم در قانون تعریف شده که باید اطلاعات و قوانین حقوقی ان را به خوبی بدانید.

  ضمنا اگر نیاز داشته باشید از حروف لاتین و غیر ایرانی در طرح برند خود استفاده کنید باید کارت بازرگانی داشته باشید و ارائه نمایید. و یا اگر می خواهید از علامت سایر نهاد های داخلی و بین المللی در برند خود استفاده کنید باید  از این نهاد های مجوز قانونی داشته باشید.

  مدارکی که باید برای ثبت برند در ایران ارائه نمایید به تفکیک حقیقی و حقوقی عبارتند از:

  مدارک اشخاص حقوقی

  یک نسخه کپی از آگهی تاسیس ، هر نوع تغییرات مانند تغییر نام ، آدرس و تغییر مدیر عامل و همچنین روزنامه تاسیس به همراه درج تغییرات
  یک نسخه کپی از مجوز های شرکت شامل پروانه بهره برداری و جواز تاسیس
  کپی کارت بازرگانی به نام شرکت یا مدیر عامل شرکت
  کپی شناسنامه و کارت ملی مدیر عامل شرکت
  ارائه یک نمونه از علامت تجاری مورد تقاضاد در ابعاد 10*10
  مهر شرکت
  وکالتنامه وکیل
  مدارک اشخاص حقیقی

  کپی شناسنامه و کارت ملی متقاضی
  کپی جواز کسب و یا هرگونه مجوز فعالیت
  کپی کارت بازرگانی به نام متقاضی
  یک نمونه از علامت تجاری مورد درخواست در ابعاد 10*10
  وکالتنامه وکیل
  وکالتنامه وکیل در صورتی باید ارائه شود  که شما برای ثبت برند و یا علامت تجاری خود از خدمات موسسه حقوقی و یا یک وکیل استفاده نمایید. در ضمن در صورتیکه برند دارای حروف غیر ایرانی هم باشد باید کارت بازرگانی ارائه شود و در غیر اینصورت نیاز نیست.

   

 • نظرات() 
  • تعداد صفحات :9
  • ...  
  • 3  
  • 4  
  • 5  
  • 6  
  • 7  
  • 8  
  • 9  

  آخرین پست ها


  نویسندگان  آمار وبلاگ

  • کل بازدید :
  • بازدید امروز :
  • بازدید دیروز :
  • بازدید این ماه :
  • بازدید ماه قبل :
  • تعداد نویسندگان :
  • تعداد کل پست ها :
  • آخرین بازدید :
  • آخرین بروز رسانی :


  ساخت وبلاگ در میهن بلاگ

  شبکه اجتماعی فارسی کلوب | ساخت وبلاگ صوتی صدالاگ | سوال و جواب و پاسخ | رسانه فروردین، تبلیغات اینترنتی، رپرتاژ، بنر، سئو | Buy Website Traffic