سرگرمی

شنبه 6 مهر 1398


 
ماده 119: درآمد نقدی و یا غیرنقدی که شخص حقیقی یا حقوقی به صورت بلاعوض و یا از طریق معاملات محاباتی و یا به عنوان جایزه یا هر عنوان دیگر از این قبیل تحصیل مینماید مشمول مالیات اتفاقی به نرخ مقرر در ماده (131) این قانون خواهد بود.

ماده 120: درآمد مشمول مالیات موضوع این فصل عبارت است از صددرصد (100%) درآمد حاصله و در صورتی که غیرنقدی باشد، به بهای روز تحقق درآمد طبق مقررات این قانون تقویم میشود مگر در مورد املاکی که در اجرای مفاد ماده (64) این قانون برای آنها ارزش معاملاتی تعیین شده است که در این صورت ارزش معاملاتی مأخذ محاسبه مالیات قرار خواهد گرفت.

تبصره – در مورد صلح معوض و هبه معوض به استثنای مواردی که مشمول ماده 63 این قانون میباشد درآمد مشمول مالیات موضوع این فصل عبارت خواهد بود از مابه التفاوت ارزش عوضین که براساس مقررات این ماده تعیین میشود نسبت به طرف معاملهای که از آن منتفع شده است.

ماده 121: صلح با شرط خیار فسخ و هبه با حق رجوع از نظر مالیاتی قطعی تلقی میگردد ولی در صورتی که ظرف شش ماه از تاریخ وقوع عقد معامله فسخ یا اقاله یا رجوع شود، وجوهی که به عنوان مالیات موضوع این فصل وصول شده است قابل استرداد میباشد. در این صورت اگر در فاصلة بین وقوع عقد و فسخ یا اقاله یا رجوع منتقل الیه از منافع آن استفاده کرده باشد نسبت به آن منفعت مشمول مالیات این فصل خواهد بود.

ماده 122: در مورد صلح مالی که منافع آن مادام العمر یا برای مدت معین به مصالح یا شخص ثالث اختصاص داده میشود بهای مال به مأخذ جمع ارزش عین و منفعت در تاریخ تعلق منافع، مأخذ مالیات متصالح در تاریخ مزبور خواهد بود.

تبصره – در صورتی که قبل از تاریخ تعلق منفعت انتقالاتی صورت گیرد قیمت مذکور در سند مأخذ مالیات انتقال دهنده قرار خواهد گرفت که طبق مقررات این فصل مشمول مالیات خواهد بود لیکن مأخذ مالیات آخرین انتقال گیرنده عین که منافع مال نیز به او تعلق بگیرد عبارت خواهد بود از ما به التفاوت بهای مال به شرح حکم فوق و مبلغی که طبق سند پرداخته است.

ماده 123: در صورتی که منافع مالی بطور دائم یا موقت بلاعوض به کسی واگذار شود انتقال گیرنده مکلف است مالیات منافع هر سال را در سال بعد پرداخت نماید.
ماده 124: حذف شده است.

ماده 125: انتقالاتی که طبق مقررات فصل مالیات برارث مشمول مالیات میباشد مشمول مالیات این بخش نخواهد بود.

ماده 126: صاحبان درآمد موضوع این فصل مکلفند در هر سال اظهارنامه مالیاتی خود را در مورد منافع موضوع ماده (123) این قانون تا آخر اردیبهشت ماه سال بعد و در سایر موارد تا پایان ماه بعد از تاریخ تحصیل درآمد یا تعلق منافع به اداره امور مالیاتی مربوط تسلیم و مالیات متعلق را بپردازند. در صورتی که معامله در دفاتر اسناد رسمی انجام و مالیات وصول شده باشد تکلیف تسلیم اظهارنامه ساقط میشود.

ماده 127 – موارد زیر مشمول مالیات اتفاقی نخواهد بود:
الف) کمکهای نقدی و غیرنقدی بلاعوض سازمانهای خیریه یا عامالمنفعه یا وزارتخانهها یا مؤسسات دولتی و شرکتهای دولتی یا شهرداری‌ها یا نهادهای انقلاب اسلامی به اشخاص حقیقی غیر از مواردی که مشمول مالیات فصل حقوق است.
ب) وجوه یا کمکهای مالی اهدایی به خسارت دیدگان جنگ، زلزله، سیل، آتش سوزی و یا حوادث غیر مترقبه دیگر.
ج) جوایزی که دولت برای تشویق صادرات و تولید و خرید محصولات کشاورزی پرداخت می-نماید.
تبصره – ضوابط اجرایی بندهای (الف) و (ب) طبق آیین نامهای خواهد بود که از طرف وزارت امور اقتصادی و دارایی و وزارت کشور تهیه خواهد شد.

ماده 128: درآمد مشمول مالیات اشخاص حقوقی ناشی از درآمدهای اتفاقی از طریق رسیدگی به دفاتر تشخیص خواهد شد و مالیاتهایی که طبق مقررات این فصل در منبع پرداخت میگردد به عنوان پیش پرداخت مالیات آنها منظور خواهد شد.

فصل هفتم: مالیات بر جمع درآمد ناشی از منابع مختلف

ماده 129: حذف شده است.
ماده 130: بدهیهای گذشته موضوع مواد (3) تا (16) و تبصره (3) ماده (59)، ماده (129) قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 3/12/1366 و اصلاحیههای بعدی آن قابل مطالبه و وصول نخواهد بود.
تبصره – وزارت امور اقتصادی و دارایی میتواند بدهی مالیاتهایی که سال تحصیل درآمد مربوط یا تعلق آنها حسب مورد قبل از سال 1368 باشد را تا سقف یک میلیون (1.000.000) ریال برای هر مؤدی در نقاطی که مقتضی بداند کلاً یا جزئاً مورد بخشودگی قرار دهد.
ماده 131 :نرخ مالیات بر درآمد اشخاص حقیقی به استثنای مواردی که طبق مقررات این قانون دارای نرخ جداگانهای میباشد به شرح زیر است:
۱- تا میزان پانصد میلیون (500000000) ریال درآمد مشمول مالیات سالانه به نرخ پانزده درصد
۲- نسبت به مازاد پانصد میلیون (500.000.000) تا میزان یک میلیارد (1000000000) ریال درآمد مشمول مالیات سالانه به نرخ بیست درصد
۳- نسبت به مازاد یک میلیارد (1000000000)ریال درآمد مشمول مالیات سالانه به نرخ بیست و پنج درصد
تبصره - به ازای هر ده درصد (10%) افزایش درآمد ابرازی مشمول مالیات اشخاص موضوع این ماده نسبت به درآند ابرازی مشمول مالیات سال گذشته آنها، یک واحد درصد و حداکثر تا پنج واحد درصد از نرخهای مذکور کاسته میشود. شرط برخورداری از این تخفیف تسویه بدهی مالیاتی سال قبل و تسلیم اظهارنامه مالیاتی مربوطه در مهلت اعلام شده از سوی سازمان امور مالیاتی است.

 • نظرات() 
 • شنبه 6 مهر 1398

   
   

   

  ماده 132: درآمد ابرازی ناشی فعالیتهای تولیدی و معدنی اشخاص حقوقی غیر دولتی واحدهای تولیدی یا معدنی بخشهای تعاونی و خصوصی که تاریخ اجرای این ماده طرف وزارتخانه های ذیربط برای آنها پروانه بهره برداری صادر یا قرارداد استخراج و فروش منعقد میشود، و همچنین درآمدهای خدماتی بیمارستانها، هتلها و مراکز اقامتی گردشگری اشخاص یاد شده که تاریخ مذکور طرف مراجع قانونی ذیربط برای آنها پروانه بهره برداری یا مجوز صادر میشود، تاریخ شروع بهره برداری یا استخراج یا فعالیت مدت پنج سال و مناطق کمتر توسعه یافته مدت ده سال با نرخ صفر مشمول مالیات میباشد.
  الف - منظور مالیات با نرخ صفر روشی است که مؤدیان مشمول آن مکلف تسلیم اظهارنامه، دفاتر قانونی، اسناد و مدارک حسابداری حسب مورد، برای درآمدهای خود ترتیب مقرر این قانون و مواعد مشخص شده سازمان امور مالیاتی کشور میباشند و سازمان مذکور نیز مکلف بررسی اظهارنامه و تعیین درآمد مشمول مالیات مؤدیان براساس مستندات، مدارک و اظهارنامه مذکور است و پس تعیین درآمد مشمول مالیات مؤدیان، مالیات آنها با نرخ صفر محاسبه میشود.
  ب - مالیات با نرخ صفر برای واحدهای تولیدی و خدماتی و سایر مراکز موضوع این ماده که دارای بیش پنجاه نفر نیروی کار شاغل باشند چنانچه دوره معافیت، هر سال نسبت سال قبل نیروی کار شاغل خود را حداقل پنجاه درصد (50%) افزایش دهند، ازای هر سال افزایش کارکنان یک سال اضافه میشود. تعداد نیروی کار شاغل و همچنین افزایش اشتغال نیروی کار هر واحد با تأیید وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و ارائه اسناد و مدارک مربوط فهرست بیمه تأمین اجتماعی کارکنان محقق میشود. صورت کاهش نیروی کار حداقل افزایش مذکور سال بعد که مشوق مالیاتی این بند استفاده کرده باشند، مالیات متعلق سال کاهش، مطالبه و وصول میشود. افرادی که بازنشسته، بازخرید و مستعفی میشوند کاهش محسوب نمیگردند.
  پ- دوره برخورداری محاسبه مالیات با نرخ صفر برای واحدهای اقتصادی مذکور این ماده واقع شهرکهای صنعتی یا مناطق ویژه اقتصادی مدت دو سال و صورت استقرار شهرکهای صنعتی یا مناطق ویژه اقتصادی مناطق کمتر توسعه یافته، مدت سه سال افزایش مییابد.
  ت - شرط برخورداری هرگونه معافیت مالیاتی برای اشخاص حقیقی و حقوقی فعال مناطق آزاد و سایر مناطق کشور تسلیم اظهارنامه مالیاتی موقع مقرر قانونی است. اظهارنامه مالیاتی اشخاص حقوقی شامل ترازنامه و حساب سود و زیان طبق نمونهای است که توسط سازمان امور مالیاتی تهیه میشود.
  ث - منظور تشویق و افزایش سرمایه گذاریهای اقتصادی واحدهای موضوع این ماده علاوه بر دوره حمایت طریق مالیات با نرخ صفر حسب مورد، سرمایه گذاری مناطق کمتر توسعه یافته و سایر مناطق شرح زیر مورد حمایت قرار میگیرد:

  ۱- مناطق کمتر توسعه یافته:
  مالیات سالهای بعد دوره محاسبه مالیات و با نرخ صفر مذکور صدر این ماده تا زمانی که جمع درآمد مشمول مالیات واحد دو برابر سرمایه ثبت و پرداخت شده برسد، با نرخ صفر محاسبه میشود و بعد آن، مالیات متعلقه با نرخهای مقرر ماده (105) این قانون و تبصرههای آن محاسبه و دریافت میشود.

  ۲- سایر مناطق:
  پنجاه درصد (50%) مالیات سالهای بعد دوره محاسبه مالیات مذکور صدر این ماده با نرخ صفر و پنجاه درصد (50%) باقی مانده با نرخهای مقرر ماده (105) قانون مالیاتهای مستقیم و تبصرههای آن محاسبه و دریافت میشود. این حکم تا زمانی که جمع درآمد مشمول مالیات واحد، معادل سرمایه ثبت و پرداخت شده شود، ادامه مییابد و بعد آن، صددرصد (100%) مالیات متعلقه با نرخهای مقرر ماده (105) این قانون و تبصرههای آن محاسبه و دریافت میشود. درآمد حمل و نقل اشخاص حقوقی غیر دولتی، مشوق مالیاتی جزءهای (1) و (2) این بند برخوردار میباشند. اشخاص حقوقی غیردولتی موضوع این ماده که قبل این اصلاحیه تأسیس شدهاند، صورت سرمایه گذاری مجدد مشوق این ماده میتوانند استفاده کنند.
  هر گونه سرمایه گذاری که با مجوز مراجع قانونی ذیربط منظور تأسیس، توسعه، بازسازی و نوسازی واحدهای مذکور برای ایجاد داراییهای ثابت استثنای زمین هزینه میشود، مشمول حکم این بند است.

  ج - استثنای زمین مذکور انتهای بند (ت)، مورد سرمایه گذاری اشخاص حقوقی غیر دولتی واحدهای حمل و نقل، بیمارستانها، هتلها و مراکز اقامتی گردشگری صرفاً میزان تعیین شده مجوزهای قانونی صادر شده مراجع ذی صلاح، جاری نمیباشد.
  چ - صورت کاهش میزان سرمایه ثبت و پرداخت شده اشخاص مذکور که مشوق مالیاتی این ماده برای افزایش سرمایه استفاده کرده باشند، مالیات متعلق و جریمههای آن مطالبه و وصول میشود.
  ح - صورتی که سرمایه گذاری انجام شده موضوع این ماده با مشارکت سرمایه گذاران خارجی با مجوز سازمان سرمایه گذاری و کمکهای اقتصادی و فنی ایران انجام شده باشد ازای هر پنج درصد (5%) مشارکت سرمایه گذاری خارجی میزان ده درصد (10%) مشوق این ماده نسبت سرمایه ثبت و پرداخت شده و حداکثر تا پنجاه درصد (50%) اضافه میشود.
  خ - شرکتهای خارجی که با استفاده ظرفیتهای واحدهای تولیدی داخلی ایران نسبت تولید محصولات با نشان معتبر اقدام کنند صورتی که حداقل بیست درصد (20%) محصولات تولیدی را صادر نمایند تاریخ انعقاد قرارداد همکاری با واحد تولید ایرانی دوره محاسبه مالیات با نرخ صفر واحد تولیدی مذکور مشمول حکم این ماده بوده و صورت اتمام دوره مذکور، پنجاه درصد (50%) تخفیف نرخ مالیاتی نسبت درآمد ابرازی حاصل فروش محصولات تولیدی مدت مذکور این ماده برخوردار میباشند.
  د - نرخ صفر مالیاتی و مشوقهای موضوع این ماده شامل درآمد واحدهای تولیدی و معدنی مستقر شعاع یکصد و بیست کیلومتری مرکز استان تهران و پنجاه کیلومتری مرکز استان اصفهان و سی کیلومتری مراکز سایر استانها و شهرهای دارای بیش سیصد هزار نفر جمعیت بر اساس آخرین سرشماری نفوس و مسکن نمیشود.
  واحدهای تولیدی فناوری اطلاعات با تأیید وزارتخانههای ذیربط و معاونت علمی و فناوری رئیس جمهور هر حال امتیاز این ماده برخوردار میباشند. همچنین مالیات واحدهای تولیدی و معدنی مستقر کلیه مناطق ویژه اقتصادی و شهرکهای صنعتی استثنای مناطق ویژه اقتصادی و شهرکهای مستقر شعاع یکصد و بیست کیلومتری مرکز استان تهران با نرخ صفر محاسبه میشود و مشوقهای مالیاتی موضوع این ماده برخوردار میباشند. خصوص مناطق ویژه اقتصادی و شهرکهای صنعتی یا واحدهای تولیدی که محدوده دو یا چند استان یا شهر قرار میگیرند، ملاک تعیین محدوده موجب آیین نامهای است که حداکثر سه ماه پس تصویب این قانون با پیشنهاد مشترک وزارتخانههای صنعت، معدن و تجارت و امور اقتصادی و دارایی و سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و سازمان حفاظت محیط زیست تهیه و تصویب هیأت وزیران میرسد.
  ذ - فهرست مناطق کمتر توسعه یافته شامل استان، شهرستان، بخش و دهستان سه ماهه اول هر برنامه پنج ساله، توسط سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور با همکاری وزارت امور اقتصادی و دارایی با لحاظ شاخصهای نرخ بیکاری و سرمایه گذاری تولید تهیه می-شود و تصویب هیأت وزیران میرسد و تا ابلاغ فهرست جدید، فهرست برنامه قبلی معتبر میباشد. تاریخ شروع فعالیت با تأیید مراجع قانونی ذیربط، مناط اعتبار برای احتساب مشوقهای مناطق کمتر توسعه یافته است.
  ر - کلیه تأسیسات ایرانگردی و جهانگردی که قبل اجرای این ماده پروانه بهره برداری مراجع قانونی ذیربط اخذ کرده باشند تا مدت شش سال پس تاریخ لازم الاجراء شدن این ماده پرداخت پنجاه درصد (50%) مالیات بر درآمد ابرازی معاف میباشند. حکم این بند نسبت درآمد حاصل اعزام گردشگر خارج کشور مجری نیست.
  ز - صد درصد (100%) درآمد ابرازی دفاتر گردشگری و زیارتی دارای مجوز مراجع قانونی ذیربط که محل جذب گردشگران خارجی یا اعزام زائر عربستان، عراق و سوریه تحصیل شده باشد با نرخ صفر مالیاتی مشمول مالیات میباشد.
  ژ - مالیات با نرخ صفر موضوع این قانون صرفاً شامل درآمد ابرازی جز درآمدهای کتمان شده میباشد. این حکم مورد کلیه احکام مالیاتی با نرخ صفر منظور این قانون و سایر قوانین مجری است.
  س - معادل هزینههای تحقیقاتی و پژوهشی اشخاص حقوقی خصوصی و تعاونی واحدهای تولیدی و صنعتی دارای پروانه بهره برداری وزارتخانههای ذیربط که قالب قرارداد منعقده با دانشگاهها یا مراکز پژوهشی و آموزش عالی دارای مجوز قطعی وزارتخانههای علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی که چهارچوب نقشه جامع علمی کشور انجام میشود، مشروط بر اینکه گزارش پیشرفت سالانه آن تصویب شورای پژوهشی دانشگاهها و یا مراکز تحقیقاتی مربوطه برسد و ناخالص درآمد ابرازی حاصل فعالیتهای تولیدی و معدنی آنها کمتر پنج میلیارد (5000000000) ریال نباشد، حداکثر میزان ده درصد (10%) مالیات ابرازی سال انجام هزینه مذکور بخشوده میشود. معادل مبلغ منظور شده حساب مالیات اشخاص مذکور، عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی پذیرفته نخواهد شد. دستورالعمل اجرائى این بند با پیشنهاد سازمان امور مالیاتی کشور تصویب وزارت امور اقتصادی و دارایی، صنعت، معدن و تجارت، علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی میرسد.
  تبصره 1 - کلیه معافیتهای مالیاتی و محاسبه با نرخ صفر مالیاتی مازاد بر قوانین موجود مذکور این ماده ابتدای سال 1395 اجراء میشود.
  تبصره 2 - آیین نامه اجرائى موضوع این ماده و بندهای آن حداکثر ظرف مدت شش ماه پس ابلاغ قانون توسط وزارتخانههای امور اقتصادی و دارایی و صنعت، معدن و تجارت با همکاری سازمان امور مالیاتی کشور تهیه میشود و تصویب هیأت وزیران میرسد.

  ماده 133: صد درصد (100%) درآمد صندوق حمایت توسعه بخش کشاورزی، شرکت-های تعاونی روستائی، عشایری، کشاورزی، صیادان، کارگری، کارمندی، دانشجویان و دانش آموزان و اتحادیههای آنها مالیات معاف است.
  تبصره – دولت مکلف است معادل مالیات بر درآمد متعلق آن قسمت سود ابرازی سازمان مرکزی تعاون روستائی ایران را که با تصویب مجمع عمومی برای سرمایه گذاری شرکتهای تعاونی روستایی اختصاص داده میشود، پس وصول و واریز آن حساب درآمد عمومی کشور، محل اعتبار ردیف خاصی که همین منظور قانون بودجه کل کشور پیش بینی می شود وجه سازمان مذکور مسترد نماید.

  ماده 134: درآمد حاصل تعلیم و تربیت مدارس غیرانتفاعی اعم ابتدائی، راهنمایی، متوسطه، فنی و حرفهای، آموزشگاههای فنی و حرفهای آزاد داری مجوز سازمان آموزش فنی و حرفهای کشور، دانشگاهها و مراکز آموزش عالی غیر انتفاعی و مهدهای کودک مناطق کمتر توسعه یافته و روستاها و درآمد مؤسسات نگهداری معلولین ذهنی و حرکتی بابت نگهداری اشخاص مذکور که حسب مورد دارای پروانه فعالیت مراجع ذیربط هستند، همچنین درآمد باشگاهها و مؤسسات ورزشی دارای مجوز وزارت ورزش و جوانان حاصل فعالیت های منحصراً ورزشی پرداخت مالیات معاف است. آیین نامه اجرائی این ماده پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.

  ماده 135: حذف شده است.
  ماده 136: وجوه پرداختی بابت انواع بیمه های عمر و زندگی طرف مؤسسات بیمه که موجب قراردادهای منعقده بیمه عاید ذینفع میشود پرداخت مالیات معاف است.

  ماده 137: هزینه های درمانی پرداختی هر مؤدی بابت معالجه خود و یا همسر و اولاد و پدر و مادر و برادر و خواهر تحت تکفل یک سال مالیاتی شرط این که اگر دریافت کننده مؤسسه درمانی یا پزشک مقیم ایران باشد دریافت وجه را گواهی نماید و چنانچه تأیید وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی علت فقدان امکانات لازم، معالجه خارج ایران صورت گرفته است پرداخت هزینه مزبور گواهی مقامات رسمی دولت جمهوری اسلامی ایران کشور محل معالجه یا وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی رسیده باشد، همچنین حق بیمه پرداختی هر شخص حقیقی مؤسسات بیمه ایرانی بابت انواع بیمههای عمر و زندگی و بیمههای درمانی درآمد مشمول مالیات مؤدی کسر خواهد شد. مورد معلولان و بیماران خاص و صعب العلاج علاوه بر هزینههای مذکور هزینه مراقبت و توانبخشی آنان نیز قابل کسر درآمد مشمول مالیات معلول یا بیمار یا شخصی که تکفل او را عهده دار است میباشد.
  ماده 138: حذف شده است.

  ماده 138 مکرر: اشخاصی که آورده نقدی برای تأمین مالى پروژه - طرح و سرمایه گردش بنگاههای تولیدی را قالب عقود مشارکتی فراهم نمایند، معادل حداقل سود مورد انتظار عقود مشارکتی مصوب شورای پول و اعتبار پرداخت مالیات بر درآمد معاف میشوند و برای پرداخت کننده سود، معادل سود پرداختی مذکور عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی تلقی میشود.
  تبصره 1 - استفاده کننده معافیت موضوع این ماده تا دو سال نمیتواند آورده نقدی را بنگاه تولیدی خارج کند. صورت کاهش آورده نقدی، میزان ارزش روز معافیت استفاده شده، مالیات سال خروج آورده نقدی، اضافه میشود.
  تبصره 2 - تشخیص تحقق کارگیری آورده نقدی برای تأمین مالی پروژه - طرح یا سرمایه گردش یا اداره امور مالیاتی حوزه مربوط است.

  ماده 139: الف) موقوفات، نذورات، پذیره، کمکها و هدایای دریافتی نقدی و غیر نقدی آستان قدس رضوی (ع)، آستان حضرت عبدالعظیم حسنی (ع)، آستانه حضرت معصومه (س)، آستان حضرت احمد ابن موسی (ع) (شاه چراغ)، آستان مقدس امام خمینی (ره)، مساجد، حسینیهها، تکایا و سایر بقاع متبرکه پرداخت مالیات معاف است. تشخیص سایر بقاع عهده سازمان اوقاف و امور خیریه میباشد.
  ب) کمکها و هدایای دریافتی نقدی و غیر نقدی جمعیت هلال احمر جمهوری اسلامی ایران پرداخت مالیات معاف است.
  ج) کمکها و هدایای دریافتی نقدی و غیر نقدی صندوقهای پس انداز بازنشستگی و سازمان بیمه خدمات درمانی و سازمان تأمین اجتماعی و صندوق اجتماعی روستائیان و عشایر و همچنین حق بیمه و حق بازنشستگی سهم کارکنان وکارفرما و جریمههای دریافتی مربوط توسط آنها پرداخت مالیات معاف است.
  د) کمکها و هدایای دریافتی نقدی و غیر نقدی مدارس علوم اسلامی پرداخت مالیات معاف است. تشخیص مدارس علوم اسلامی با شورای مدیریت حوزه علمیه قم میباشد.
  ﻫ) کمکها و هدایای دریافتی نقدی و غیر نقدی نهادهای انقلاب اسلامی پرداخت مالیات معاف است تشخیص نهادهای انقلاب اسلامی با هیأت وزیران میباشد.
  و) آن قسمت درآمد صندوق عمران موقوفات کشور که مصرف عمران موقوفات برسد پرداخت مالیات معاف است.
  ز) درآمد اشخاص محل وجوه بریه ولی فقیه، خمس و زکات پزداخت مالیات معاف است.
  ح) آن قسمت درآمد موقوفات عام که طبق موازین شرعی مصرف اموری قبیل تبلیغات اسلامی، تحقیقات فرهنگی، علمی، دینی، فنی، اختراعات، اکتشافات، تعلیم و تربیت، بهداشت و درمان، بنا و تعمیر و نگهداری مساجد و مصلاها و حوزههای علمیه و مدارس علوم اسلامی و مدارس و دانشگاههای دولتی، مراسم تعزیه و اطعام، تعمیر آثار باستانی، امور عمرانی و آبادانی، هزینه یا وام تحصیلی دانش آموزان و دانشجویان، کمک مستضعفان و آسیب دیدگان حوادث ناشی سیل، زلزله، آتش سوزی، جنگ و حوادث غیرمترقبه دیگر برسد، مشروط بر اینکه درآمد و هزینههای مزبور تأیید سازمان اوقاف و امور خیریه رسیده باشد، و همچنین ساخت، تعمیر و نگهداری مراکز نگهداری کودکان و نوجوانان بیسرپرست و بد سرپرست گروههای سنی و جنسی مختلف، مراکز نگهداری و مراقبت سالمندان، کارگاههای حرفه آموزی و اشتغال مصدومان ضایعه نخاعی، معلولان جسمی و حرکتی، زنان سرپرست خانوار و دختران خود سرپرست، مراکز آموزش، توانبخشی و حرفه آموزی معلولان ذهنی و کودکان نابینا، کم بینا، کم شنوا و ناشنوا و سایر مراکز و اماکنی که بتوانند خدمت مدد جویان سازمانهای حمایتی بهزیستی کشور قرار گیرند، پرداخت مالیات معاف است.
  تبصره - مفاصا حساب‌هایی که توسط شعب تحقیقی موضوع ماده 14 قانون تشکیلات و اختیارات سازمان حج و اوقاف و امور خیریه مصوب 2/10/1386 صادر شده یا میشود اگر مهلت مقرر مربوط تسلیم اظهارنامه سازمان امور مالیاتی کشور ارائه شود، برای برخورداری هر گونه معافیت مالیاتی مقرر این قانون یا سایر قوانین، منزله اظهارنامه مالیاتی مؤدی تلقی میشود. همچنین مورد سالهای قبل ابلاغ این قانون، صورتی که مفاصا حساب مربوط تا پایان سال 1394 سازمان امور مالیاتی ارائه شود، منزله اظهارنامه مالیاتی خواهد بود.
  ط) کمکها و هـدایای دریافتی نقدی و غیر نقدی مؤسسات خیریه و عام المنفعه که ثبت رسیدهاند، مشروط بر این که موجب اساسنامه آنها صرف امور مذکور بند (ح) این ماده شود و سازمان امور مالیاتی کشور بردرآمد و هزینه های آها نظارت کند، پرداخت مالیات معاف است.
  تبصره - کمکهای نقدی و غیر نقدی که هر سال مالی مصرف نرسیده باشد بدون تعلق مالیات سال مالی بعد منتقل میگردد.
  ی) کمکها و هدایای دریافتی نقدی و غیر نقدی و همچنین حق عضویت اعضای مجامع حرفه-ای، احزاب و انجمنها و تشکلهای غیر دولتی که دارای مجوز مراجع ذیربط باشند و وجوهی که موجب قانون و مقررات مربوط درآمد یا حق الزحمه اعضا آنها کسر و حساب مجامع مزبور واریز میشود، پرداخت مالیات معاف است.
  ک) موقوفات و کمکها و هدایای دریافتی نقدی و غیر نقدی انجمنها و هیأتهای مذهبی مربوط اقلیتهای دینی مذکور قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مشروط بر اینکه رسمیت آنها تصویب وزارت کشور برسد، پرداخت مالیات معاف است.
  ل) فعالیتهای انتشاراتی و مطبوعاتی، و قرآنی (دارای مجوز مزرات فرهنگ و ارشاد اسلامی و دستگاههای ذیربط)، فرهنگی و هنری که موجب مجوز وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی انجام میشوند، پرداخت مالیات معاف است.
  تبصره 1– وجوهی که فعالیتهای غیر انتفاعی منظور پیشبرد اهداف و وظایف اشخاص موضوع این ماده راه برگزاری دورههای آموزشی، سمینارها، نشر کتاب و نشریههای دورهای و... چارچوب اساسنامه آنها تحصیل میشود و سازمان امور مالیاتی کشور بر درآمد و هزینه آنها نظارت می کند، پرداخت مالیات معاف است.
  تبصره 2– حکم تبصره (2) ماده (2) این قانون درمورد درآمد مشمول مالیات اشخاص موضوع این ماده جاری میباشد.
  تبصره 3– آئین نامه اجرائی موضوع این ماده وسیله سازمان امور مالیاتی کشور تهیه و با پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.
  تبصره 4– مفاد این ماده مواردی که طرف حضرت امام خمینی (ره) یا مقام معظم رهبری دارای مجوز میباشند بر اساس نظر مقام معظم رهبری انجام میگیرد.
  تبصره 5- درآمدها و عایدی حاصل موقوفات و کمکها و هدایای دریافتی نقدی و غیر نقدی اشخاص موضوع بندهای (ط) و (ک) پرداخت مالیات معاف میباشد. این حکم شامل درآمد شرکتهای زیر مجموعه اشخاص مذکور نخواهد بود.
  ماده 140: حذف شده است.

  ماده 141: صددرصد (100%) درآمد حاصل صادرات خدمات و کالاهای غیر نفتی و محصولات بخش کشاورزی و بیست درصد (20%) درآمد حاصل صادرات مواد خام مشمول مالیات با نرخ صفر میگردد. فهرست مواد خام و کالاهای نفتی پیشنهاد مشترک وزارتخانههای امور اقتصادی و دارایی، صنعت، معدن و تجارت و نفت و اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تصویب هیأت وزیران میرسد.
  تبصره 1 - درآمد حاصل صادرات کالاهای مختلف که صورت عبوری (ترانزیت) ایران وارد می شوند و بدون تغییر ماهیت یا با انجام کاری بر روی آن صادر میشوند مشمول مالیات با نرخ صفر میگردد.
  تبصره 2- مفاد این ماده پس اتمام دوره اجرای قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران مصوب 15/10/1389 لازمالاجرا میشود.

  ماده 142: درآمد کارگاههای فرش دستباف و صنایع دستی و شرکتهای تعاونی و اتحادیههای تولیدی مربوطه پرداخت مالیات معاف است.

  ماده 143: معادل ده درصد (10%) مالیات بر درآمد حاصل فروش کالاهایی که بورسهای کالایی پذیرفته شده و فروش میرسد و ده درصد (10%) مالیات بر درآمد شرکت‌هایی که سهام آنها برای معامله بازار خارج بورس داخلی یا خارجی پذیرفته میشود، سال پذیرش تا سالی که فهرست شرکتهای پذیرفته شده این بورسها یا بازارها حذف نشدهاند با تأیید سازمان بخشوده میشود. شرکت‌هایی که سهام آنها برای معامله بورسهای داخلی یا خارجی یا بازارهای خارج بورس داخلی یا خارجی پذیرفته شود صورتی که پایان دوره مالی تایید سازمان حداقل بیست درصد (20%) سهام شناور آزاد داشته باشند معادل دو برابر معافیتهای فوق بخشودگی مالیاتی برخوردار میشوند.
  تبصره 1- هر نقل و انتقال سهام و سهم الشرکه و حق تقدم سهام و سهم الشرکه شرکا سایر شرکتها مالیات مقطوعی میزان چهار درصد (4%) ارزش اسمی آنها وصول می-شود. این بابت وجه دیگری عنوان مالیات بردرآمد نقل و انتقال فوق مطالبه نخواهد شد. انتقال دهندگان سهام و سهم الشرکه و حق تقدم سهام مکلفند قبل انتقال، مالیات متعلق را حساب سازمان امور مالیاتی کشور واریز کنند. اداره ثبت یا دفاتر اسناد رسمی مکلفند موقع ثبت تغییرات یا تنظیم سند انتقال حسب مورد گواهی پرداخت مالیات متعلق را اخذ و ضمیمه پرونده مربوط ثبت یا انتقال کنند.
  تبصره 2– درشرکتهای سهامی پذیرفته شده بورس اندوخته صرف سهام مشمول مالیات مقطوع نرخ نیم درصد (5/0%) خواهد بود و این درآمد مالیات دیگری تعلق نمیگیرد. شرکتها مکلفند تا پایان ماه بعد تاریخ ثبت افزایش سرمایه آن را حساب سازمان امور مالیاتی کشور واریز کنند.

  ماده 143 مکرر: هر نقل و انتقال سهام و حق تقدم سهام شرکتها اعم ایرانی و خارجی بورسها یا بازارهای خارج بورس دارای مجوز، مالیات مقطوعی میزان نیم درصد (5/0%) ارزش فروش سهام و حق تقدم سهام وصول خواهد شد و این بابت وجه دیگری عنوان مالیات بر درآمد نقل و انتقال سهام و حق تقدم سهام و مالیات بر ارزش افزوده خرید و فروش مطالبه نخواهد شد. کارگزاران بورسها و بازارهای خارج بورس مکلفند مالیات یاد شده را هنگام هر انتقال لز انتقال دهنده وصول و حساب تعیین شده طرف سازمان امور مالیاتی کشور واریز نمایند و ظرف ده روز تاریخ انتقال، رسید آن را همراه فهرستی حاوی تعداد و مبلغ فروش سهام و حق تقدم مورد انتقال اداره امور مالیاتی محل ارسال کنند.
  تبصره 1- تمامی درآمدهای صندوق سرمایه گذاری چارچوب این قانون و تمامی درآمدهای حاصل سرمایه گذاری اوراق بهادار موضوع بند (24) ماده (1) قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران مصوب 1384و درآمدهای حاصل نقل و انتقال این اوراق یا درآمدهای حاصل صدور و ابطال آنها پرداخت مالیات بر درآمد و مالیات بر ارزش افزوده موضوع قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 2/3/1387 معاف میباشد و بابت نقل و انتقال آنها و صدور و ابطال اوراق بهادار یاد شده مالیاتی مطالبه نخواهد شد.
  تبصره 2- سود و کارمزد پرداختی یا تخصیصی اوراق بهادار موضوع تبصره (1) این ماده استثناء سود سهام و سهم الشرکه شرکتها و سود گواهیهای سرمایه گذاری صندوقها، مشروط ثبت اوراق بهادار یاد شده نزد سازمان جزء هزینههای قابل قبول برای تشخیص درآمد مشمول مالیات ناشر این اوراق بهادار محسوب میشود.
  تبصره 3- صورتیکه هر شخص حقیقی یا حقوقی مقیم ایران که سهامدار شرکت پذیرفته شده بورس یا بازار خارج بورس، سهام یا حق تقدم خود را بورسها یا بازرهای خارج بورس خارجی بفروشد، این بابت هیچ گونه مالیاتی ایران دریافت نخواهد شد.
  تبصره 4- صندوق سرمایه گذاری مجاز هیچگونه فعالیت اقتصادی دیگری خارج مجوزهای صادره سوی سازمان نمیباشد.
  تبصره 5 - نقل و انتقال اوراق بهادار بازار گردانی بازار گردانان دارای مجوز سازمان بورس و اوراق بهادار بورس و فرابورس پرداخت مالیات مقطوع نیم درصد (5/0%) این ماده، معاف است.

  ماده 144: جهیزیه منقول و مهریه اعم منقول و غیر منقول و جوایز علمی و بورسهای تحصیلی و همچنین درآمدی که بابت حق اختراع یا حق اکتشاف عاید مخترعین و مکتشفین میگردد طور کلی و نیز درآمد ناشی فعالیتهای پژوهشی و تحقیقاتی مراکزی که دارای پروانه تحقیق وزارتخانههای ذیصلاح میباشند، مدت ده سال تاریخ اجرای این اصلاحیه طبق ضوابط مقرر آیین نامهای که پیشنهاد وزارتخانههای علوم، تحقیقات و فنآوری، بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و امور اقتصادی و دارایی تصویب هیأت وزیران خواهد رسید، پرداخت مالیات معاف میباشند.

  ماده 145: سود دریافتی هر عنوان موارد زیر پرداخت مالیات معاف است:
  ۱- سود متعلق سپردههای مربوط کسور بازنشستگی و پس انداز کارمندان و کارگران نزد بانکهای ایرانی حدود مقررات استخدامی مربوطه.
  ۲- سود یا جوایز متعلق حسابهای پس انداز وسپردههای مختلف نزد بانکهای ایرانی یا مؤسسات اعتباری غیر بانکی مجاز. این معافیت شامل سپردههایی که بانکها یا مؤسسات اعتباری غیر بانکی مجاز نزد هم میگذارند نخواهد بود.
  ۳- جوایز متعلق اوراق قرضه دولتی و اسناد خزانه.
  ۴- سود پرداختی بانکهای ایرانی بانکهای خارج ایران بابت اضافه برداشت (اوردرافت) و سپرده ثابت شرط معامله متقابل.
  ۵- سود و جوایز متعلق اوراق مشارکت.
  تبصره – درمواردی که درقانون مالیاتهای مستقیم بانکها اشاره میشود امتیازات، تسهیلات، ترجیحات و تکالیف ذکر شده شامل مؤسسات اعتباری غیر بانکی که موجب قانون یا با مجوز بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تأسیس شدهاند یا میشوند و صندوق ضمانت سرمایه گذاری صنایع کوچک، صندوق حمایت تحقیقات و توسعه صنایع الکترونیک، صنایع دریایی و بیمه سرمایه گذاری فعالیتهای معدنی و صندوق حمایت توسعه سرمایه گذاری بخش کشاورزی نیز خواهد شد.

  ماده 146: کلیه معافیتهای مدت دار که موجب قوانین مالیاتی و مقررات قبلی مقرر شده است با رعایت مقررات مربوط تا انقضای مدت قوت خود باقی است.
  تبصره – مالیات سود متعلق قبوض اقساطی اصلاحات ارضی کماکان بخشوده خواهد بود.

  ماده 146 مکرر: معافیت های مذکور مواد (133)، (134)، (139) استثنای بندهای (الف)، (ب) و (ز) آن، (142)، (143) و تبصره (1) ذیل ماده (143 مکرر) عنوان مالیات نرخ صفر منظور میشود.
  تبصره 1- ارائه اظهارنامه مالیاتی، دفاتر و یا اسناد و مدارک موضوع ماده (95) این قانون موعد مقرر ترتیبی که سازمان امدر مالیاتی کشور اعلام مینماید جز مورد بند (ح) ماده 139 این قانون که مطابق ماده (85) قانون الحاق برخی مواد قانون تنظیم بخشی مقررات مالی دولت (2) مصوب 4/12/1393 عمل میشود شرط برخورداری نرخ صفر و هر گونه معافیت یا مشوق مالیاتی مندرج این قانون و سایر قوانین میباشد و صورت عدم ارائه اظهارنامه، دفاتر و یا اسناد و مدارک مذکور، مؤدی مطابق احکام و ضوابط این قانون مشمول مالیات، جریمه و مجازات مقرر این قانون می شود. حکم این تبصره خصوص مشمولان مواد (144) و (145) و بندهای (الف)، (ب) و (ز) ماده (139) این قانون جاری نمیباشد. اجرای حکم این تبصره خصوص اشخاص حقیقی مشمول ماده (81) این قانون صورت تدریجی و متناسب با ایجاد ظرفیتهای اجرائى، اداری و حسب اعلام سازمان امور مالیاتی کشور خواهد بود.
  تبصره 2- معادل اعتبار مالیاتی محاسبه شده نرخ صفر موضوع این ماده محل اعتبار جمعی - خرجی که همه ساله بودجه سنواتی پیش بینی میشود حساب اشخاص مذکور منظور میشود. اعتبارات موضوع این تبصره تخصیص یافته تلقی میشود و صورتی که اعتبارات مورد نیاز یک سال مالی بیشتر مبلغ مصوب قانون بودجه کل کشور همان سال باشد مبلغ اعتبار جمعی - خرجی یاد شده و متقابلاً منابع مربوط، با پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی، تصویب هیأت وزیران و تصویب مجلس شورای اسلامی قابل افزایش است.

 • نظرات() 
 • پنجشنبه 4 مهر 1398


   
   
   
  نظر به برخی ابهامات موجود در فصل مالیات بر درآمد املاک که گویا سبب اعمال رویه‌های مختلفی نسبت به پرونده‌های مالیاتی گردیده و به منظور ایجاد هماهنگی بین تمامی واحدهای تابعه و کاهش اختلافات بین مؤدیان محترم و سازمان متبوع نکات زیر را یادآوری و مقرر میدارد ماموران و مراجع مالیاتی در رسیدگیهای خود حسب مورد مطابق مفاد این بخشنامه عمل نمایند:

  ۱- راجع به ماده 53 و تبصره آن
  الف) در مورد اجاره املاک مورد وقف و حبس:
  در این خصوص بدواً لازم است ماموران مالیاتی نسبت به مفاهیم وقف و حبس آشنائی کامل داشته باشند. طبق ماده 40 قانون مدنی حق انتفاع عبارت از حقی است که به موجب آن شخص میتواند از مالی که عین آن ملک دیگری است یا مالک خاصی ندارد، استفاده کند. حق انتفاع به معنی خاص را حبس نیز می‌گویند. بعبارت دیگر وقتی حق انتفاع مال متعلق به شخصی و عین مال متعلق به شخصی یا نهادی دیگر است، گفته می‌شود که آن مال مورد حبس است. خصوصیت حق انتفاع مجانی بودن آن است، به همین دلیل چون بهره بردار به صورت مجانی از مال بهره‌مند گردد، حسب مورد مشمول مالیات بر درآمد اتفاقی شناخته می‌شود. حسب استنباط از احکام فصل دوم از باب دوم قانون مدنی حق انتفاع با در نظر گرفتن مفهوم حبس، بر پنج قسم است که شامل حبس مطلق، حبس موید، عمری، رقبی و سکنی می‌باشد. برابر ماده 44 قانون مدنی، در صورتی که مالک برای حق انتفاع مدنی تعیین نکرده باشد، حبس مطلق (تا فوت مالک) خواهد بود. حبس موید مانند وقف است که تا عین باقی است، منافع آن متعلق به منتفع خواهد بود. طبق ماده 55 قانون مدنی، وقت عبارت است از “‌حبس عین مال و تسبیل منافع آن”. طبق ماده 41 قانون مدنی “‌عمری حق انتفاعی است که به موجب عقدی از طرف مالک برای شخص به مدت عمر خود با عمر منتفع و یا عمر شخص ثالثی برقرار شده باشد”. طبق ماده 42 قانون مدنی “‌رقبی حق انتفاعی است که از طرف مالک برای مدت معینی برقرار می‌گردد”. طبق ماده 43 قانون مدنی “‌اگر حق انتفاع عبارت از سکونت در مسکن باشد، سکنی یا حق سکنی نامیده می‌شود و یا حق ممکن است به طریق عمری یا به طریق رقبی برقرار شود”. ضمن توصیه به یکایک ماموران و مسئولین امور مالیاتی به مطالعه دقیق مواد 29 تا 108 قانون مدنی برای آشنائی بیشتر با حقوق مربوط به املاک، موارد ذیل را متذکر می‌گردد.
  الف-1. منظور از اجاره دست اول املاک مورد وقف مذکور در متن ماده 53 قانون مالیاتهای مستقیم عبارت از آن است که ملک مورد وقف توسط متولی یا مسئول قانونی موقوفه به اجاره گذاشته شود که در این صورت اگر موضوع وقف خاص باشد، مال‌ الاجاره عیناً برابر صدر ماده 53 مشمول مالیات خواهد بود و در صورتیکه موضوع وقف عام بوده و ضمناً از مصادیق بندهای “‌الف” و “‌ح” ماده 139 قانون مالیاتهای مستقیم نباشد نیز به همان طریق مشمول مالیات شناخته خواهد شد.
  الف- 2. منظور از اجاره دست اول املاک مورد حبس مذکور در متن ماده 53 آن است که ملک وسیله صاحب حق (حق انتفاع) به اجاره واگذار شود، در این گونه موارد عین ملک متعلق به دیگری است و در نتیجه هزینه استهلاک ظاهراً به مالک عین تحمیل می‌شود. معهذا به دلیل حکم صریح مندرج در ماده 53، در اجاره دست اول املاک مورد حبس نیز میبایستی در احتساب درآمد مشمول مالیات معادل بیست و پنج درصد مال‌الاجاره از کل مال‌الاجاره مزبور کسر گردد.
  الف-3. چنانچه مالکیت اعیان مستحدثه در ملک مورد وقف یا حبس متعلق به مستاجر بوده و اعیان مذکور وسیله او به اجاره واگذار گردد، مستاجر مزبور نیز برابر صدر ماده 53 مشمول مالیات خواهد بود. با این تفاوت که در احتساب درآمد مشمول مالیات، مال ‌الاجاره پرداختی بابت عرصه وفق تبصره 7 ماده 53 از مال ‌الاجاره دریافتی کسر خواهد شد.
  الف-4. توجه شود که منظور از حکم ماده 53 در خصوص اجاره دست اول املاک مورد وقف یا حبس آن نیست که اجاره دست دوم این گونه املاک مشمول مالیات نبوده یا مشمول قاعده خاصی می‌باشد، بلکه اگر مستاجرین آن املاک نیز عین مستاجره را به دیگری واگذار و مبلغی بیش از مال‌الاجاره دریافت نمایند مابه‌التفاوت برابر قسمت اخیر ماده 53 مشمول مالیات خواهد بود.
  الف-5. در موارد حبس (وقف یا انواع دیگر واگذاری حق انتفاع) چنانچه موقوف علیهم یا دیگر صاحبان حق انتفاع خود مستقیماً از ملک استفاده نمایند، نسبت به ارزش سالانه منافع ملک حسب مورد طبق مواد 123 و 126 قانون مالیاتهای مستقیم مستقیم مشمول تسلیم اظهارنامه و پرداخت مالیات خواهند بود، اما در مواردی که مالک با انتقال عین، منافع ملک را به صورت عمری یا رقبی برای خود حفظ می‌نماید، اگر از ملک شخصاً بهره‌ برداری کند، چون در حقیقت نفع خاصی از سوی دیگران عاید او نشده، مشمول پرداخت مالیات نمی‌باشد.

  ب) در مورد املاکی که از طرف غیر مالک به اجاره واگذار می‌شود:
  طبق نص صریح قسمت اخیر ماده 53 هرگاه موجر مالک نباشد، درآمد مشمول مالیات وی عبارتست از مابه‌التفاوت اجاره دریافتی و پرداختی بابت ملک مورد اجاره، بنابر این باید توجه داشت که در این قبیل موارد تقویم مال‌الاجاره توسط ماموران یا ملاک قرار دادن ارزش اجاری تقویمی توسط کمیسیون تقویم املاک منتفی است و ادارات امور مالیاتی مکلفند مبالغ واقعی دریافتی و پرداختی را براساس تحقیقات لازم (در صورت عدم ارائه اسناد رسمی) مشخص نمایند.

  ج) در مورد خانه‌های سازمانی متعلق به اشخاص حقوقی:
  طبق قسمت اخیر متن ماده 53، حکم این ماده در مورد خانه‌های سازمانی متعلق به اشخاص حقوقی در صورتی که مالیات آنها طبق دفاتر قانونی تشخیص شود جاری نخواهد بود. حکم یاد شده در اصل مشعر بر این است که در احتساب درآمدها و هزینه‌های مربوط به خانه‌های سازمانی، در صورت قبول دفاتر، اقلام مندرج در دفاتر باید ملاک عمل قرار گیرد و در این صورت استهلاک ملک نیز حسب مورد براساس جدول موضوع ماده 151 قانون مالیاتهای مستقیم منظور خواهد شد.

  د) در مورد تبصره 2 ماده 53:
  طبق این تبصره املاکی که مجاناً در اختیار سازمانها و موسسات موضوع ماده 2 این قانون قرار میگیرد غیر اجاری تلقی می‌شود. حکم تبصره مورد بحث این توهم را ایجاد نموده است که واگذاری املاک به طور مجانی به سایرین اجاری تلقی خواهد شد. در این باره یادآور می‌شود که در وهله اول باید اصل را بر آن قرار داد که کسی ملک خود را مجاناً در اختیار غیر نمی‌گذارد و با این ترتیب بایستی در بادی امر آن را اجاری تلقی و در مقام مطالبه مالیات بر آمد، اما با وجود این اگر در موارد استثنائی حسب اقرار طرفین (صاحب ملک و شخص منتفع) و یا براساس اطلاعات و مدارک متقن معلوم گردید که واگذاری به صورت مجانی بوده، در آن صورت موضوع از حیطه مالیات بر درآمد املاک خارج و بعنوان واگذاری حق انتفاع مشمول فصل مالیات بر درآمد اتفاقی (ماده 123) بوده و مالیات بابت منفعت ملک به ساکن ملک (به لحاظ استفاده مجانی) تعلق خواهد گرفت.

  هـ) در مورد مالیات تکلیفی موضوع تبصره 9 ماده 53:
  مستاجرین موضوع این تبصره مکلفند موقع پرداخت مال‌الاجاره هر مدت از سال، مالیات متعلق را در صورتیکه موجر شخص حقیقی باشد، بر مبنای مال‌الاجاره سالانه پس از کسر 25% آن به نرخ ماده 131 محاسبه و با تسهیم مالیات سالانه، مالیات نسبت به مدت مزبور را تعیین و به عنوان مالیات علی‌الحساب از مال‌الاجاره پرداختی کسر و ظرف ده روز به اداره امور مالیاتی محل وقوع ملک پرداخت و رسید آن را به موجر تسلیم نمایند و اگر موجر نیز شخص حقوقی باشد، مستاجر مربوط بایستی در هر بار 4/3 مال‌الاجاره پرداختی را محاسبه و بیست و پنج درصد (نرخ موضوع ماده 105) آن را به عنوان مالیات علی‌الحساب شخص حقوقی (موجر) از پرداختی به موجر کسر و پس از پرداخت به حساب مالیاتی اداره امور مالیاتی محل وقوع ملک ظرف ده روز رسید آن را به موجر تسلیم کند.

  و) در مورد تبصره 10 ماده 53:
  این تبصره متضمن دو نکته مبهم می‌باشد، یکی راجع به موعد پرداخت مالیات نقل و انتقال قطعی و دیگری چگونگی اقدام در مورد خریدارانی است که مجدداً به لحاظ فقدان سند رسمی ملک را با تنظیم مبایعه نامه عادی منتقل می‌نمایند. در خصوص موعد پرداخت مالیات توسط شرکت سازنده مسکن، چنانچه با توجه به محل وقوع ملک و عرف محل، معامله املاک به صورت عادی در آن محل رایج باشد، شرکت مکلف است وفق ماده 80 قانون مالیاتهای مستقیم ظرف سی روز با تسلیم اظهارنامه مالیات متعلق را بپردازد (تبصره ماده 110 رافع این تکلیف خاص نمی‌باشد) و اگر مسکن مورد انتقال واجد وصف فوق نباشد، بایستی هماهنگ با قواعد کلی ماده 187 که مشعر بر ضرورت پرداخت مالیات قبل از انتقال می‌باشد، عمل نمود، با این ترتیب که مالیات باید در روز تنظیم قرارداد و یا روز بعد و اگر روزهای مزبور مصادف با تعطیلات رسمی باشد، در اولین روز اداری بعد از ایام تعطیل پرداخت گردد. بدیهی است با عنایت به شرط مصرح در تبصره 10 مورد بحث، عدم پرداخت مالیات متعلق در مواعد مذکور و یا کسر پرداخت و یا حسب مورد عدم تسلیم اظهارنامه در مواعد مذکور موجب تعلق جرائم مقرر در فصل تشویقات و جرائم مالیاتی خواهد بود. درباره خریداران این گونه واحدهای مسکونی نیز که مبادرت به انتقال ملک با سند عادی به دیگری می‌نمایند، مادام که سند رسمی بابت هر واحد تنظیم نشده باشد، بهمان ترتیب فوق‌الذکر و با همان شرایط رفتار خواهد شد. ضمناً چنانچه این خریداران ملک را به اجاره واگذار کنند، مطالبه مالیات بر درآمد اجاره از آنها نیز تابع مقررات مربوط به مالکین ملک خواهد بود.

  ز) در مورد تبصره 11 ماده 53:
  به موجب رای شماره 615 هیات عمومی دیوان عدالت اداری، موضوع بخشنامه شماره هـ/88/746 مورخ 15/1/1390 این بند بخشنامه خلاف قانون و خارج از حدود و اختیارات بوده و ابطال شده است

 • نظرات() 
 • پنجشنبه 4 مهر 1398


  آیین نامه اجرایی موضوع ماده 33 ق.م.م
  شماره: 112106/ت/111/هـ تاریخ: 24/6/1368
  ماده 1: ماموران کنسولی ایران در خارج از کشور موظفند ظرف سه ماه از تاریخ اطلاع از فوت اتباع ایران که در حوزه ماموریت آنها فوت شدهاند حتی الامکان اطلاعات مشروحه ذیل را با رعایت سلسله مراتب مکاتباتی ازطریق وزارت امورخارجه به وزارت اموراقتصادی و دارائی ارسال نمایند.
  ۱- مشخصات متوفی شامل: نام- نام خانوادگی- شماره شناسنامه و محل صدور- شماره گذرنامه- تاریخ فوت- نشانی محل اقامت در حوزه ماموریت کنسولی- شغل متوفی در کشور محل فوت در زمان حیات و نشانی محل فوت.
  ۲- مشخصات وراث شامل نام- نام خانوادگی- شماره شناسنامه و محل صدور- نسبت آنها با متوفی و نشانی محل اقامت آنها در کشور خارج.
  ۳- فهرست اموال مشمول مالیات بر ارث متوفی واقع در کشور محل فوت موضوع ماده 19 قانون مالیاتهای مستقیم که در صورت امکان باید از طریق استعلام از مراجع ذیربط حوزه ماموریت مشخص شود و تعیین و ارزش آنها برحسب اوضاع و احوال اقتصادی محل وقوع اموال در تاریخ حین الفوت.
  ۴- مبلغ مالیات بر ارثی که از طرف وارث بابت اموال متوفی به کشور محل ماموریت کنسولی پرداخت شده یا باید پرداخت شود در صورت حصول اطلاع از طریق مقامات رسمی محل.
  ماده 2: ماموران کنسولی موظفند مراتب لزوم انجام تکلیف مقرر در ماده 26 قانون مالیاتهای مستقیم را کتباً به اشخاص مقرر در بند 2 ماده 1 این آیین نامه ابلاغ و فرم اظهارنامه مالیات برارث را در اختیارآنها قرار دهند و در صورتی که وراث به تسلیم اظهارنامه به دفتر کنسولی اقدام نمایند پس از ثبت رسید آن را به ورثه تسلیم و اظهارنامه را به شرح ماده یک این آیین نامه ارسال نمایند.
  ماده 3: وزارت اموراقتصادی و دارائی فرم اظهارنامه مالیات بر ارث را از طریق وزارت امور خارجه در اختیار ماموران کنسولی قرار خواهد داد.
  ماده 4: تخلف از مقررات این آیین نامه موجب تعقیب مامورین ذیربط طبق مقررات مربوط بوده و مفاد این ماده مانع اجرای مقررات خاص وزارت امور خارجه در مورد رسیدگی تخلفات مامورین خود نمیباشد.

  تعیین سازمان بورس اوراق بهادار به عنوان مرجع تعیین ارزش سهام متوفی به منظور احتساب در ماترک
  شماره: 20468/200/ص تاریخ: 16/11/139
  به استناد رأی شماره 4785/4/30 مورخ 28/3/1369 هیأت عمومی شورای عالی مالیاتی (پیوست)، مرجع تعیین ارزش سهام متوفی در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار به منظور احتساب در ماترک متوفی، “‌سازمان بورس اوراق بهادار” تعیین گردیده است. از طرفی شرکت سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه طی نامه شماره 10- 750/15 مورخ 11/9/1392 پشنهاد نموده امور مربوط به اخذ اطلاعات در خصوص سهام متوفی از شرکت مذکور استعلام شود، لذا مقرر می‌دارد: ادارات امور مالیاتی جهت ارزیابی سهام متوفی در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار اطلاعات مورد نظر را صرفاً از شرکت سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه استعلام نمایند.
  رئیس کل سازمان امور مالیاتی

  رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص 
  شماره: 93/504 (دادنامه 1969) تاریخ: 18/12/1393
  مطابق ماده 45 قانون مالیاتهای مستقیم (اصلاحی 27/11/1380) از اوراق برات، فته طلب (سفته) و نظایر آنها نسبت به مبلغ آنها معادل سه در هزار حق تمبر اخذ میشود و به موجب بندهاب 5 و 8 ماده 47 اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم از قراردادهای منعقده بین بانکها و مشتریان که در آن طرفین تعهدات و مسئولیتهایی را به عهده میگیرند و تقاضای گشایش اعتباری اسنادی در داخل کشور یا برای کشورهای خارج که مورد موافقت بانک قرار میگیرد، معادل ده هزار ریال حق تمبر دریافت میشود. نظر به این که طبق اصل 51 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران هیچ نوع مالیاتی وضع نمیشود مگر به موجب قانون و با توجه به این که حواله ارزی تنها یک دستور و وسیله پرداخت نوعی خدمات مالی در سیستم پولی و بانکی کشور است و در واقع بانک بر اساس انجام خدمت برای مشتری با اخذ مبلغی به عنوان کارمزد نسبت به جا به جایی پول مشتری از یک حساب به حساب شخص دیگری اقدام مینماید و حواله ارزی هیچ کدام از خصوصیات و ویژگیهای برات، سفته اعم از سند تجاری بودن، دارایی و اوراق بهادار نمیباشد تا نظیر برات و سفته تلقی شود، بنابراین بخشنامه شماره 23838/200/ص – 27/12/1392 و نامه شماره 24292/200 – 28/12/1392 رئیس کل سازمان امور مالیاتی و نامه شماره 55990/210 – 9/6/1388 معاون فنی و حقوقی سازمان امور مالیاتی و نامه شماره 1254/51/148 – 1/3/1392 مدیر کل امور مالیاتی شمیرانات که حوالههای ارزی را نظیر برات و فته طلب (سفته) تلقی و مشمول اخذ سه در هزار حق تمبر اعلام کرده است، خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات مراجع وضع آنها تشخیص داده میشود و به استناد بند1 ماده 12 و مواد 13 و 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392، از تاریخ تصویب ابطال می-شوند.

  هیئت عمومی دیوان عدالت اداری
  عدم شمول مالیات به حواله‌های ارزی
  شماره: 14981/ت 50866هـ تاریخ: 10/2/1394
  هیأت وزیران در جلسه 6/2/1394 به پیشنهاد شماره 66416/772/200 مورخ 24/4/1393 وزارت امور اقتصادی و دارایی و به استناد اصل یکصد و سی و چهارم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب کرد: حواله‌های ارزی که در دوره تحریم وسیله پرداخت نقدی در مبادلات تجاری با خارج از کشور محسوب می‌شود از مصادیق ذکرشده در مواد (45) و (47) قانون مالیات‌های مستقیم نبوده و مشمول مالیات مقرر در این مواد نمی‌باشد.

  لزوم رعایت تبصره ۱۱ ماده ۴۶ (مجوزهای تاسیس)
  شماره: 13306 تاریخ: 18/3/1382
  نظر به اینکه “‌اعلامیه تاسیس” که در جزء ‌(الف) بند “‌17” تصویب نامه شماره 49454/ت 23269 مورخ 6/11/1379جایگزین “‌مجوز تاسیس” گردیده بود براساس ایراد قانونی ریاست محترم مجلس و طی جزء (1) بند “‌الف” تصویب نامه شماره 49786/ت 27759هـ مورخ 4/10/1381 حذف گردیده است، در نتیجه هم اکنون به موجب ایراد ریاست مجلس و مصوبه اصلاحی مزبور باید جواز تاسیس صادر شود. لذا رعایت بند “‌ 11” تبصره ذیل ماده (46) قانون اصلاح قانون مالیاتهای مستقیم (ماده 14اصلاحی) مصوب سال 1380 در خصوص مجوزهای تاسیس که مطابق بند “‌ 23” ماده (4) قانون تشکیل وزارت صنایع و معادن توسط وزارت صنایع و معادن صادر می‌شود، الزامی است.
  سعید تقدیسیان - قائم مقام معاونت حقوقی و امور مجلس رئیس جمهور

  عدم تعلق حق تمبر موضوع ماده (۴۸) ق.م.م در شرکت های فعال در مناطق آزاد تجاری
  نظر به سوالات و ابهامات مطرح شده در ارتباط با حق تمبر موضوع ماده 48 قانون مالیاتهای مستقیم (حق تمبر سهام و سهم الشرکه در موارد ثبت و افزایش سرمایه) در مناطق آزاد تجاری، بدینوسیله مقرر می دارد: با عنایت به مقررات ماده 13 قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری صنعتی جمهوری اسلامی ایران مصوب 7/6/1372 و اصلاحات بعدی آن، اشخاص حقیقی و حقوقی که در منطقه به انواع فعالیت های اقتصادی اشتغال دارند، نسبت به هرنوع فعالیت اقتصادی در منطقه آزاد از تاریخ بهره برداری مندرج در مجوز به مدت بیست سال از پرداخت مالیات بردرآمد و دارایی موضوع قانون مالیاتهای مستقیم معاف خواهند بود، لذا با عنایت به مراتب فوق، حق تمبر موضوع ماده 48 قانون مالیاتهای مستقیم بابت شرکت‌هایی که در منطقه آزاد به ثبت رسیده و دارای مجوز فعالیت اقتصادی در آن منطقه بوده و در منطقه مذکور نیز فعالیت دارند، مشمول حکم ماده 13 قانون یاد شده میباشند. بدیهی است در صورت عدم تسلیم اظهارنامه مالیاتی مربوط به سال مالی ثبت یا افزایش سرمایه، در اجرای حکم تبصره (2) ماده 119 قانون برنامه پنجم توسعه مشمول معافیت نبوده و حق تمبر و جرائم مقرر با رعایت مقررات وصول خواهد شد.

  معافیت شرکتهای پذیرفته شده در بورس از پرداخت حق تمبر
  به موجب ماده 27 قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب 1/2/1394 مجلس شورای اسلامی، شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار یا بازار خارج از بورس موضوع قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران که از محل آورده نقدی‌یا مطالبات حال شده سهامداران افزایش سرمایه می‌دهند، از پرداخت حق تمبر موضوع ماده 48 قانون مالیات‌های مستقیم و تبصره‌ آن معاف می‌باشند.

  اجرای ماده 50 ق.م.م (حق تمبر)
  شماره: 2902 تاریخ: 1/2/1381
  بنا به تفویض اختیارات حاصل از نامه شماره 2902 مورخ 1/2/1381 وزیر محترم امور اقتصادی و دارایی و در اجرای قسمت اخیر ماده 50 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفند ماه 1366 با آخرین اصلاحات مصوب 27/11/1380 مجلس شورای اسلامی و به منظور سهولت در جریان امور مقرر میدارد:

  ۱- اداره کل مالیاتهای غیر مستقیم در تهران و ادارات کل امور اقتصادی و دارایی استانها مادامی که تمبرهای مالیاتی معادل ارزش تعیین شده در فصل حق تمبر قانون مالیاتهای مستقیم انتشار نیافته و در دسترس متقاضیان قرار نگرفته است به جای الصاق و ابطال تمبر به دریافت حق تمبر در قبال صدور قبض مالیات اکتفا نمایند.

  ۲- ادارات امور مالیاتی ذیربط مکلفند ضمن اعلام شماره حسابهای مالیاتی، قبوض مالیاتی را با اخذ رسید در اختیار مراجع مربوط فصل مزبور قرار داده تا هر یک از آنان پس از واریز حق تمبر متعلق توسط متقاضی اوراق، اسناد و مدارک مشروحه در فصل یاد شده را با درج شماره و تاریخ و مبلغ حق تمبر پرداختی ممهور به مهر “‌حق تمبر پرداخت شده است” نموده و در پایان هر ماه فهرست مشخصات اوراق، اسناد و مدارک صادره یا تجدید شده را منضم به یک نسخه از قبوض مالیاتی پرداختی به ادارات مالیاتی ذیربط تسلیم نمایند.
  بدیهی است رسیدگی به اسناد و مدارک موضوع فصل مذکور (حق تمبر) به عهده ادارات مالیاتی ذیربط بوده و در صورت احراز ما به التفاوت حق تمبر ناشی از عدم اجرای صحیح قانون وفق ماده 51 قانون مالیاتهای مستقیم اقدام خواهند نمود.

 • نظرات() 
 • چهارشنبه 3 مهر 1398

   امورات مالی شركت مسئولیت محدود - منع صدور سهام و وضعیت حساب‌های شركت
   

  مسئله 1: منع صدور سهام

  همان طور گه گفتیم، شرکت با مسئولیت محدود شرکتی است که دارای خصایص شرکتهای اشخاص و شرکتهای سرمایه است. این خصایص قانون گذار را واداشته است که برای حفظ حالت خانوادگی شرکت با مسئولیتی محدود و اهمیتی که شخصیت شرکای آن نسبت به شرکای شرکت سهامی دارد، این شرکت را از صدور سهام ممنوع کند.
  قسمت اول ماده 102 قانون تجارت مقرر می کند: «سهم الشرکه شرکا نمی تواند به شکل اوراق تجارتی قابل انتقال اعم از با اسم یا بی اسم و غیره در آید ». البته این ماده، کاربرد محدودی دارد و فقط سهم کوچکی از هدف قانون گذار را بر آورده می کند که گفتیم این بوده است که شرکت با مسئولیت محدود خصیصه ای خانوادگی داشته باشد. در واقع، اولاً، ممنوعیت مندرج در ماده، مربوط به عدم انتشار سهام است؛ سرمایه اش را تقسیم به سنهام مساوی با نام یا بی نامی کند که قابل نقل و انتقال اند. در فرانسه، قانون گذار نه تنها صدور سهام با نام و بی نام قابل انتقال را برای شرکت با مسئولیت محدود ممنوع کرده، بلکه صدور هر گونه اوراق قرضه به حساب شرکت یا به حساب دیگری را، بدون مراجعه به عموم(پذیره نویسی)، نپذیرفته است. هدف قانون گذار فرانسه از وضع این ممنوعیت، جلوگیری از رواج هر گونه بورس بازی در مورد این شرکتها بوده است. ثانیاً قانون گذار ایران برای صدور و انتشار سهام در شرکتهای با مسئولیت محدود مجازات کیفری مقرر نکرده است.

  نتیجه وضعیت فعلی قانون گذاری در ایران این است که عدم رعایت مفاد ماده 102 قانون تجارت توسط مؤسسان یا مدیران شرکت فقط موجب مسئولیت مدنی آنهاست. البته ضمانت اجرای دیگر این اقدام این است که صدور سهام بر خلاف ماده اخیر، باطل تلقی خواهد شد و در این باره، فرق نمی کند که صدور سهام به منظور انتشار و انتقال به عموم باشد؛ یا در مقیاسی محدودتر و برای تعداد محدودی از افراد. با وجود این، صدور سهام با نام و بی نام، موجب بطلان خود شرکت نخواهد بود.

  مسئله 2: وضعیت حساب‌های شركت

  الف) تنظیم حساب های شرکت

  قانون تجارت در بیان مقررات راجع به تنظیم حساب های شرکت با مسئولیت محدود به اختصار گراییده و جز به طور ضمنی، در مورد 170(راجع به مطالبه بیلان و صورت دارایی)، ماده 168(راجع به اختیارات هیئت نظار) و نیز بند «ج» ماده 115 (راجع به تقسیم منافع موهوم) از این مسئله سخنی به میان نیاورده است.
  از مجموع مواد مزبور می توان استنباط کرد که شرکت با مسئولیت محدود همه ساله باید یک صورت دارایی و یک بیلان تنظیم کند که موافق با عرف، واقعی و منطبق با وضع شرکت در زمان تنظیم باشد. مع ذلک، عدم تنظیم صورت دارایی به خودی خود موجب مسئولیت کیفری مدیر نخواهد بود. در واقع، قانون گذار در بند «ج» ماده 115 قانون تجارت فقط مدیرانی را کلاهبردار تلقی کرده است که با نبودن صورت دارایی یا به استناد صورت دارایی مجعول، منافع موهومی را بین شرکا تقسیم کرده اند. البته صرف جعل صورت دارایی، قابل مجازات است، ولی مجازات آن تابع قواعد عام حقوق جزاست. هرگاه مدیران متعدد باشند، مسئولیت آنان، با توجه به عدم وجود نص در این باره، تابع قواعد عام است و بنابراین، آنها را نمی توان مسئول تضامنی تلقی کرد. از لحاظ کیفری نیز فقط مدیری مسئول است که منافع موهوم را با نبودن صورت دارایی و یا به استناد صورت دارایی مجعول تقسیم کرده است.

  ب) تصویب حسابها

  دربارۀ تصویب حسابها توسط شرکا نیز قانون تجارت نصی ندارد. مع ذلک از آنجا که مدیر همچون وکیل است، براساس قواعد وکالت باید حسابهای شرکت را به نظر شرکا برسانند. مدیر باید این کار را حداقل سالی یک بار انجام دهد، مگر آنکه اساسنامه قید دیگری داشته باشد. این نکته را می توان از مفاد ماده 109 قانون تجارت استنتاج کرد که به موجب آن، هیئت نظار باید مجمع عمومی شرکا را لااقل سالی یک بار دعوت کند. اگر چه ماده 109 مزبور راجع به شرکتهای با مسئولیت محدودی است که دارای بیش از دوازده نفر عضوند، این قاعده را که مدیر باید حداقل سالی یک بار حسابهای شرکت را به نظر شرکا برساند از راه قیاص می توان در مورد شرکتهایی که هیئت نظار ندارند نیز اعمال کرد. با وجود این، مصلحت این است که حین تشکیل شرکت این نکته در شرکتنامه یا اساسنامه قید شود.

  تصویب حسابها توسط شرکا به آنها جنبه قطعی می دهد و جز در صورتی که بعداً بطلان آن ها به طریق قانونی ثابت شود، دارای اعتبار خواهند بود. قانون گذار معین نمی کند که اگر شرکا از تصویب حساب های ارائه شده توسط مدیر خودداری کنند چه باید کرد؛ اما به نظر می رسد که یکی از طرفین (شرکا یا مدیر) می تواند با مراجعه به دادگاه صدور حکم قطعیت حسابها را تقاضا کنند. اگر شرکا حسابهای ارائه شده را اصلاح کنند و مدیر با آن موافق نباشد نیز به همین ترتیب عمل می شود.

  البته باید اذعان کرد که قانون گذار در مورد تنظیم و تصویب حسابها، نسبت به مدیر سختگیری بیشتری کرده است؛ چه در حالی که برای تقسیم منافع موهوم توسط مدیر، مجازات کلاهبرداری مقرر شده(بند «ج» ماده 115 ق.ت) برای شرکایی که چنین امری را تصویب کرده اند، مجازاتی معین نکرده است. البته به نظر می رسد هر گاه شرکا با علم به جعلی بودن صورت دارایی، منفعت موهوم را دریافت کرده باشند، باید شریک جرم مدیر تلقی شوند و به همان مجازاتی که برای مدیر معین شده است، محکوم گردند.

 • نظرات() 
 • چهارشنبه 3 مهر 1398


    
  علت‌های عام انحلال شرکت با مسئولیت محدود

  شرکت با مسئولیت محدود، مانند شرکتهای دیگر، در این موارد منحل می شود:

  در صورتی که شرکت مقصودی را که برای آن تشکیل شده بود انجام داده یا انجام دادن آن غیر ممکن شده باشد(بند «الف» 114 ناظر به ماده 93 ق.ت)؛
  وقتی که شرکت برای مدت معینی تشکیل و مدت منقضی شده باشند(بند «الف» ماده 114 ق.ت)؛
  در صورت تصمیم همۀ شرکا (اقاله)؛
  در صورت انتفای تعدد شرکا، یعنی در صورتی که به هر دلیلی، بیش از یک شریک در شرکت باقی نماند؛
  در صورت ورشکستگی شرکت(بند «الف» ماده 114 ق.ت).
  در این فرضها، نکته خاصی در مورد شرکت با مسئولیت محدود وجود ندار و بنابراین به بیان صرف موارد مزبور اکتفا می کنیم.
  علت‌های خاص انحلال شرکت با مسئولیت محدود

  موارد خاص انحلال شرکت با مسئولیت محدود در بندهای «ب»، «ج» و «د» ماده 114 قانون تجارت مندرج است. این موارد عبارت اند از:

  1-در صورت تصمیم عده ای از شرکا که سهم الشرکه آنها بیش از نصف سرمایه شرکت باشد(بند «ب»). این اکثریت سرمایه ای است و بنابراین حتی اگر دو نفر از شرکا دارای بیش از 50 درصد سرمایه باشند، شرکت قابل انحلال است ولو اینکه تعداد شرکای دیگر بسیار زیاد باشد و راضی به انحلال نباشند. همان طور که دکتر ستوده تهرانی نظر داده است این راه حل قابل انتقاد است و ممکن است موجب سوء استفاده شرکایی شود که بیشتر سرمایه را در اختیار دارند و می توانند با تهدید به انحلال شرکت، نیات خود در شرکت را به شرکای دیگر تحمیل کنند.

  2-در صورتی که به واسطه ضررهای وارد به شرکت، نصف سرمایه شرکت از بین رفته، یکی از شرکا تقاضای انحلال بکند و دادگاه نیز دلایل او را موجه ببیند و سایرشرکا حاضرنباشند سهمی را که در صورت انحلال به او تعلق می گیرد پرداخته، او را از شرکت خارج کنند. در مورد این قاعده که در بند «ج» ماده 114 قانون تجارت ذکر شده، ذکر چند نکته ضروری است:

  اول اینکه انحلال شرکت موکول به این است که از دادگاه تقاضا شده باشد؛

  دوم اینکه درخواست از دادگاه فقط در صورت بروز ضرری است که منجر به از میان رفتن نصف سرمایه شرکت شده است و هرگاه چنین وضعیتی وجود نداشته باشد، تقاضای انحلال شرکت را نمی توان مطرح کرد، حتی اگر دلایل موجه دیگری وجود داشته باشد. به عبارت دیگر، دلایل موجه انحلال شرکت ـ توسط شریکی که آن را تقاضا می کند ـ در صورتی قابل استماع است که شرکت در وضعیت ضرر بیش از نصف سرمایه باشد و الا هر دلیلی، هر چند هم موجه، مجوز صدور حکم انحلال شرکت توسط دادگاه نخواهد بود؛

  سوم اینکه حکم انحلال شرکت در صورتی توسط دادگاه صادر می شود که سایر شرکا حاضر نباشند سهم الشرکه شریک متقاضی انحلال در شرکت را پرداخت کنند. این نکته به این معناست که صرف وجود ضرر برای شرکت مجوز صدور حکم انحلال آن نیست، بلکه شریک متقاضی باید ثابت کند که رفع ضرر شخصی او بدون انحلال میسر نیست. بنابراین، هرگاه شرکا بتوانند سهم او را بپردازند، دلیلی برای انحلال شرکت وجود ندارد.

  3.فوت یکی از شرکا، در صورتی که به موجب اساسنامه، فوت موجب انحلال باشد. بند «د» ماده 114 قانون تجارت که این قاعده را بیان می کند در واقع به نوعی بر شباهات شرکت با مسئولیت محدود با شرکتهای اشخاص(تضامنی، نسبی و مختلط غیر سهامی) تأکید می کند. مع ذلک برای شرکا این تکلیف را قائل می شود که اگر بخواهند خصیصه شخصی بودن شرکت با مسئولیت محدود را حفظ کنند، باید این نکته را در اساسنامه بگنجانند. بنابراین، هرگاه در اساس نامه شرکت قید صریح مخالف نباشد، فوت یکی از شرکا موجب انحلال شرکت نمی شود.

  اما آیا می توان در اساس نامه قید کرد که در صورت ورشکستگی یا اعسار یا ممنوع المعامله شدن یکی از شرکا، شرکت منحل می شود؟ قانون تجارت این نکته را پیش بینی نکرده است؛ اما از تأکید این قانون بر انحلال شرکت به سبب فوت چنین بر می آید که قانون گذار چنین مواردی را از مواردی نمی داند که بتوان شرکت را به سبب آنها منحل کرد. موارد انحلال شرکت جنبه حصری و امری دارد. بنابراین، طرفین نمی توانند در اساسنامه یا شرکتنامه چنین توافقاتی را مطرح کنند. برعکس، موارد ورشکستگی، اعسار یا ممنوع المعامله بودن شریک، از مواردی است که می تواند مجوز صدور حکم انحلال شرکت، به موجب بند «ج» ماده 114 باشد؛ یعنی از مواردی که انحلال شرکت به سبب آنها موجه تلقی می شود.

  تصفیه شرکت با مسئولیت محدود

  تصفیه شرکت با مسئولیت محدود تابع همان مقرراتی است که در مورد شرکتهای اشخاص بیان شد، جز در سه نکته در زیر بیان می کنیم:

  در شرکت با مسئولیت محدود امر تصفیه بر عهده مدیران شرکت است، مگر آنکه اساسنامه شرکت ترتیب دیگری مقرر داشته باشد(مادۀ 213 ق.ت).
  متصدی تصفیه وقتی حق صلح و تعیین داور دارد که اساسنامه یا مجمع عمومی این حق را به او داده باشد(مادۀ 214 ق.ت).
  تقسیم دارایی شرکت بین شرکا خواه در زمان تصفیه و خواه بعد از ختم آن وقتی ممکن است که قبلاً سه مرتبه در مجله رسمی و یکی از جراید، اعلان شده باشد و یک سال از تاریخ انتشار اولین آگهی در روزنامه گذشته باشد(ماده 245 ق.ت). تخلف از قاعده اخیر متصدیان تصفیه را مسئول خسارت طلبکارانی قرار خواهد داد که به طلب خود نرسیده اند(ماده 216 ق.ت).
  با توجه به شباهت های زیاد شرکت با مسئولیت محدود و شرکتهای سهامی، به ویژه از نظر مسئولیت شرکا، پیش بینی مقرراتی نظیر آنچه دربارۀ تصفیه شرکتهای نوع اخیر در لایحه قانونی 1347 آمده است ضروری به نظر می رسد. راه حل مطلوب تر این است که با در نظر گرفتن ویژگی های هر شرکت مقررات مشترکی برای انواع شرکتها وضع شود. این مقررات را می توان در چند ماده پیش بینی کرد.

  مصوبه خرداد 1310

  قانون ثبت شرکتها (مصوب خرداد 1310 با اصلاحات بعدی )

  ماده 1-هر شرکتی که در ایران تشکیل و مرکز اصلی آن در ایران باشد شرکت ایرانی محسوب است .

  ماده 2-کلیه شرکتهای ایرانی مذکور در قانون تجارت (سهامی ، ضمانتی، مختلط ،تعاونی که در تاریخ اجرای این قانون موجود و مطابق مقررات قانون تجارت راجع به ثبت و تطبیق تشکیلات خود با قانون مزبور عمل نکرده اند باید تا آخر شهریور ماه 1310 تشکیلات خود را با مقررات قانون تجارت تطبیق نموده و مطابق قانون مزبور تقاضای ثبت کنند والا به تقاضای مدعی العمومی بدایت محلی که ثبت باید در آنجا به عمل آید ، محکمه مدیران آن ها رابه یکصد الی هزار تومان جزای نقدی محکوم خواهد کرد و در صورت که مدت فوق برای تطبیق تشکیلات با قانون تجارت و تقاضای ثبت کافی نباشد رئیس محکمه ابتدایی محل به تقاضای شرکت تا سه ماه مهلت اضافی خواهد داد .

  ماده 3-از تاریخ اجرای این قانون هر شرکت خارجی برای این که بتواند به وسیله شعبه یا نماینده به امور تجارتی یا صنعتی یا مالی در ایران مبادرت نماید باید در مملکت اصلی خود شرکت قانونی شناخته شده و در اداره ثبت اسناد تهران به ثبت رسیده باشد .

  ماده 4-هر شرکت خارجی که در تاریخ اجرای این قانون در ایران به وسیله شعبه یا نماینده مشغول به امور تجارتی یا صنعتی یا مالی است .باید در ظرف چهار ماه از تاریخ مزبور تقاضای ثبت نماید . در صورتی که این مدت برای تهیه و تسلیم اوراق لازمه به اداره ثبت کافی نباشد ، رئیس محکمه ابتدایی تهران به تقاضای نماینده شرکت تا شش ماه مهلت اضافی خواهد داد.

  ماده 5- اشخاصی که به عنوان نماینده یا مدیریت شعبه شرکتهای خارحی در ایران اقدام به امور تجارتی یا صنعتی یا مالی کرده و قبل از انقضای موعد مقرر تقاضای ثبت نکنند به تقاضای مدعی العموم بدایت و به حکم محکمه ابتدایی تهران محکوم به جزای نقدی از پنجاه تومان با هزار تومان خواهند شد و به علاوه محکمه برای هر روز تاخیر پس از صدور حکم ، متخلف را به تادیه پنج تا پنجاه تومان محکوم خواهد کرد و هر گاه حکم فوق قطعی شده و تا سه ماه پس از تاریخ ابلاغ آن تخلف ادامه یابد از عملیات نماینده یا مدیر شعبه شرکت متخلف جلوگیری خواهد نمود .

   

 • نظرات() 
 • سه شنبه 2 مهر 1398


   
  اصطلاح معدن در مورد مکان هایی بکار برده می شود که فلز یا سنگ هایی با ارزش اقتصادی در آنجا انباشته شده باشد که به دو صورت پدیدار می شوند: معادن سطحی  و معادن زیر زمینی .

  فعالیتهایی که در معادن جهت استخراج فلزات یا سنگهای ارزشمند از زمین انجام می شود را معدن کاری می نامند. مهندسی معدن اولین رشته تخصصی تحصیلی در این زمینه می باشد که شامل علوم و فنونی است که از مرحله اکتشاف یک ماده معدنی (که اصطلاحاً به آن کانسار گفته می شود) شروع شده و تا مراحل فرآوری آن محصول ادامه دارد. مهندسی معدن یکی از مشاغل سخت جهان می باشد که رتبه 10 را به خود اختصاص داده است.

  فعالیتهای معدنی یا مهندسی معدن شامل مراحلی می شود که به شرح زیر انجام می شود:

  پی جویی
  اکتشاف اولیه
  اکتشاف تفضیلی
  اکتشاف و استخراج
  فرآوری
  بازسازی
  بدیهی است که فعالیتهای معدنی تحت نظارت و مجوز وزارت صنایع و معادن انجام می شود. این سازمان با توجه به اصول و قواعد از پیش تعیین شده ای، اجازه فعالیت در زمینه اکتشاف و استخراج را به افراد واجد شرایط می دهد.

  اما اشخاصی که قصد انجام فعالیتهای معدنی را داشته باشند مسلماً نیازمند ثبت یک شرکت با موضوعیت معدن می باشند. ثبت شرکت با موضوع معدنی در قالب های ثبتی مختلفی قابل انجام می باشد. اما بنا بر آمار، شرکت های معدنی به صورت سهامی خاص ثبت می شوند که به این منظور بایستی مدارک و اطلاعات زیر را تهیه و ارائه نمایند:

  سه نفر به عنوان سهامدار
  انتخاب اعضای هیئت مدیره از بین سهامداران
  دو نفر به عنوان بازرس
  تصویر برابر با اصل کارت ملی و شناسنامه تمامی افراد
  اصل گواهی عدم سوء پیشینه مدیرعامل، اعضای هیئت مدیره و بازرسین
  اصل گواهی پرداخت حداقل 35 درصد از سرمایه اولیه شرکت به همراه فیش واریزی
  نامه نمایندگی و روزنامه تاسیس و تغییرات شخصیت حقوقی در شرکت در صورت حضور.
  دو نسخه اظهارنامه با امضاء موسسین
  دو نسخه اساسنامه با امضاء سهامداران
  دو نسخه صورتجلسه مجمع عمومی موسسین
  دو نسخه صورتجلسه هیئت مدیره
  اصل مجوز از سازمان مربوطه
  همچنین متقاضیان ثبت شرکت معدنی به صورت  شرکت با مسئولیت محدود می بایست مدارک مورد نیاز زیر را فراهم کنند:

  حضور حداقل 2 شریک
  انتخاب اعضای هیئت مدیره
  تصویر برابر با اصل مدارک شناسایی تمام افراد
  اصل گواهی عدم سوء پیشینه مدیرعامل و اعضای هیئت مدیره
  نامه نمایندگی و روزنامه تاسیس و تغییرات در صورتیکه که شخصیت حقوقی در بین شرکا باشد.
  دو نسخه تقاضانامه به امضای شرکا
  دو نسخه اساسنامه به امضای شرکا
  دو نسخه شرکتنامه
  دو نسخه صورتجلسه مجمع عمومی موسسین
  ارائه اصل مجوز ار مراجع ذیصلاح
  با تعیین و تایید یکی از نام های پیشنهادی که پس از بررسی ها کارشناسی واحد تعیین نام اداره ثبت شرکتها از طریق سامانه آنلاین این اداره به متقاضی اطلاع داده خواهد شد، موسسین بایستی با در دست داشتن مدارک و اسناد مربوطه از جمله اساسنامه نسبت به اخذ مجوز مربوطه اقدام نمایند. سپس با ارائه اسناد فوق و اصل مجوز به اداره ثبت شرکتها مراحل ثبت نهایی شرکت در شرف تاسیس را پیش برده تا در نهایت ثبت شرکت معدنی از طریق صدور آگهی ثبتی به اطلاع متقاضی و سپس با چاپ در روزنامه به اطلاع عموم افراد برسد.

  با توجه به حساسیت بالای شرکت های معدنی و مراحل ثبت آنها، توصیه می شود چنانچه قصد ثبت شرکت با موضوع معدنی را دارید قبل از هرگونه اقدامی، با مشاوران موسسه ثبتی  تماس حاصل نمایید تا از جزئیات این امر آگاهی لازم را پیدا کنید. مشاوران و کارشناسان ثبت شرکت  همواره آماده پاسخگویی به سوالات شما عزیزان می باشند.

  ثبت نظرات

 • نظرات() 
 • سه شنبه 2 مهر 1398

   
  واژه IT در لغت به معنی فناوری اطلاعات می باشد و مطابق با تعریف رسمی که از این واژه توسط محافل مربوطه ارائه شده است؛ فناوری اطلاعات به مطالعه، طراحی، توسعه، پیاده سازی، پشتیبانی یا مدیریت سیستم های اطلاعاتی مبتنی بر رایانه، خصوصاً برنامه های نرم افزاری و سخت افزاری رایانه می باشد.

  کاربردهای مختلف محصولات فناوری اطلاعات و پیشرفت زندگی باعث شده تا کمتر نقطه ای از زندگی روزانه بشر با این مقوله درگیر نباشد و تقریباً تمام افراد با زمینه های مختلف این علم درگیر و در تماس می باشند به عنوان مثال نرم افزارها و سخت افزارهای کامپیوتری از جمله ابزارهای حوزه فناوری اطلاعات می باشند که در جامعه کنونی نقش گسترده و پر رنگی را دارند.

  با نگاهی به لیست شرکت های تاسیس شده شاهد آمار بالایی از ثبت شرکتهایی با موضوع نرم افزار و سخت افزار کامپیوتری می باشیم؛ هرچند که حوزه فناوری اطلاعات بسیار گسترده تر از مباحث نرم افزار و سخت افزار می باشد لذا شرکتهای متعددی در این زمینه با موضوعات فعالیت مختلف می تواند ثبت شود.

  با توجه به توضیخات فوق، اشخاص حقوقی که قصد فعالیت در زمینه فناوری اطلاعات را داشته باشند و یا افرادی که قصد ثبت شرکت در زمینه فوق را داشته باشند بایستی ابتدا نسبت به تعیین موضوع فعالیت اصلی خود اقدام نمایند. چرا که فعالیت در برخی از زمینه های حوزه فناوری اطلاعات نیازمند اخذ مجوز از سازمان مربوطه که وزارت ارتباطات می باشد هستند. از طرف دیگر ثبت اشخاص حقوقی در زمینه های دیگری که ازطرف اداره ثبت شرکتها اعلام گردیده است نیازی به اخذ مجوز حین مراحل ثبت ندارد.

  از جمله موضوعاتی که می توانند بدون دریافت مجوز در قالب اشخاص حقوقی ثبت شوند می توان به موارد زیر اشاره کرد:

  تولید و ارائه رایانه، تولید و ارائه دستگاههای جانبی، تولید و پشتیبانی نرم افزارهای سفارش مشتری، ارائه و پشتیبانی بسته های نرم افزاری و CD اطلاعاتی تولید داخل، خدمات شبکه اطلاع رسانی.
  مشاوره و نظارت بر اجرای طرح های انفورماتیکی ، شبکه داده ها (ارائه و اجرا و پشتیبانی)
  موضوعات مربوط به تجارت الکترونیک
  طراحی و توسعه بازیهای رایانه ای و سرگرمی
  خدمات اینترنت ، توزیع اینترنت، خدمات انتقال داده ها، خدمات انتقال داده از طریق ماهواره
  خدمات مخابراتی همراه بین المللی ماهواره ای
   لذا هر فردی می تواند جهت تصدی به هر یک از فعالیتهای فوق اقدام به ثبت شرکت نماید.  انواع شرکتهایی که در این زمینه قابل ثبت می باشند شامل تمام 7 نوع اشخاص حقوقی می باشند. اما سه نوع شرکت با مسئولیت محدود، شرکت سهامی خاص و شرکت سهامی عام بیشترین آمار در این زمینه را دارند.

  ثبت شرکت با مسئولیت محدود از ساده ترین اشکال ثبت شرکت می باشد که با حضور 2 نفر و ارائه مدارک شناسایی و گواهی عدم سوء پیشینه قابل ثبت می باشد. حداقل سرمایه در این شرکت با مسئولیت محدود یک میلیون ریال می باشد.

  ثبت شرکت سهامی خاص بیشتر به منظور شرکت در مزایدات و مناقصات و انعقاد قرارداد با ارگانهای دولتی تاسیس می شوند و چون شرایط ثبت دشوارتری نسبت به ثبت شرکت با مسئولیت محدود دارد لذا از اعتبار بالاتری برخوردار است. حضور حداقل 3 نفر به عنوان سهامدار که اعضای هیئت مدیره را نیز برای مدت 2 سال تشکیل می دهند؛ 2 بازرس که نباید نسبت خویشاوندی به اعضای هیئت مدیره داشته باشند برای مدت یکسال، افتتاح حساب نزد یکی از بانکها و واریز حداقل 35 درصد از سرمایه شرکت در آن حساب و ارائه مدارک  بانکی از جمله مشخصات و ویژگی های شرکت های سهامی خاص می باشد که برای ثبت در اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری لازم و ضروری است. حداقل سرمایه در شرکت های سهامی خاص یک میلیون ریال بوده که بایستی توسط موسسین تأمین گردد.

  نوع دیگری از شرکتهای سهامی، شرکت سهامی عام نام دارد که سرمایه این گونه از شرکتهای بخشی از طریق موسسین و بخشی دیگر از طریق فروش سهام شرکت به مردم تامین میگردد و دلیل نامگذاری این نوع از شرکتها، طریقه تامین سرمایه آنها می باشد.حداقل سرمایه شرکت های سهامی عام پنج میلیون ریال می باشد.

  افرادی که قصد تاسیس و ثبت شرکت سهامی عام را داشته باشند بایستی لااقل 20 درصد از سرمایه شرکت را خودشان تامین نمایند و حداقل 35 درصد از آن را در حسابی به نام شرکت واریز کنند. و پس از آن یا تنظیم اظهارنامه ای همراه با طرح اساسنامه و طرح اعلامیه پذیره نویسی سهام ، به اداره ثبت شرکتهای و موسسات غیرتجاری ارسال گردد.

  اظهارنامه شرکت سهامی عام شامل اطلاعات ثبتی شرکت از قبیل نام و آدرس مرکز اصلی، موضوع شرکت ، مبلغ سرمایه  و سایر نکات لازم می باشد . همچنین طرح اساسنامه بایستی شامل مواردی مانند نام و آدرس شرکت، موضع فعالیت و میزان سرمایه، تعداد و نوع سهام و کلیه مواردی که در طول فعالیت شرکت لازم است؛ باشد.

  با ارائه اظهارنامه و اساسنامه و اعلام پذیره نویسی، با تایید اداره ثبت شرکتها مهلت معینی برای پذیره نویسی اعلام میگردد که توسط جراید کثیرالانتشار به اطلاع عموم افراد میرسد. علاقمندان می توانند در مهلت مقرر با مراجعه با بانک معرفی شده نسبت به پرداخت مبلغ مورد نظر وخرید ورقه تعهد سهام اقدام نمایند و در ادامه فرآیند های ثبت از طریق سامانه ثبت شرکتها به انجام خواهد رسید.

  هدف اصلی از ثبت شرکت های سهامی عام ، انجام پروژه های بزرگ و ملی می باشد و از طرف دیگر اینگونه از شرکتها عموماً می توانند سهام خود را در بورس عرضه نمایند به همین جهت افرادی که مقاصد فوق را از ثبت شرکت داشته باشند می توانند اقدام به ثبت شرکت سهامی عام نمایند.

  از طرف دیگر موضوعاتی نظیر نشر دیجیتال و رسانه های برخط و یا طراحی وب سایت و برنامه نویسی های تخصصی نیازمند اخذ مجوز از سازمان های مربوطه در موردهای معین می باشد . به عنوان مثال نشر دیجیتال از موارد تحت نظارت وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی می باشد.

   

 • نظرات() 
 • دوشنبه 1 مهر 1398

   
  برند یک دارایی ارزشمند در کسب و کار محسوب می شود و اگر بتواند به توفیقات هدف گذاری شده خود در شرکت دست یابد ارزش آن به مراتب بیشتر هم خواهد شد. از این جهت نه تنها در ایران بلکه در همه کشورهای جهان برند به عنوان یک دارایی شناخته و مشمول قوانین ثبتی می شود.

  در هر کشور نهادی وظیفه ثبت و حمایت از برندها و یا علامت های تجاری را بر عهده دارد. در ایران این وظیفه به اداره مالکیت معنوی واگذار شده است.

  البته برند شرایط ثبت بین المللی را هم دارد. به این صورت که مطابق استانداردهای تعیین شده در پروتکل و توافقنامه ای به نام مادرید علامت تجاری تعریف شده بر اساس این استانداردها ابتدا در ایران باید به ثبت برسد و سپس با انجام تشریفات قانونی و ارائه مدارک ثبت داخلی برند مانند اظهار نامه و گواهینامه ثبت برند ، علامت تجاری بصورت بین المللی ثبت می شود.

  اما متقاضیان ثبت برند در ایران باید مراحل زیر را برای ثبت برند خود در ایران انجام دهند:

  1-ارائه طرح منحصر به فرد برند

  اولین اقدام برای ثبت برند قاعدتا داشتن طرحی برای ثبت می باشد. اداره مالکیت معنوی برند را ثبت می کند اما به شما برند و یا علامت تجاری اماده برای ثبت نمی دهد .

  در قانون تجاری ایران همه نوع برندی قابلیت ثبت ندارد. برند های قابل ثبت باید حداقل هایی را داشته باشند و از مواردی پرهیز نموده باشند. این موارد به صراحت در قوانین دیده شده و سلیقه ای نیست. مثلا برند باید کاملا قابلیت ایجاد تمایز را داشته باشد، دارای اصالت باشد، بدون استفاده از حروف لاتین، حروف و کلمات تعریفی، کلمات و نشان های خارج عرف و مغایر فرهنگ ایرانی اسلامی باشد.

   همچنین علامت تجاری نباید کپی، الگو گرفته، با استفاده از نمادهای کشوری و ملی و بین المللی و ... باشد و ده ها فاکتور قانونی دیگر که در ثبت برند یا علامت تجاری باید مد نظر باشد. بهتر است قبل از هرگونه اقدامی برند خود را با نظر یک کارشناس حقوقی در موسسه حقوقی  طراحی و استعلام کنید.

  2-تهیه اظهار نامه ثبت برند

  اظهارنامه اولین سند  و مهم ترین انها برای ثبت برند است. اظهار نامه برگه ای حقوقی است که اطلاعت برند و مالک ان را با تمامی موارد حقوقی مورد نیاز شرح می دهد . این سند حساسیت بالایی دارد و حتما باید با نظر مشاور حقوقی تهیه شود

  3- ثبت نام در سایت اداره مالکت صنعتی

  به منظور رفاه حال متقاضیان ثبت برند شرایطی توسط اداره مالکیت معنوی فراهم شده تا متقاضیان بتوانند قبل از تشکیل پرونده با ثبت اطلاعاتی شرایط ثبت برند خود را بررسی کنند. برای این منظور باید متقاضی، نماینده قانونی او و یا وکیل حقوقی او با ورود به سایت اداره مالکیت صنعتی و درقسمت مالکیت معنوی اطاعات متقاضی، حقیقی یا حقوقی بودن ، اظهار نامه و سایر مدارک مورد نیاز دیگر بسته به حقیقی یا حقوقی بودن بارگذاری و تقاضا با دریافت کد رهگیری ارسال شود.

  4- بررسی تقاضا

  این مرحله را باید کارشناسان اداره مالکیت معنوی انجام دهند وکاری از دست شما تا اتمام این مرحله ساخته نیست. این کارشناسان با انجام استعلام هایی و بررسی شرایط طرح شما و همچنین بررسی موارد قانونی برند نتیجه درخواست شما را اعلام می کنند. در این مرحله اگر برند و یا مستندات مشکلی داشته باشد با دادن زمانی به متقاضی درخواست اصلاح می شود. معمولا این زمان یک ماهه است. ولی در شریطی هم ممکن است کلا طرح به دلایلی رد شود که در این حالت دیگر امکان پیگیری موضوع ثبت برند نیست.

  5- تکمیل پرونده

  اگر درخواست قبول شود باید متقاضی خود و یا وکیلش برای تشکیل پرونده بصورت حضوری در محل اداره مالکیت معنوی حضور پیدا کنند. در این محله اصل مدارک به همراه چند نسخه کپی باید ارائه شود. هزینه های ثبت برند پرداخت می شود و برند نهایی می شود.

  6- آگهی کردن برند

  پس از ثبت برند یا علامت تجاری برند باید با هزینه متقاضی در روزنامه رسمی دادگستری و یک روزنامه کثیرالانتشار اگهی شود تا احیانا اگر مدعی و شاکی وجود دارد مشخص شود.

  افرادی که ادعای مالکیت طرح برند را دارند و انهایی که معتقدند طرح برند شما از برند انها الگو برداری شده و یا به برند انها اسیب می زند می توانند در این مرحله با طرح شکایتی جلوی ثبت نهایی برند را بگیرند.

  7- صدور پروانه ثبت برند

  پس از فرصت یک ماهه از اگهی برند اداره مالکیت معنوی گواهینامه ثبت برند را به مدت 10 سال برای متقاضی و به نام او صادر خواهد کرد

  8- اگهی دوم برند

  پس از صدور گواهینامه برند یکبار دیگر موضوع ثبت برند اگهی خواهد شد.

  این تمامی مراحل ثبت برند در ایران است. البته باید خاطر نشان کرد که برند قابل خرید و فروش و انتقال به دیگران هم هست و حتی می توان به مدت مشخصی ان را اجاره داد. شرایط این موارد هم در قانون تعریف شده که باید اطلاعات و قوانین حقوقی ان را به خوبی بدانید.

  ضمنا اگر نیاز داشته باشید از حروف لاتین و غیر ایرانی در طرح برند خود استفاده کنید باید کارت بازرگانی داشته باشید و ارائه نمایید. و یا اگر می خواهید از علامت سایر نهاد های داخلی و بین المللی در برند خود استفاده کنید باید  از این نهاد های مجوز قانونی داشته باشید.

  مدارکی که باید برای ثبت برند در ایران ارائه نمایید به تفکیک حقیقی و حقوقی عبارتند از:

  مدارک اشخاص حقوقی

  یک نسخه کپی از آگهی تاسیس ، هر نوع تغییرات مانند تغییر نام ، آدرس و تغییر مدیر عامل و همچنین روزنامه تاسیس به همراه درج تغییرات
  یک نسخه کپی از مجوز های شرکت شامل پروانه بهره برداری و جواز تاسیس
  کپی کارت بازرگانی به نام شرکت یا مدیر عامل شرکت
  کپی شناسنامه و کارت ملی مدیر عامل شرکت
  ارائه یک نمونه از علامت تجاری مورد تقاضاد در ابعاد 10*10
  مهر شرکت
  وکالتنامه وکیل
  مدارک اشخاص حقیقی

  کپی شناسنامه و کارت ملی متقاضی
  کپی جواز کسب و یا هرگونه مجوز فعالیت
  کپی کارت بازرگانی به نام متقاضی
  یک نمونه از علامت تجاری مورد درخواست در ابعاد 10*10
  وکالتنامه وکیل
  وکالتنامه وکیل در صورتی باید ارائه شود  که شما برای ثبت برند و یا علامت تجاری خود از خدمات موسسه حقوقی و یا یک وکیل استفاده نمایید. در ضمن در صورتیکه برند دارای حروف غیر ایرانی هم باشد باید کارت بازرگانی ارائه شود و در غیر اینصورت نیاز نیست.

   

 • نظرات() 
 • دوشنبه 1 مهر 1398

   
  به دنبال رشد و توسعه زیر ساخت های نرم افزاری و تمایل همه صنایع و خدمات به انجام فعالیت های خود با توسل به قدرت نرم افزار های مختلف ثبت شرکت های نرم افزاری هر روز بیشتر مورد توجه می باشد.

  در واقع اصل تخصصی بودن موضوعات نرم افزاری و حجم بالای فعالیت های شرکت های دولتی و خصوصی در این زمینه و نیاز به انجام کار توسط کادری حرفه ای و متخصص و با هزینه های کمتر باعث شده تا بسیاری از شرکت ها و نهادهای بزرگ و کوچک به دنبال شخصیت هایی باشند که این مسئولیت را به انها واگذار نمایند.

  اهمیت این موضوعات و کم بودن توان اجرایی و مسئولیتی شخصیت های حقیقی و تعهدات و اعتبار بالا و توان و تخصص های مختلف شرکت ها ی مختلف باعث شده تا شرکت ها و نهاد های معتبر و مهم اینگونه فعالیت های خود را تنها به شخصیت های حقوقی واگذار نمایند و به همین دلیل بازار کار بسیار مناسبی هم در داخل کشور و هم در خارج از کشور برای شرکت های نرم افزاری بوجود امده است.

  ثبت شرکت نرم افزاری

  برای ثبت شرکت نرم افزاری دریافت مجوز از سازمان ارتباطات و اطلاعات فناوری مهم ترین قدم است. شما باید با در دست داشتن مدارکی درخواست خود را به این سازمان ارائه و مجوز خود را دریافت نمایید. اما این سازمان قطعا به همراه مدارک شما از شما اظهارنامه ثبت شرکت را درخواست می کند و این بدین معنا است که شما تنها با داشتن شخصیت حقوقی مجاز به دریافت مجوز برای فعالیت قانونی و حقوقی در این حیطه می باشید.

  بنابراین در زمان انجام مراحل ثبت شرکت می توانید پس از تایید اظهارنامه خود برای ثبت شرکت اقدام نمایید.

  شرکت های نرم افزاری یا در قالب  شرکت با مسئولیت محدود به ثبت می رسند و یا در قالب  شرکت سهامی خاص. البته ثبت شرکت در قالب های دیگر نیز محدودیتی برای فعالیت شما به همراه نخواهد داشت.

  مراحل ثبت شرکت

  به منظور ثبت شرکت نرم افزاری باید مراحل زیر را انجام دهید:

  انجام یک توافقنامه بین خود و شرکا به منظور محکم سازی شرایط شراکت و تعیین مسئولیت های هر فرد قبل از نهایی شدن ثبت شرکت
  انتخاب نام برای شرکت با تهیه فرم تعیین نام از اداره ثبت شرکت ها. برای این منظور باید پنج نام به ترتیب اولویت خودتان در فرم نوشته شود و همه شرکا ان را تایید نمایند
  تادیه میزان سرمایه لازم برای شرکت با توجه به قالب مورد نظر. تفاوتی ندارد شرکت با مسئولیت محدود باشد یا سهامی خاص برای ثبت هر دو شرکت باید یک میلیون ریال سرمایه در نظر گرفته شود با این تفاوت که در شرکت سهامی خاص باید حداقل 35 درصد از سرمایه در حساب شرکت در همان ابتدا سپرده شود.
  تهیه اساسنامه برای شرکت سهامی خاص و شرکتنامه برای شرکت با مسئولیت محدود
  تهیه اظهارنامه ثبت شرکت
  دریافت سوء پیشینه توسط همه شرکا و یا سهامداران شرکت
  تشکیل جلسه مجمع عمومی موسسین و تایید همه مستندات تهیه شده توسط همه شرکا و یا سهامداران
  قبول مسئولیت اعضا هیئت مدیره در همان جلسه مجمع عمومی موسسین
  تعیین مدیر عاملی برای شرکت که شرایط لازم را داشته باشد و ترجیحا سابقه فعالیت مفید در این حوزه و یا رشته تحصیلی مرتبط با ان را داشته باشد
  تعیین نفراتی که صاحبین امضا مجاز شرکت برای اسناد مهم باشند.
  تنظیم صورتجلسه مجمع عمومی موسسین و تایید همه شرکا در همه صفحات صورتجلسه
  تشکیل جلسه هیئت مدیره و تعیین سمت ها و مسئولیت ها در شرکت
  تنظیم صورتجلسه هیئت مدیره و دریافت امضا همه اعضا
  تهیه درخواست و یا تقاضانامه برای ثبت شرکت توسط مدیر عامل و یا هیئت مدیره
  ثبت درخواست ثبت شرکت در سایت اداره ثبت شرکت ها به همراه همه مدارک و مستندات شرکت و مدارک شناسایی همه شرکا و مدیران
  تایید مدارک و درخواست ثبت شرکت توسط اداره ثبت شرکت ها( در صورت رد این درخواست دلایل این موضوع قابل پیگیری است)
  مراجعه به اداره ثبت شرکت ها و پرداخت هزینه های ثبت شرکت
  ثبت نهایی شرکت در اداره ثبت شرکت ها و دادن شناسه ملی و شماره ثبت شرکت
  پرداخت هزینه های اگهی شرکت در روزنامه رسمی و روزنامه کثیر الانتشار
  اگهی شدن موضوع و خلاصه شرکت در روزنامه رسمی دادگستری و و یک روزنامه کثیر الانتشار
  تشکیل پرونده دارایی، ردیافت دفاتر پلمپ و کد اقتصادی
  با انجام مراحل فوق شرکت نرم افزاری شما نهایی شده و شخصیت اصلی قانونی و حقوقی خود را به دست اورده است. فراموش نکنید دریافت مجوز و ارائه ان بسیار اهمیت دارد در غیر اینصورت درخواست شما مردود خواهد شد.

  همچنین موسسین ثبت شرکت نرم افزاری باید یا تحصیلات مرتبط با این موضوع را داشته باشند و یا سابقه مفیدو قابل ارائه ای داشته باشند.

  شما در هر شهر و یا شهرستانی که باشید می توانید شرکت نرم افزاری خود را با دریافت مجوز از وزارت فناوری و اطلاعات و ارتباطات در همان شهرستان خود و در شعبه مشخص شده اداره ثبت شرکت ها به ثبت برسانید ولیکن داشتن یک مشاور و متخصص ثبت شرکت بسیار بسیار مهم است.

  ثبت شرکت نرم افزاری یک حوزه تخصصی است که تنها وکلا و کارشناسان ثبت انواع شرکت می توانند این مهم را به سادگی  و بدون هر گونه اشتباهی به ثبت برسانند.

   

 • نظرات() 
 • یکشنبه 31 شهریور 1398  در عصر حاضر اینترنت جایگزین تمام روش های سنتی شده است.به طوری که در زمینه های اداری  نیز، امروزه تمام ادارات و سازمان ها دارای سایتهایی هستند که سهولت کار متقاضیان را مد نظر دارند. به این ترتیب تعداد مراجعین به سازمان ها کاهش یافته و افراد قادر می شوند تا بسیاری از کارها را به صورت غیر حضوری انجام دهند و در زمان و هزینه ی خود صرفه جویی نمایند.

   

  در دنباله این تحول ، نحوه ی ثبت شرکت1 در اداره ثبت  شرکت ها نیز از حالت سنتی خارج شده است.یعنی قبلا ارباب رجوع مراجعه مستقیم به اداره ثبت داشت و از طریق فرم مربوطه ،اسامی مورد نظر را پیشنهاد می داد و این اسامی فقط در اداره ی ثبت تهران مورد بررسی قرار می گرفت، سپس متقاضی مراجعه می نمود وبه صورت دستی ،مدارک ،صورت جلسات و اساسنامه راارایه می کرد تا توسط کارشناس ثبت شرکتها مورد بررسی قرار گرفته و در صورت تایید در دفاتر ثبت شرکتها ثبت شود و پس از اخذ امضاهای لازم، شرکت به ثبت رسد ولی در حالت فعلی با اجرایی شدن سامانه ی ثبت شرکت ها و موسسات غیر تجاری مراجعات ارباب رجوع به صورت اینترنتی و از طریق سامانه ی اینترنتی  http://irsherkat.ssaa.ir  به طور غیر حضوری انجام می گیرد.علاوه بر آن می توان کلیه اطلاعات مربوط به چگونگی تنظیم درخواست ها و مدارک مورد لزوم بخشنامه ها و شیوه نامه های اجرایی ثبت شرکتها و اطلاع رسانی های  آتی  را نیز از طریق پایگاه اطلاع رسانی ثبت شرکت ها به آدرس http://sherkat.ssaa.ir  رصد و پیگیری نمود.

  بنابراین چنانچه گقتیم برای ثبت شرکت به صورت آنلاین پس از ورود به سامانه ی http://irsherkat.ssaa.ir به قسمت پذیرش درخواست ثبت شرکت مراجعه کنید.فرمی پیش روی شما ظاهر می شود که باید مرحله به مرحله آن را تکمیل کنید.اطلاعات مربوط به متقاضی نخستین موضوعی است که در این فرم ها باید بنویسید .مشخصات اولیه خودتان را در فرم تکمیل کنید.انتخاب نام شرکت،نشانی شرکت،سرمایه ی شرکت ،معرفی شرکا ،مشخص نمودن سهام شرکا و معرفی شعبه های شرکت از جمله کارهایی است که قبل از رجوع به سایت می بایست راجع به آنها تصمیم گیری نهایی شده باشد.

  در سایت،  اساسنامه ی شرکت را نیز باید ارایه دهید .شرکت نامه ها و اساسنامه ها ،فرم های پیش فرضی دارند که فقط باید آنها را پر کنید و در نهایت اگر خواستید می توانید قوانین مخصوص شرکت خودتان را نیز به آن اضافه کنید.سپس باید تصویر برابر اصل شده از اساسنامه  خود را در سایت اداره ی ثبت شرکت ها بار گذاری کنید.

  از جمله سایرموارد قابل توجه در فرم پیش رو ،انتخاب نوع شرکت است که به دلیل اهمیت آن به طور مختصر، به توضیح آنها می پردازیم.در اقسام مختلفه شرکت ها ، شرکتهای تجارتی مطابق ماده 20قانون تجارت بر هفت قسم می باشند.

  1)شرکت سهامی:

  شرکت سهامی ،شرکتی است که سرمایه آن به سهام تقسیم شده و مسئولیت صاحبان سهام ،محدود به مبلغ اسمی سهام آنها است.(م 1 ق ت).در شرکت سهامی تعداد شرکا نباید از سه نفر کمتر باشد.

  .شرکت سهامی به دو نوع تقسیم می شود.شرکت هایی که موسسین آنها قسمتی از سرمایه شرکت را از طریق فروش سهام به مردم تامین می کنند.این گونه شرکت ها شرکت سهامی عام نامیده می شوند.شرکت هایی که تمام سرمایه آنها در موقع تاسیس منحصرا توسط موسسین تامین گردیده است.این گونه شرکت ها شرکت سهامی خاص نامیده می شود.

  1)شرکت از زمانی تشکیل می شود که 2 یا چند نفر قصد تشکیل آن را داشته باشند.بنابراین قصد و نیت ایشان ملاک تشکیل است.تمامی افراد حقیقی و اشخاص می توانند توانایی های خود مانند سرمایه و دارایی ،تخصص و ارتباطات را در کنار یکدیگر قرار داده و جهت دستیابی به سود و منفعت به کار گیرند.این توانایی ها و دارایی،باید در قالب قراردادی بین افراد شرکت کننده تعریف شود.لذا از نظر مقررات و ضوابط اداری ،طی نمودن مراحلی چند جهت تاسیس یک شرکت یا موسسه ضروری است که از جمله اولین اقدامات،اقدام ثبت شرکت می باشد.یعنی فرایندی که طی آن اشخاص حقیقی یا حقوقی قراردادی را مابین خود امضا می کنند که این قرارداد دربر گیرنده ی قواعدی برای تعامل این اشخاص با یکدیگر و همچنین با اشخاص ثالث (خارج شرکت)باشد.

  2)شرکت با مسئولیت محدود

  شرکت با مسئولیت محدود ،شرکتی است که بین دو یا چند نفر برای امور تجارتی تشکیل شده و هر یک از شرکا بدون اینکه سرمایه به سهام یا قطعات سهام تقسیم شده باشد فقط تا میزان سرمایه خود در شرکت مسئول قروض و تعهدات شرکت است(م 94ق ت )در اسم شرکت باید عبارت شرکت تضامنی (با مسئولیت محدود)قید شود.

  3)شرکت تضامنی

  شرکت تضامنی شرکتی است که تحت اسم مخصوص برای امور تجارتی بین دو یا چند نفر با مسئولیت تضامنی تشکیل می شود:اگر دارایی شرکت برای تادیه تمام قروض کافی نباشد ،هر یک از شرکا مسئول پرداخت تمام قروض شرکت است.(م 116ق ت)

  4)شرکت مختلط غیر سهامی

  شرکت مختلط غیر سهامی شرکتی است که برای امور تجارتی  تحت اسم مخصوصی بین یک یا چند نفر شریک با مسئولیت محدود بدون انتشار سهام تشکیل می شود.شریک با مسئولیت  محدود کسی است که مسئولیت او فقط تا میزان سرمایه ای است که در شرکت گذارده ویا بایستی بگذارد.در اسم شرکت باید عبارت (شرکت مختلط)و لاقل اسم یکی از شرکا ضامن قید شود.

  5)شرکت مختلط سهامی

  شرکت مختلط سهامی شرکتی است که در تحت اسم مخصوصی بین یک عده شرکا ی سهامی و یک یا چند نفر شریک ضامن تشکیل می شود.شرکا ی سهامی کسانی هستند که سرمایه ی آنها به صورت سهام یا قطعات سهام متساوی القیمه درآمده و مسئولیت آنها تا میزان همان سرمایه ای است که در شرکت دارند.(م 162 ق ت)

  6)شرکت نسبی

  شرکت نسبی شرکتی است که برای امور تجارتی در تحت اسم مخصوص بین دو یا چند نفر تشکیل و مسئولیت هر یک ازشرکا به نسبت سرمایه ای است که در شرکت گذاشته است.(م 183 ق ت)

  7)شرکت تعاونی تولید و مصرف

  شرکت تعاونی تولید شرکتی است که بین عده ای از ارباب حرف تشکیل می شود و شرکا ،مشاغل خود را برای تولید و فروش اشیا یا اجناس به کار می برند.(م190ق ت)

  در کنار شرکتها که به کار تجارت اشتغال دازند قانونگذار نهاد حقوقی خاصی را که دارای شخصیت حقوقی می باشد جهت انجام اموری که جنبه ی غیر تجاری دارد از قبیل کارهای علمی یا ادبی یا امور خیریه و خدماتی پیش بینی نموده است که در سایت مذکور نیز به عنوان گزینه ای برای انتخاب آمده است.ماده 1 آیین نامه اصلاحی ثبت تشکیلات و موسسات غیر تجاری ،موسسه غیر تجاری را چنین تعریف نموده است :مقصود از تشکیلات و موسسات غیر تجارتی مذکور در ماده 584ق ت کلیه تشکیلات و موسساتی است که برای مقاصد غیر تجاری از قبیل امور علمی یا امور خیریه و امثال آن تشکیل می شود اعم از آنکه موسسین و تشکیل دهندگان قصد انتفاع داشته یا نداشته باشند.

  وقتی اطلاعات نهایی به طور کامل و با دقت توسط متقاضی وارد رایانه شد ،رایانه تایید پذیرش را به متقاضی نشان می دهد که متقاضی باید به دقت آن را مطالعه کند.لذا،متقاضیان با مراجعه به سایت ثبت شرکتها،نام شرکت را پیشنهاد می دهندکه این بررسی و تایید نام مربوطه ،در مرکز استان صورت می پذیرد.بنابراین ،از قابلیت های سودمندی که با ثبت نام کردن اینترنتی به دست می آید استفاده از همین فهرست پیگیری است که می توان به راحتی پیگیر پاسخ درخواست خود شد.

  بعد از بررسی نام و تایید نام ،متقاضی 3 ماه فرصت دارد در خصوص نام پیشنهادی،مدارک خود را از قبیل اساسنامه،از طریق سایت تهیه و صورت جلسات مورد نیاز را تشکیل دهد و پس از اخذ مجوزهای لازم و افتتاح حساب و مجوز از بانک از طریق سامانه ،نسبت به تکمیل اطلاعات لازم و ارسال مدارک ،از طریق پست اقدام نماید(دیگر نیازبه مراجعه ندارد).سپس کارشناس حقوقی بررسی می نماید ،اگر ایراد داشت برگشت می زند و در سامانه قید می کند و رفع اصلاحیه می نماید و اگر تایید شد ،هم از طریق سامانه پیامک می رود و هم می تواند شخص متقاضی به سایت مراجعه  کند تا برای امضا ذیل دفتر، پس از تایید مسئول مربوطه اقدام نماید.       

  از این جا به بعد کار اصلی به پایان می رسد و می بایست به عنوان اقدام آخر به چاپ آگهی در روزنامه ی رسمی اقدام نماید.

  لذا با اینترنتی شدن روند ثبت شرکت،این کار دیگر کاری طاقت فرسا نیست ، بلکه با الکترونیکی شدن آن  ،دیگر کمتر نیازی به موسسه های ثبت شرکت وجود دارد و شخص متقاضی با پر کردن فرم مربوطه که حاوی اطلاعات مربوط به متقاضی و شرکت می باشد ،می تواند به راحتی به ثبت شرکت اقدام نماید.

 • نظرات() 
 • یکشنبه 31 شهریور 1398
  شرکت پیمان کاری چیست؟

   در ابتدای این مقاله به شرح کوتاهی از شرکت های پیمان کاری می پردازیم :بطور  کلی پیمان کار مجموعه ایی حقیقی و یا حقوقی می باشد که با قراردادی مسئولیت انجام فعلی از قبیل (تهیه، حمل، نصب، ساخت، اجرا و....) به عهده می گیرد البته توجه داشته باشید که در مواردی شرکت طرف قرار داد ناظری جهت نظارت بر کار طرف مقابل تعریف می نماید. مفاد قرار داد بین دو طرف اعم از زمان انجام قرار داد ، مبلغ قرار داد و در برخی از موارد تایین سطح کیفی موضوع قرار خواهد بود.   

   ثبت شرکت پیمان کاری:
   در ابتدا باید دید که از میان شرکتهای تجاری مناسب، شرکت سهامی خاص یا مسئولیت محدود برای مجموعه شما مناسب تر است .البته با توجه به اعتبار بیشتر شرکت سهامی خاص نزد شرکت های مناقضه گذار و همچنین نیاز به رسیدگی بیشت در شرکت سهامی خاص باید گفت که شرکت سهامی خاص برای تاسیس شرکت پیمان کاری مناسب تر می باشد.در ادامه با توجه به پیشنهاد ثبت شرکت سهامی خاص برای پیمان کاری به شرایط و مدارک مورد نیاز برای ثبت شرکت پیمان کاری سهامی خاص اشاره می شود:

   شرایطی که در ابتدا باید برای ثبت شرکت پیمان کاری سهامی خاص فراهم آورید عبارت است از:

   1-حداقل 3 نفر عضو و دو نفر بازرس که نمی توانند از اعضا باشند.

   2-حداقل 35 درصد سرمایه اولیه شرکت را نزد یکی از بانکهای کشور سپرده گذاری شود

   3-حداقل سرمایه برای شرکت صد قزار تومان می باشد.

   مدارکی که برای ثبت شرکت پیمان کاری سهامی خاص مورد نیاز می باشد:
   - تکمیل و ارائه فرم تعیین نام  شرکت

   -تکمیل و ارائه فرم مشخصات اعضاء 

   -سه نسخه اساسنامه شرکت سهامی خاص (با امضای تمام سهام داران در تمامی صفحات)

   -دوبرگ اظهار نامه از حسابداری ثبت  

   -فتوکپی شناسنامه وکارت ملی کلیه سهامداران  وبازرسین برابر با اصل شده. 

   -تهیه گواهی عدم سو پیشینه کیفری برای تمامی اعضای هیئت مدیره  و بازرسین از اداره تشخیص هویت

   -تنظیم اقرار نامه رسمی در دفترخانه اسناد رسمی به شرح ذیل: 

   مدیر عامل شرکت در شرف تاسیس همزمان مدیرعامل شرکت دیگری را بعهده ندارد (ماده ۱۲۶ لایحه اصلاحی قانون تجارت) 

   اعضای هیئت مدیره و مدیر عامل اشتغال به هیچگونه شغل دولتی و ممنوعیت قانونی جهت عضویت در شرکت را ندارند (اصل ۱۴ قانون اساسی) 

   بازرسین هیچگونه نسبت فامیلی نسبی و سببی با مدیران شرکت  تا درجه سوم از طبقه اول و دوم را ندارند و یا خود و یا همسرشان از مدیر عامل یا مدیران شرکت حقوقی مقرری دریافت نمی‌کنند (ماده ۱۴۷  لایحه اصلاحی قانون تجارت) 

   - ارائه  گواهی پرداخت حداقل  ۳۵ % سرمایه شرکت از بانکی که حساب شرکت در شرق تاسیس در آنجا باز شده است

   - ارائه مجوز در صورت نیاز به اعلام کار‌شناس ثبت شرکتها

   رتبه بندی پیمانکاران یا گرید چیست ؟

   این رتبه بندی به معنای بررسی میزان توانایی شرکت ها می باشد که  این توانایی را بر اساس نفرات ، تحصیلات، سوابق کاری و توانایی مالی بررسی می نمایند.

   این رتبه بندی که برای 11رشته کاری( نفت و گاز و پتروشیمی ، ابنیه ، تاسیسات ، برق و الکترونیک ، نیرو ، آب و فاضلاب ، تونل راه سد ، فضای سبز پارک و .....) منظور شده است و دارای پنج (5-4-3-2-1) رتبه می باشد که رتبه 5 کمترین آنها و رتبه 1 ممتاز ترین می باشد، محاسبه این امتیاز براساس مدرک تحصیلی و سابقه اعضای هیات مدیره انجام می گیرد و هر یک از این گرید ها با توجه به ارزش یابی شرکت به مجموعه  تعلق می گیرد.پس از ثبت شرکت به عنوان پیمان کار نسبت به دریافت رتبه پیمانکاری از نهاد ریاست جمهوری اقدام میگردد.

 • نظرات() 
 • یکشنبه 31 شهریور 1398


   
  یاسوج مرکز استان کهگیلویه و بویراحمد در مرکز ایران است. یاسوج آب و هوای سردی دارد و بارندگی برف در آن بسیار است. یاسوج به علت طبیعت زیبای خود مشهور است. استان کهگیلویه و بویراحمد 8 شهرستان دارد که عبارتند از بویراحمد، کهگیلویه، گچساران، دنا، بهمئی، چرام، باشت و لنده. همچنین 16 شهر این استان شامل یاسوج، دوگنبدان، دهدشت، لیکک، چرام، لنده، باشت، سی‌سخت، سوق، دیشموک، سرفاریاب، قلعه ریسی، مارگون، پاتاوه، چیتاب و گراب سفلی هستند. این استان را به آریو برزن سردار شجاع ایرانی می‌شناسند. نفت و گاز در این استان از جمله صنایع مهم به شمار می‌روند. معادن بوکسیت، مس، فسفات و گوگرد نیز از جمله فرصت‌های سرمایه‌گذاری در کهگیلویه و بویراحمد به شمار می‌روند. در این مطلب می‌خواهیم با هم مروری داشته باشیم بر شرایط و مراحل ثبت شرکت در یاسوج.

  شرایط و مراحل ثبت شرکت با مسئولیت محدود در یاسوج

  برای ثبت شرکت با مسئولیت محدود در یاسوج ابتدا بهتر است کمی درباره‌ی خود شرکت با مسئولیت محدود صحبت کنیم. شرکتی که سرمایه‌ی آن به قطعات سهام تقسیم نشود و مسئولیت شرکای آن به میزان مشارکتشان در سرمایه بستگی داشته باشد، شرکت با مسئولیت محدود نامیده می‌شود.

  شرکت با مسئولیت محدود باید حداقل از دو نفر تشکیل شود. اعضای هیئت مدیره‌ی این شرکت باید جزو تامین‌کنندگان سرمایه‌ی شرکت هم باشند. برای تامین سرمایه هم می‌توان از آورده‌ی نقدی استفاده کرد و هم از آورده‌ی غیرنقدی. آورده‌ی غیرنقدی باید توسط خود شرکا ارزش‌گذاری شود و مقدار ارزش آن در شرکت‌نامه ثبت شود. در این زمینه نیاز به کمک گرفتن از کارشناس رسمی دادگستری نیست. نقل و انتقال سهم‌الشرکه در دفاتر اسناد رسمی یا با تنظیم صورت‌جلسه و ارسال به اداره کل ثبت شرکت‌ها انجام می‌شود. تصمیم‌گیری‌های شرکت در مرحله‌ی اول بر اساس اکثریت سهم‌الشرکه‌های شرکت است. اصطلاح قانونی در این زمینه در ماده‌ی 106 قانون تجارت به این نحو آمده است که «تصمیمات راجع به شرکت باید با اکثریت لااقل نصف سرمایه اتخاذ شود».  البته می‌توان ترتیب دیگری در اساسنامه اتخاذ کرد.

  حداقل سرمایه‌ لازم برای ثبت این نوع شرکت یک صد هزار تومان است. نیاز به واریز تمام یا بخشی از این سرمایه در حساب شرکت نیست. سرمایه‌ی شرکت را نوع و گستره‌ی فعالیت آن مشخص می‌کند و به عوامل گوناگونی بستگی دارد. سرمایه‌ی شرکت با مسئولیت محدود در تعهد شرکا است. میزان سرمایه بر دریافت تسهیلات از بانک‌ها، شرکت در نمایشگاه‌ها، اخذ نمایندگی رسمی از شرکت‌های بزرگ و بین‌المللی، بستن قراردادهای گوناگون و... موثر است.

  عبارت با مسئولیت محدود پیش یا بدون فاصله پس از نام شرکت باید در همه‌ی اوراق رسمی ذکر شود. نام شرکا نباید در نام شرکت ذکر شود چرا که در این صورت با این شخص مانند شریک ضامن در شرکت تضامنی برخورد می‌شود.

  این شرکت در جهان به نام Limited Liability Company یا به صورت مخفف LLC مشهور است و به علت شرایط آسان‌تر آن نسبت به دیگر انواع شرکت، در ایران یکی از گزینه‌هایی است که به کسانی که برای اولین بار قصد ثبت شرکت دارند پیشنهاد می‌شود.

  در شرکت با مسئولیت محدود می‌توان مدیر را از داخل یا خارج شرکت انتخاب کرد و به او حقوق یا بخشی از سود شرکت را پرداخت کرد یا نه. همچنین مدت مدیریت را می‌توان نامحدود یا محدود به زمان مشخصی تعیین کرد و شرایط انتخاب مدیر را هم به نحو خاصی مشخص کرد. مدیر می‌تواند شخص حقیقی یا شخص حقوقی باشد. سن مدیر اهمیتی ندارد. همه‌ی این موارد را می‌توان در اساسنامه‌ی شرکت تعیین کرد. طبق ماده‌ی 104 قانون تجارت، مدیر می‌تواند موظف باشد یا نباشد. این یعنی مدیر می‌تواند حقوق دریافت کند یا نکند. حقوق مدیر گاه به صورت دستمزد مشخص و مبلغ معین است، گاه به صورت درصدی از میزان فروش و گاه به صورت درصدی از سود سالیانه و می‌توان ترکیبی از این سه مورد را به عنوان دستمزد مدیر تعیین کرد. انتخاب بازرس برای این نوع از شرکت اختیاری است.

  برای ثبت شرکت با مسئولیت محدود در یاسوج به مدارک زیر نیاز است:

  مدارک شناسایی همه‌ی اعضای اصلی شرکت که در دفاتر اسناد رسمی برابر با اصل شده باشد.
  گواهی عدم سوءپیشینه برای اعضای هیئت مدیره‌ی شرکت
  همچنین مراحل ثبت شرکت با مسئولیت محدود در یاسوج را می‌توان این گونه بیان کرد:

  تماس با ثبت شرکت  و آگاهی از شرایط ثبت شرکت
  اعزام رایگان وکیل متخصص و مجرب به محل کار کارفرما
  انعقاد قرارداد
  کامل نمودن مدارک
  ثبت نام در سایت
  امضای فرم‌ها و تعیین نام و امضاداران شرکت
  انجام روند اداری ثبت شرکت توسط وکیل مجرب
  تحویل کار در محل موسسه و پایان کار
  شرایط و مراحل ثبت شرکت سهامی خاص در یاسوج

  شرکت سهامی خاص یک شرکت بازرگانی است که موسسان وظیفه‌ی تامین کامل سرمایه‌ی آن را در قالب سهام دارند. شرایط تاسیس این شرکت به این شرح است:

  موسسان نباید از سه نفر کم‌تر باشند.
  انتخاب دو بازرس اصلی و علی‌البدل اجباری است
  مسئولیت صاحبان سهام برابر با مبلغ اسمی سهام آن‌ها است.
  عنوان شرکت سهامی خاص باید قبل یا بعد از نام شرکت در اسناد رسمی ذکر شود.
  شرکت حداقل باید دو عضو هیئت مدیره داشته باشد که جزو سهام‌داران نیز باشند.
  بازرس‌ها نباید با اعضای هیئت مدیره نسبت نسبی داشته باشند.
  حداقل صد هزار تومان به عنوان سرمایه اولیه‌ی شرکت لازم است.
  باید سی و پنج درصد از سرمایه‌ی شرکت در حساب شرکت در شرف تاسیس واریز شود.
  هیئت مدیره نباید سوءپیشینه‌ی کیفری داشته باشند.
  در شرکت سهامی خاص، شرایط سخت‌تری نسبت به شرکت با مسئولیت محدود حاکم است که باعث می‌شود کار شما از لحاظی منظم‌تر و دقیق‌تر پیش برود. مثلا مدیر شرکت سهامی خاص در یاسوج حتما باید برای دو سال انتخاب شود و البته این مقدار قابل تمدید است. نمی‌توان مدیر را برای مدت نامحدود انتخاب کرد. در شرکت سهامی خاص انتخاب روزنامه‌ی کثیرالانتشار برای درج آگهی‌های دعوت شرکت الزامی است. مجمع عمومی این نوع از شرکت را هیئت رئیسه شامل رئیس، دو ناظر و یک منشی از میان سهامداران اداره می‌کنند. مدیر شرکت سهامی خاص باید از بین سهامداران انتخاب شود. سهام این شرکت را نمی‌توان در بورس عرضه کرد. سود شرکت سهامی خاص نسبت به تعداد سهام تقسیم می‌شود. حق رای در این شرکت بنا به تعداد سهام است. مسئولیت قیمت‌گذاری و تقویم آورده‌های غیرنقدی نیز بر عهده‌ی کارشناس رسمی دادگستری است. افزایش سرمایه در شرکت سهامی خاص اختیاری است. این نوع از شرکت را نمی‌توان به شرکت با مسئولیت محدود تبدیل کرد اما می‌توان به شرکت سهامی عام تبدیل کرد. هیئت مدیره، مدیرعامل و بازرس‌های شرکت باید به سن قانونی رسیده باشند. سرمایه‌ی غیرنقدی شرکت سهامی خاص در یاسوج به معنی امتیاز، کار یا مالی است که یک شریک در قابل خرید سهام می‌تواند پرداخت کند. مثلا دادن کارخانه به شرکت.

  برای ثبت شرکت سهامی خاص در یاسوج به مدارک زیر نیاز است:

  کپی کارت ملی و شناسنامه برای همه‌ی اعضای اصلی شرکت
  گواهی عدم سوءپیشینه‌ی کیفری برای اعضای هیئت مدیره
  گواهی واریز حداقل سی و پنج درصد از مبلغ کل سرمایه‌ی شرکت
  مراحل ثبت شرکت سهامی خاص در یاسوج این گونه است:

  تماس با ثبت شرکت  
  اعزام رایگان یک وکیل متخصص به محل مورد نظر شما و بستن قرارداد
  تکمیل مدارک ذکرشده
  ثبت نام در سایت
  تعیین نام شرکت و امضاداران
  امضای فرم‌های مربوطه
  روال اداری ثبت شرکت توسط وکیل ثبت شرکت  
  تحویل کار در موسسه‌ی  
  شرایط و مراحل ثبت موسسه در یاسوج

  موسسه‌ غیرتجاری مجموعه‌ای است که با هدفی غیر از تجارت و معمولا برای منافع عمومی و اهداف عام‌المنفعه تشکیل می‌شود و می‌تواند سودآور باشد یا نباشد. موسسه‌هایی که سودآور باشند انتفاعی و آن‌هایی که سودآوری ملاک کارشان نباید غیرانتفاعی نام دارند مانند خیریه‌ها.

  برای ثبت موسسه در یاسوج حداقل دو نفر باید مشارکت کنند و حداقل سرمایه‌ای وجود ندارد. اگر کار زیر نظر یک سازمان دیگر انجام شود باید از آن سازمان مجوز لازم را کسب کرد مثلا یک انتشاراتی برای ثبت موسسه باید از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی هم مجوز بگیرد. اگر موسسه غیرانتفاعی باشد باید از نیروی انتظامی محل استقرار خود مجوز فعالیت بگیرد. اگر کار موسسه یک کار تخصصی باشد موسسان آن باید مدرک مرتبط با کار خود را داشته باشند و ارائه کنند. معمولا سازمان‌هایی مانند کانون، بنگاه، انجمن و نهاد موسسه محسوب می‌شوند. برای ثبت موسسه علاوه بر مدارک شناسایی و گواهی عدم سوءپیشینه به تقاضانامه و اساسنامه و وکالت‌نامه نیز نیاز است. ثبت شرکت  در تهیه‌ی این مدارک به شما کمک خواهد کرد.

  اگر می‌خواهید در یاسوج به ثبت شرکت یا موسسه دست بزنید اکنون با ثبت شرکت  تماس بگیرید و در این زمینه بیش‌تر اطلاعات کسب کنید.

 • نظرات() 
 • یکشنبه 31 شهریور 1398


  بجنورد به عنوان مرکز استان خراسان شمالی، مهم‌ترین شهر این استان محسوب می‌شود. شهرستان‌های دیگر این استان شامل مانه و سملقان، اسفراین، جاجرم، شیروان، فاروج، گرمه و رازوجرگلان هستند. استان خراسان شمالی معادن طبیعی زیادی را در خود جای داده است که این امر به خاطر بافت طبیعی خاص خود است. صنایع و کارخانجات موجود در این استان نیز هم مرتبط به این معادن هستند و هم به جز معادن، به موارد دیگر نیز می‌پردازند. اگر ساکن استان خراسان شمالی هستید و یا می‌خواهید در بجنورد یا هر یک از شهرهای دیگر این استان به فعالیت تجاری یا غیرتجاری اما نظام‌مند بپردازید بهتر است به ثبت شرکت یا موسسه بپردازید و طبق قانون به فعالیت در زمینه‌ی مورد نظر خود بپردازید.

  شرایط و مراحل شرکت با مسئولیت محدود در بجنورد

  شرکت با مسئولیت محدود طبق قانون تجارت جمهوری اسلامی ایران به شرکتی گفته می‌شود که برای امور تجاری تشکیل می‌شود و در آن مسئولیت هر یک از شرکا فقط به مقدار میزان آورده‌ی خود در سرمایه‌ی شرکت است و بر خلاف شرکت‌های سهامی، سرمایه در این نوع از شرکت‌ها به قطعات سهام تقسیم نمی‌شود بلکه بر اساس مفهوم سهم‌الشرکه بین اعضا تقسیم می‌شود. این موضوع در ماده‌ی 94 قانون تجارت تصریح شده است.

  شرایط ثبت شرکت با مسئولیت محدود در بجنورد

  یکی از مهم‌ترین شرایط ثبت شرکت با مسئولیت محدود این است که نام هیچ یک از شرکا در نام شرکت ذکر نشود. مثلا نام یکی از شرکا علی محمدی باشد و نام شرکت نباید «شرکت تجاری علی محمدی» شود. زیرا در این صورت این فرد در برابر اشخاص ثالث باید مانند شریک ضامن در شرکت‌های تضامنی برخورد کند که این موضوع نیز در ماده‌ی نود و پنجم قانون تجارت آمده است. همچنین یکی از شرایط مهم شرکت با مسئولیت محدود در بجنورد این است که سرمایه باید حداقل به مبلغ یک میلیون ریال باشد. برای تشکیل این شرکت حداقل باید دو نفر نقش‌آفرینی کنند. در شرکت با مسئولیت محدود شما می‌توانید بازرس انتخاب کنید یا نکنید. این امر اختیاری و بر عهده‌ی موسسین شرکت است. در حالت عادی مدت مدیریت بر شرکت با مسئولیت محدود، به شکل نامحدود است مگر این که در اساسنامه شرایط مشخصی در این باره ذکر شود. همچنین انتخاب روزنامه‌ی کثیرالانتشار برای انتشار آگهی‌های مربوط به شرکت در شرکت با مسئولیت محدود اختیاری است. هیچ یک از شرکا را نمی‌توان برای افزایش سرمایه در هیچ شرایطی تحت فشار قرار داد و این موضوع خلاف قانون است. سرمایه در شرکت با مسئولیت محدود همان طور که گفتیم به سهام تقسیم نمی‌شود و هر فرد نسبت به میزان سرمایه‌ی خود مسئول قروض و تعهدات شرکت است. مدیر شرکت با مسئولیت محدود را می‌توان از میان شرکا و یا خارج از شرکا انتخاب کرد و در این زمینه قانون مسئله‌ی خاصی را تصریح نکرده است. تقویم سهم‌الشرکه‌ی غیرنقدی نیز در شرکت با مسئولیت محدود بر عهده‌ی خود شرکا است و نه کارشناس رسمی دادگستری. حق رای صاحبان سرمایه در شرکت با مسئولیت محدود نیز به میزان سرمایه‌ی آن‌ها بستگی دارد و می‌توان در اساسنامه ترتیب دیگری را ذکر کرد.

  مراحل ثبت شرکت با مسئولیت محدود در بجنورد

  ابتدا با مشاوران ما در ثبت شرکت  تماس بگیرید.
  ما یکی از وکلای مجرب خود را به رایگان به محل کار شما اعزام می‌کنیم.
  شما باید پس از بررسی جوانب کار، قرارداد تنظیم‌شده‌ی ما را امضا کنید.
  شما باید مدارک لازم را تکمیل کنید.
  ثبت نام در سایت اداره‌ی ثبت شرکت‌ها مرحله‌ی بعدی است.
  نام شرکت باید تعیین شود، امضاداران مشخص گردند و فرم‌های لازم تهیه و امضا شوند.
  امور اداری تا مرحله‌ی گرفتن شماره ثبت شرکت از سوی ثبت شرکت  دنبال می‌شود.
  نتیجه‌ی نهایی کار در دفتر کار شما تحویل داده خواهد شد.
  مدارک ثبت شرکت با مسئولیت محدود در بجنورد

  شما برای ثبت شرکت با مسئولیت محدود در بجنورد فقط به فتوکپی مدارک شناسایی اعضای شرکت و گواهی عدم سوءپیشینه برای اعضای هیئت مدیره نیاز دارید. بقیه‌ی مدارک را می‌توانید با کمک ثبت شرکت  فراهم کنید. مدارکی از قبیل اساسنامه، صورت‌جلسه‌ها و...

  شرایط و مراحل ثبت موسسه در بجنورد

  موسسه‌ی غیرتجاری در واقع محلی است که در آن فعالیتی غیرتجاری انجام می‌شود. برای راه‌اندازی چنین سازمانی مانند شرکت‌ها باید اقدام به ثبت موسسه کنید. موسسه‌ها بر اساس سوددهی به دو نوع تقسیم می‌شوند. اول موسسه‌هایی که با هدف کمک به مردم و بدون منفعت مالی تاسیس می‌شوند مانند خیریه‌ها و دوم موسسه‌هایی که برای فعالیت غیرتجاری اما با منفعت مالی تاسیس می‌شوند مانند کانون نویسندگان. البته باید توجه کرد که شرکت، همان طور که از نامش پیداست، با هدف شراکت دو یا چند نفر با هدف به دست آوردن سود تجاری تشکیل می‌شود اما موسسه هر چند سودآور باشد در اصل با هدف کمک به مردم تشکیل می‌شود. سرمایه‌ی موسسات را لزوما خود صاحبان و موسسان موسسه نباید تامین کنند و در این زمینه می‌توانند از کمک‌های دولتی یا مردمی استفاده کنند. آن چه در جامعه به نام بنگاه، کانون، نهاد و انجمن شناخته می‌شود در واقع انواع مختلفی از موسسه‌های غیرتجاری هستند.

  شرایط ثبت موسسه در بجنورد

  یکی از اصلی‌ترین شرایط ثبت موسسه در بجنورد این است که موسسان آن مدرک تحصیلی مرتبط با فعالیت خود داشته باشند. مثلا اگر موسسه در زمینه‌ی رایانه راه‌اندازی شده است، مدرک تحصیلی موسسان باید مرتبط با رایانه باشد مثلا مهندسی کامپیوتر، مهندسی فناوری اطلاعات، علوم کامپیوتر و مواردی از این دست. سرمایه‌ی موسسه به هر میزانی می‌تواند باشد. حداقل تعداد شرکای موسسه نباید از دو نفر کم‌تر باشد.

  مدارک ثبت موسسه در بجنورد

  مهم‌ترین مدارک لازم برای ثبت موسسه در بجنورد علاوه بر مدارک شناسایی اعضا و گواهی عدم سوءپیشینه، تقاضانمه‌ی موسسات غیرتجاری و اساسنامه‌ی موسسات غیرتجاری است. هر کدام از این موارد باید در دو نسخه تهیه شوند. همچنین مدارک شناسایی که شامل کارت ملی و شناسنامه است باید کپی برابر اصل گردد. همچنین جهت انجام امور اداری ثبت موسسه در بجنورد نیاز به وکالت‌نامه‌ای دارید که ثبت شرکت  در تهیه‌ی آن به شما کمک لازم را خواهد کرد.

  مراحل ثبت موسسه در بجنورد

  ابتدا باید مدارک و اطلاعات لازم برای موسسه‌ی خود را فراهم کنید. مدارک شامل مواردی است که در بالا توضیح داده شد. اطلاعات نیز شامل میزان سرمایه‌ای که برای شروع کار در نظر گرفته‌اید و نام دقیق اعضا و سمت مشخص هر کدام از آن‌ها است. همچنین باید پنج نام پیشنهادی برای موسسه‌ی خود در نظر داشته باشید. در این زمینه نیز ثبت شرکت  می‌تواند به شما راهنمایی لازم را بکند.
  سپس نوبت به ثبت نام در سایت اداره‌ی کل ثبت شرکت‌ها می‌رسد. این کار شامل ورود اطلاعات لازم و بارگزاری مدارک گفته شده، است.
  پس از ثبت نام و تایید نام شرکت، مدارک ثبتی در دو نسخه به امضای شرکای موسسه رسیده و برای اداره‌ی کل ثبت شرکت‌ها ارسال می‌گردد.
  کار با ثبت آگهی مربوطه در روزنامه‌ی رسمی به پایان می‌رسد.
   

 • نظرات() 
 • شنبه 30 شهریور 1398


   
  موضوع تبلیغات به عنوان یکی از اصول کلیدی موفقیت بسیاری از سازمان ها و کسب و کارها شناخته می شود که در تمامی دنیا به عنوان یک تخصص به آن نگاه می شود. بسیاری از افرادی که در این زمینه تخصص دارند به منظور ارائه خدمات مناسب به مشتریان خود ترجیح می دهند که فعالیت کاملا حقوقی و قانونی داشته باشند تا از این طریق نه تنها اعتبار بیشتری را برای خود فراهم می کنند بلکه بتوانند در حوزه برندینگ خودشان و در ضمن اطمینان دهی به مشتریان بهتر عمل کنند.

  اما حوزه تبلیغات یک حوزه بسیار متنوع و وسیعی شده است و قاعدتا افراد حقیقی نمی توانند به خوبی از عهده موضوع تبلیغات شرکت های مختلف بر بیایند. انجام تبلیغات صرفا طراحی یک پوستر و یا یک نوشته و شعار نیست، امروزه جامعه تبلیغات بعد وسیعی از واژگان را در بر گرفته است که از آن می توان به تبلیغات رسانه ای، تبلیغات بیلبوردی، تبلیغات نوشته ای، طراحی متن و تایپو گرافی و ... در دامنه تجهیزات و وسایلی مانند تلویزیون و رادیو، وب سایت ها، تابلو های تبلیغاتی  و صدها روش دیگر اشاره کرد.

  روش ثبت شرکت تبلیغاتی

  با توجه به مباحث بالا و دامنه وسیع مورد نیاز در حوزه تبلیغات بهترین راه برای رسیدن به سود و اعتبار زیاد و در ضمن گرفتن اعتماد مشتریان داشتن شخصیت حقوقی یا همان ثبت شرکت است. ثبت شرکت به شما این اجازه را می دهد تا با دستانی باز و چشم اندازی مناسب فعالیت تبلیغاتی شرکت ها را انجام دهید.

  اما ثبت یک شرکت تبلیغاتی نیازمند طی یک سری مسیرها و انجام برخی از اقدامات می باشد که هم توسط خود افراد حقیقی و هم ترجیحا توسط اشخاص و موسسات حقوقی امکان پذیر است.

  به یاد داشته باشید که شرکت های تبلیغاتی برای اینکه بتوانند در این حوزه فعالیت نمایند نیاز دارند تا اقدام به دریافت مجوز از اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی شهرستان خودشان بکنند. در واقع هر گونه اقدام در قالب حقوقی و شرکت با نام تبلیغاتی نیاز به مجوز این اداره دارد هر چند برخی از شرکت ها اقدام به انجام برخی از حوزه های تبلیغاتی بدون اخذ مجوز می کنند که این به دلیل عدم استفاده واژه تبلیغات در نام شرکت می باشد.

  شرکت های تبلیغاتی از آن دست شرکت هایی هستند که می توان در بسیاری از قالب های تجاری آنها را به ثبت رساند. اما بصورت کلی سه مورد از قالب های تجاری بیشتر توصیه می شوند که شرکت سهامی خاص، شرکت با مسئولیت محدود و موسسه غیر تجاری می باشند.

  در زیر به نحوه ثبت هر یک از این شرکت ها بصورت خلاصه اشاره می شود . به منظور دریافت اطلاعات تکمیلی تر می توانید مقالات تخصصی این قالب های شرکت ها را در وب سایت موسسه حقوقی ویونا مطالعه فرمایید.

  ثبت شرکت تبلیغاتی در قالب سهامی خاص

  بصورت کلی برای ثبت شرکت تبلیغاتی در قالب سهامی خاص نیاز به حداقل سه شریک وجود دارد که باید حداقل یک میلیون ریال سرمایه را تعهد و از این میزان حداقل 35 درصد را در حساب شرکت تادیه نمایند. شرکت سهامی خاص از این رو که سرمایه در آنها بصورت قطعات سهام تقسیم می شود و مسئولیت هر یک از شرکا به اندازه سهام آنها در شرکت می باشد محبوبیت زیادی در ایران دارد.

  بصورت کلی این شرکت ها نیاز به بازرس دارند و مرجع تصمیم ساز در آنها مجمع عمومی فوق العاده می باشد. هر یک از سهامداران تنها با اجازه این مجمع می توانند سهام خود را انتقال دهند و هر گونه تصمیم کلیدی دیگر نیز زیر نظر مجمع گرفته می شود. مدیران در مدت دو ساله و بازرسین در مدت یکساله انتخاب و در زمان های مشخص باید نسبت به تعویض و یا تمدید دوره آنها اقدام شود.

  ثبت شرکت تبلیغاتی در قالب شرکت با مسئولیت محدود

  شرکت های تبلیغاتی که در قالب با مسئولیت محدود ثبت می شوند نیز نیاز دارند تا حداقل دو شریک در آنها با هم شراکت کنند. این شرکت ها باید مبلغ یک میلیون ریال را تعهد کنند ولی لازم نیست برای ثبت حتما میزان 35 درصد تادیه شده باشد.

  نوع سرمایه در شرکت های با مسئولیت خاص بصورت سهم الشرکه ای است و هر یک از شرکا تنها به اندازه دارایی خود در شرکت مسئولیت دارند که این دلیل باعث شده تا شرکت با مسئولیت محدود بسیار مورد توجه باشد. بخصوص برای شرکت های تبلیغاتی استفاده از این قالب می تواند به دلیل نداشتن محدودیت های شرکت های سهامی خاص مناسب باشد. شرکت های با مسئولیت محدود نیاز به تمدید مدیریت در دوره های خاص ندارند، الزاما نیاز به بازرس ندارند و بسیاری از تصمیم ها ساده تر در این شرکت ها اتخاذ می شود.

  ثبت شرکت تبلیغاتی در قالب موسسات غیر تجاری

  شاید بهترین و مناسب ترین روش برای تبدیل شدن به یک شخصیت حقوقی برای فعالیت های تبلیغاتی همین موسسات غیر تجاری باشد. موسسات غیر تجاری تنها در حوزه های غیر تجاری می توانند به ثبت برسند و از آن رو که فعالیت های تبلیغاتی نیازی عمدتا به ورود در دنیای تجارت ندارند می تواند این قالب برای این فعالیت ها بسیار مناسب باشد.

  موسسه غیر تجاری با دو نفر قابل شکل گیری است . این موسسات باید حداقل10.000.000 ریال سرمایه اولیه برای تاسیس داشته باشند که کمتر از این سرمایه نمی تواند مورد قبول باشد. این موسسات به دو صورت انتفاعی و غیر انتفاعی شکل می گیرند. موسسات انتفاعی به دنبال سود و منافع برای شرکا و موسسات غیر انتفاعی به دنبال ارائه خدمات به جامعه در قالب هایی مانند موضوع خیریه و دانش محور هستند و عموما سود و منافعی را برای شرکا دنبال نمی کنند.

  مراحل ثبت شرکت تبلیغاتی

  بعد از انتخاب قالب و موضوع شرکت باید شرکا اقدام به انتخاب 5 نام برای شرکت خود بکنند و به ترتیب اولویت در فرم تعیین نام ذکر کنند تا یکی از این نام ها بعد از بررسی به عنوان نام شرکت مشخص شود.

  در این مرحله اگر قصد دارند از نام شرکت تبلیغاتی در عنوان شرکت خود استفاده کنند و یا شرایط دریافت مجوز را دارند باید اقدام به دریافت مجوز از اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی بشود.

  برای دریافت مجوز شرکت تبلیغاتی باید به ترتیب زیر عمل شود:

  مراجعه به اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان
  ارائه تقاضانامه برای دریافت مجوز با ذکر توضیحاتی در خصوص نوع فعالیت
  ارائه عکس از مدیر شرکت و موسسین شرکت
  ارائه کپی مدرک تحصیلی مدیر شرکت ( یا سوابق کاری قابل استناد)
  ارائه تصویر کارت پایان خدمت و یا معافیت برای آقایان
  ارائه برگ یا کپی عدم سو پیشینه
  دریافت تاییدیه اماکن نیروی انتظامی
  بعد از ارائه درخواست و دریافت مجوز بنا بر شرایط فوق باید موسسین شرکت اقدام به تشکیل مجمع عمومی موسسین نموده و در آن اسناد مرتبط با شرکت مانند اساسنامه یا شرکتنامه، اظهارنامه، تقاضانامه و غیره را مشخص و با تنظیم صورتجلسه ای مدیران منتخب هیئت مدیره، بازرسین احتمالی، دارندگان امضا مجاز و البته اگر امتیاز ویژه ای در شرکت به برخی از شرکا داده شده است را تعیین و در پایان امضا همه موسسین بلا استثنا دریافت شود.

  نکته 1: مدیر عامل منتخب برای شرکت تبلیغاتی نمی تواند در موسسات و یا شرکت های دولتی مانند شهرداری و وزارتخانه ها دارای اشتغال باشد.

  نکته2 : مدیر عامل منتخب برای شرکت تبلیغاتی باید فارغ التحصیل دانشگاه در رشته هایی مانند بازرگانی، روابط عمومی، بازاریابی ، تبلیغات و یا علوم اجتماعی باشد. در صورت عدم داشتن شرایط احراز تحصیلی باید مطابق با قوانین تجاری کشور میزان سابقه کار وی در موسسات و شرکت های تبلیغاتی جوابگوی کمبود مدرک تحصیلی او باشد. به عنوان مثال یک فرد دیپلمه باید حداقل 5 سال در یک موسسه تبلیغاتی به عنوان فردی موثر کار کرده باشد.

  بعد از آن باید هیئت مدیره تشکیل و بعد از مشخص نمودن شروح وظایف و تعیین مراحل کاری باید صورتجلسه ای تنظیم نموده و همه آن را امضا نمایند. نهایتا با ارائه درخواست یا تقاضا به اداره ثبت شرکت ها در هر قالبی که باشد مراحل ثبت شرکت باید دنبال شود.

  بعد از ثبت شرکت در اداره ثبت شرکت ها باید موضوع ثبت شرکت در روزنامه رسمی و روزنامه ای کثیر الانتشار چاپ شود و نهایتا با دریافت کد اقتصادی و دفاتر قانونی شرکت وجهه قانونی پیدا می کند.

  مدارک مورد نیاز برای ثبت شرکت تبلیغاتی

  قاعدتا قالب شرکت در ارائه مستندات مربوطه برای ثبت شرکت تبلیغاتی موثر است اما بصورت کلی می توان برخی از اصلی ترین و کلیدی ترین مدارم مورد نیاز که برای ثبت شرکت تبلیغاتی نیاز است را بصورت خلاصه به شرح زیر دانست:

  اساسنامه شرکت در دو برگ
  اظهارنامه شرکت در دو برگ
  دو برگ تقاضانامه
  شرکتنامه در دو برگ
  کپی مدارک شناسایی و هویتی موسسین ، مدیران و بازرسین منتخب شرکت
  گواهی عدم سو پیشینه
  صورتجلسه مجمع عمومی موسسین در دو برگ
  صورتجلسه هیئت مدیره در دو برگ
  اقرار نامه مدیران برای قبول مسئولیت سمت خود در هیئت مدیره
  اقرار نامه بازرسین
  وکالتنامه وکیل
  مجوز اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی
   

 • نظرات() 
  • تعداد صفحات :6
  • 1  
  • 2  
  • 3  
  • 4  
  • 5  
  • 6